Boom­kwe­ke­r­ij­sec­tor schenkt Boom van het Jaar aan de Groen­ste stad en dorp van Neder­land

Met een officiële boom­plan­ting in Erme­lo en Dwin­ge­loo schonk de Neder­land­se boom­kwe­ke­r­ij­sec­tor op 16 novem­ber de boom van het jaar 2012, Pla­ta­nus x his­pa­ni­ca, aan de gemeen­te Erme­lo en Wes­ter­veld. De boom is geschon­ken als een eer­be­toon aan het groen­be­leid van bei­de gemeen­ten. Erme­lo won Goud in de nati­o­na­le groen­com­pe­ti­tie Enten­te Flo­ra­le en won daar­mee de titel Groen­ste stad van Neder­land 2011. De kern Dwin­ge­loo behaal­de Goud en werd daar­mee het Groen­ste dorp van Neder­land 2011.

Namens de boom­kwe­ke­r­ij­sec­tor bracht Jan van Leeu­wen, voor­zit­ter van de Cul­tuur­groep Laan­bo­men, de feli­ci­ta­ties over. De door de Neder­land­se boom­kwe­kers aan­ge­bo­den boom is de prach­ti­ge Pla­ta­nus x his­pa­ni­ca, de gewo­ne pla­taan die, zo zei Jan van Leeu­wen, “bij velen van u mis­schien de her­in­ne­ring oproept aan zon­over­go­ten Fran­se dorps­plein­tjes. En waar beter kan deze boom staan dan bij de Gou­den win­naars van de nati­o­na­le groen­com­pe­ti­tie Enten­te Flo­ra­le 2011?”.

Pla­taan
De Pla­ta­nus x his­pa­ni­ca, een ster­ke, gezon­de boom die hon­der­den jaren oud kan wor­den, is het resul­taat  van een krui­sing tus­sen twee ande­re typen pla­taan in de Engel­se stad Oxford  omstreeks 1670. Het is een pri­ma stads­boom, die zeer wind­vast is en pri­ma win­ter­hard. Hij wordt veel aan­ge­plant voor scha­duw en om zijn sier­waar­de in stra­ten en op plei­nen. En dat kan ook heel goed omdat hij ver­har­ding goed ver­draagt en voor het wor­tel­ge­stel maar een beschei­den ruim­te nodig heeft. Ze ver­dra­gen ook heel goed droog­te, want ze wor­te­len diep. Een groot voor­deel van de pla­taan is ook dat hij maar wei­nig onder­houd vraagt. De pla­taan kan goed tegen lucht­ver­vui­ling. Het ver­mo­gen op stik­stof­di­oxi­de te absor­be­ren is uit­ste­kend en door het gro­te blad­op­per­vlak is de pla­taan uit­ste­kend in staat om ver­ont­rei­ni­gin­gen uit de lucht te halen.

Loven­de woor­den
Van Leeu­wen memo­reer­de in zijn toe­spraak de loven­de woor­den die de jury had over het groen­be­leid van de gemeen­te en de wij­ze waar­op Erme­lo het beheer van de open­ba­re ruim­te voert. “Als boom­kwe­kers kun­nen we alleen maar blij zijn met gemeen­ten die het goe­de beheer van het groen zo hoog in het vaan­del heb­ben staan”, aldus Van Leeu­wen. “Er is een zeer groot sor­ti­ment bomen toe­ge­past en bomen als dra­ger van de groe­ne struc­tuur krij­gen alle aan­dacht Bewon­de­ring­waar­dig vindt de jury dat in Erme­lo met zijn vele bos­sen ook de indi­vi­du­e­le straat­boom de nodi­ge aan­dacht krijgt”. Van Leeu­wen sloot zich daar graag bij aan.

Staat van onder­houd
“Ook was de jury zeer te spre­ken over de staat van onder­houd in Dwin­ge­loo. De jury was zeer posi­tief over de kwa­li­teit van de beplan­ting, zowel van het bomen bestand als van de haag en hees­ter beplan­tin­gen. Ook was de jury zeer te spre­ken over de staat van onder­houd”, aldus van Leeu­wen.

Zie ook: Erme­lo en Dwin­ge­loo Groen­ste stad en dorp van Neder­land 2011 »