Weert en Ber­g­e­ijk Groen­ste stad en dorp van Neder­land 2012

Weert en Ber­g­e­ijk zijn geko­zen tot de Groen­ste Stad en Dorp van Neder­land 2012. Zij won­nen Goud in de nati­o­na­le groen­com­pe­ti­tie Enten­te Flo­ra­le 2012. Weert uit Lim­burg won het Goud in de cate­go­rie ‘steden’ en het Noord Bra­bant­se dorp Ber­g­e­ijk werd tot win­naar uit­ge­roe­pen in de cate­go­rie ‘dorpen en klei­ne ste­den’.

Dit gebeur­de tij­dens de nati­o­na­le groen­dag in De Heer­lick­heijd in Erme­lo. De win­naars ont­vin­gen hun prijs uit han­den van Agnes van Arden­ne, voor­zit­ter van het Pro­duct­schap Tuin­bouw. Weert en Ber­g­e­ijk ver­te­gen­woor­di­gen Neder­land vol­gend jaar in de inter­na­ti­o­na­le Enten­te Flo­ra­le, waar­aan door elf Euro­pe­se lan­den wordt deel­ge­no­men.

“Groen is tren­dy”, zei Agnes van Arden­ne. Van Arden­ne merk­te tij­dens haar toe­spraak op dat het bewe­zen is dat groen gezond is. Dat maakt dat de keus voor ver­groe­ning niet inge­wik­keld is. “Er is al lan­ge tijd een ster­ke bewe­ging van onder­op gaan­de. Ik noem het de Groe­ne Stad-bewe­ging”.

Zil­ver en Brons
Bij de cate­go­rie ste­den werd Nun­speet bekroond met Zil­ver en Haar­lem en Roo­sen­daal met Brons. In de cate­go­rie dor­pen en klei­ne ste­den ont­ving Schin op Geul — gemeen­te Val­ken­burg, Zil­ver en wer­den Lier­op ‑gemeen­te Some­ren, Wier­den en Wou­den­berg met Brons bekroond.

Beoor­de­ling
De visie, het beleid en de uit­voe­ring daar­van in de prak­tijk wor­den door de jury beoor­deeld op basis van een groot aan­tal cri­te­ria. Naast het groen bin­nen stad of dorp neemt ook natuur­be­heer en bewo­ners­par­ti­ci­pa­tie daar­in een belang­rij­ke plaats. Ook de thema’s groen en gezond­heid en groen en eco­no­mie kre­gen spe­ci­a­le aan­dacht.

De Enten­te Flo­ra­le jury heeft haar bevin­din­gen voor elke gemeen­te vast­ge­legd in een uit­ge­breid rap­port, dat de ver­te­gen­woor­di­gers van het gemeen­te­be­stuur tij­dens de prijs­uit­rei­king werd aan­ge­bo­den

Weert
De jury vat­te haar keu­ze het als volgt samen. Weert vormt een mid­del­punt tus­sen de ste­den Eind­ho­ven, Maas­tricht en Has­selt (Bel­gië) en heeft con­cur­ren­tie van Duits­land. Daar­van is Weert zich goed bewust en mede daar­door zet het zich op tal van gebie­den in om Weert de regi­o­func­tie te laten ver­vul­len die het bestuur zich heeft toe­be­deeld. Er is een leven­dig stads­cen­trum met aan­dacht voor his­to­rie en archi­tec­tuur. De bin­nen­stad is nage­noeg geheel op de schop geweest en past bij de hui­di­ge tijd. Weert oogt zeer groen door zijn fan­tas­ti­sche lanen met monu­men­ta­le bomen en lijkt een oase om te wonen, te recreëren en te wer­ken. De vele bloem­per­ken geven vro­lij­ke kleur­ac­cen­ten en zijn een ech­te meer­waar­de voor de inwo­ners en zijn bezoe­kers. Het onder­houds­ni­veau is zeer hoog, door de geko­zen inrich­ting zal deze manier van onder­houd goed te hand­ha­ven zijn. Weert zet in op een open dia­loog met zijn inwo­ners en zake­lij­ke part­ners. De natuur­ont­wik­ke­ling staat hoog in het vaan­del, zowel bin­nen als bui­ten de stad. Voor toe­ris­me en recre­a­tie is ruim aan­dacht, tal van voor­zie­nin­gen zijn up-to-date en aan­trek­ke­lijk te gebrui­ken. Wel advi­seert de jury ook ande­re moge­lijk­he­den te onder­zoe­ken om het toe­ris­me te bevor­de­ren. Het bedrij­ven­ter­rein is aan­trek­ke­lijk en heeft daar­door een ves­ti­gings­kli­maat dat per­spec­tie­ven biedt. Com­mu­ni­ca­tie, par­ti­ci­pa­tie en edu­ca­tie zijn in Weert goed inge­bed en de inwo­ners voe­len zich daar wel bij.

Ber­g­e­ijk
De jury moti­veer­de haar oor­deel over Ber­g­e­ijk als volgt: “De gemeen­te Ber­g­e­ijk is een gemeen­te, die als een erva­ren rent­mees­ter haar eigen­dom­men beheert, waar­door toe­kom­sti­ge gene­ra­ties kun­nen blij­ven genie­ten van een goed en gezond kli­maat. Het open­ba­re groen en de par­ti­cu­lie­re tui­nen lig­gen er pri­ma ver­zorgd bij. Bin­nen de bebouw­de kom is door de schaal geen ruim­te voor natuur­ont­wik­ke­ling, maar de jury geeft als advies mee te kij­ken naar moge­lijk­he­den bij het bestaan­de indu­strie­ge­bied. Behoud van het klein­scha­li­ge cou­lis­se­land­schap , zoals de hei­de­ont­gin­nin­gen, de pro­duc­tie­bos­sen en de krui­den­rij­ke vloei­wei­den met Herfst­tij­loos of de mean­de­ren­de beken krij­gen de bescher­ming die ze ver­die­nen. Bewon­de­ring heeft de jury voor het groen­fonds, waar­bij gron­den en gel­den die van­uit bos­be­heer bin­nen komen, bewust wor­den inge­zet om de bestaan­de land­schap­pen en het cul­tuur­groen te behou­den en daar waar moge­lijk te ver­ster­ken. Als het gaat om het behoud van de karak­te­ris­tie­ke Bra­bant­se brink, de lei­bo­men, de lang­ge­vel­boer­de­rij met nuts­tuin, maar ook de tast­ba­re aan­we­zig­heid van Rietveld/Ruys, Het Teu­ten­huis, Natuur­tuin’ t Loo, de ‘boterlinde’, de tim­paan, dan neemt de gemeen­te haar ver­ant­woor­de­lijk­heid. Zij werkt duur­zaam aan haar groe­ne ima­go, dat doet zij niet alleen, maar met zeer veel vrij­wil­li­gers, zowel indi­vi­du­e­le bewo­ners als de Dorps­raad, Stich­ting Natuur­tuin ’t Loo, Stich­ting Rietveld/Ruys, Stich­ting Pro­mo­tie Ber­g­e­ijk, Stich­ting Beheer Ber­g­e­ijk Erf­goed. Daar­naast werkt zij inten­sief samen met vier ande­re Kem­pen­ge­meen­ten, de Bel­gi­sche buur­ge­meen­ten Mol en Lom­mel, SBB, Natuur­mo­nu­men­ten, het Water­schap de Dom­mel en de pro­vin­cie.

Bij­zon­de­re pres­ta­ties
De jury ken­de ook een aan­tal Cer­ti­fi­ca­ten van Bij­zon­de­re Waar­de­ring uit. Het the­ma van Enten­te Flo­ra­le was dit jaar Groen Loont!. Hier­bij werd de eco­no­mi­sche waar­de van goe­de groen­voor­zie­nin­gen onder de aan­dacht gebracht. Bij de beoor­de­ling op dit aspect was de jury aan­ge­vuld met des­kun­di­gen uit de groen en eco­no­mie hoek. Haar­lem ont­ving het the­ma­cer­ti­fi­caat omdat deze gemeen­te spe­ci­aal opviel, omdat de open­ba­re groe­ne ruim­te daar wordt gezien als een mid­del voor een duur­za­me eco­no­mie. De stad is actief op zoek naar kan­sen omtrent de eco­no­mi­sche baten van groen, aldus de jury. De jury wil mid­dels dit cer­ti­fi­caat Haar­lem aan­moe­di­gen om hier­in door te gaan en een voor­beeld te zijn voor ande­re gemeen­ten. Haar­lem werd ook bekroond met het cer­ti­fi­caat bij­zon­der waar­de­ring voor haar inspan­nin­gen op het gebied van duur­zaam­heid op grond van de getoon­de ambi­tie en inno­va­tie.

Groen en Gezond­heid
Het the­ma cer­ti­fi­caat Groen en Gezond­heid ging naar Wier­den. Dit dorp kreeg ook het Cer­ti­fi­caat bij­zon­de­re waar­de­ring voor haar inspan­nin­gen op het gebied van Cul­tuur­his­to­rie op grond van haar hoge ambi­tie om het erf­goed in het bui­ten­ge­bied te behou­den. De jury let sterk op de kwa­li­teit van het onder­houd en beheer. Nun­speet ont­ving het cer­ti­fi­caat Bij­zon­de­re Waar­de­ring voor het Beheer en Onder­houd op grond van de hoge kwa­li­teit en vak­kun­di­ge uit­voe­ring.

Gro­te betrok­ken­heid van de bewo­ners
Roo­sen­daal ver­dien­de het Cer­ti­fi­caat bij­zon­de­re waar­de­ring op grond van de gro­te betrok­ken­heid van de bewo­ners. Dit cer­ti­fi­caat werd ook toe­ge­kend aan Lier­op, gemeen­te Some­ren, op grond van de daad­wer­ke­lij­ke inzet van vrij­wil­li­gers bij het onder­houd. Wou­den­berg won het cer­ti­fi­caat bij­zon­de­re waar­de­ring voor Recre­a­tie en Toe­ris­me op grond van het recre­a­tief mede­ge­bruik van agra­ri­sche bedrij­ven. En Schin opGeul, gemeen­te Val­ken­burg behaal­de het cer­ti­fi­caat bij­zon­de­re waar­de­ring voor Natuur en Land­schap op grond van behoud en ver­ster­ken van de hoge natuur- en land­schap­pe­lij­ke waar­den.

Enten­te Flo­ra­le
De stich­ting Enten­te Flo­ra­le Neder­land stelt zich ten doel om het gro­te belang van goe­de groen­voor­zie­nin­gen uit te dra­gen naar over­he­den, bedrijfs­le­ven en bur­ger. Zij doet dit in het kader van de Vita­le Groe­ne Stad. Hier­bij wordt nauw samen­ge­werkt met de Ver­e­ni­ging van Neder­land­se Gemeen­ten en ken­nis­in­sti­tuut Platform31.

Nati­o­na­le groen­dag
De nati­o­na­le groen­dag werd geor­ga­ni­seerd door de Ver­e­ni­ging van Neder­land­se Gemeen­ten, Platform31 en Enten­te Flo­ra­le Neder­land. De nati­o­na­le com­pe­ti­tie Enten­te Flo­ra­le wordt onder­steund door het minis­te­rie van Eco­no­mi­sche Zaken, Land­bouw en Inno­va­tie.