Futu­re Green City in het teken van groe­ne oplos­sin­gen

Na een suc­ces­vol­le edi­tie in 2015, vindt dit jaar van 29 novem­ber tot en met 1 decem­ber weer het Futu­re Green City vake­vent 2016 plaats. Het event vindt plaats in de Bra­ban­t­hal­len, Den Bosch. Vorig jaar trok het event 2175 geïn­te­res­seer­den. Doel is om dat bezoe­kers­aan­tal dit jaar te over­tref­fen. De bezoe­kers die vorig jaar […]

Start bestuur­lij­ke cam­pag­ne Staats­bos­be­heer: meer kin­de­ren in de natuur

Min­der dan 10% van de Neder­land­se kin­de­ren speelt regel­ma­tig bui­ten in de natuur (CBS). De publie­ke ruim­te waar­bin­nen 7–12 jari­gen zich vrij kun­nen bewe­gen is tegen­woor­dig maar liefst 90% min­der dan in de jaren ’70. De groe­ne ‘over­plek­jes’ van wel­eer, waar bij­voor­beeld stads­kin­de­ren kon­den rom­me­len, strui­nen en ver­ken­nen, zijn in ons gestruc­tu­reer­de land ver­dwe­nen. Ter­wijl […]

Eco­pan tovert pan­nen­dak een­vou­dig om tot groen dak 

Een groen­dak­sys­teem van de orga­ni­sa­tie Leven op Daken (LOD) moet een een­vou­dig pan­nen­dak trans­for­me­ren tot een groen dak, dat zowel water opvangt als lucht zui­vert. De Eco­pan van LOD bestaat uit een water­dicht kunst­stof ele­ment, waar­in een laag met daar­op sedum­ta­pijt is ver­werkt. De sedums zijn vol­gens LOD traag groei­en­de plan­ten die geen blad ver­lie­zen. […]

Ruim­te­schip maakt Brus­sels flat­ge­bouw groen en duur­zaam

De Bel­gi­sche archi­tect Vin­cent Cal­l­e­baut heeft een nieuw pro­ject laten zien: een ener­gie­pro­du­ce­rend ‘ruim­te­schip’ voor boven­op een saaie flat­ge­bouw in Brus­sel. Daar­naast zal het gebouw ook de voor Cal­l­e­baut beken­de bekle­ding met plan­ten krij­gen. Het plan valt op omdat het, in tegen­stel­ling tot veel van Cal­l­e­bauts wil­de idee­ën, haal­baar lijkt. Het gebouw, dat aan het […]

App toont hete plek­ken Amster­dam

Een nieu­we app laat inwo­ners van Amster­dam zien waar de warm­ste en koel­ste plek­ken zijn in de stad. Het stuk­je gereed­schap is ont­wik­keld in Wage­nin­gen. Ieder­een heeft tegen­woor­dig wel eens van het hit­­te-eiland­ef­­fect gehoord. In de stad kan het in de zomer stuk­ken war­mer zijn dan op het plat­te­land. De stad houdt warm­te vast. Maar […]

Inter­ac­tie­ve plan­ten-app her­kent plan­ten­soor­ten

Vier Fran­se onder­zoeks­in­stel­lin­gen (Cirad, INRA, Inria en IRD) en Tela Bota­ni­ca heb­ben een plan­­ten-app ont­wik­keld die in staat is meer dan 6.000 West-Euro­pe­­se plan­ten­soor­ten te her­ken­nen. Dank­zij het soci­a­le net­werk rond Plant­net komen er steeds meer foto’s en gege­vens van plan­ten bij. Deze app deter­mi­neert aan de hand van bloem, blad, fruit en bast met […]

Dit groe­ne pavil­joen van PVC-bui­zen voor­komt water­over­last

Het lijkt steeds vaker hef­tig te rege­nen in Neder­land. Het gevolgd? Onder­ge­lo­pen stra­ten en hui­zen en auto’s die vast komen te staan. Dit pavil­joen zou wel­eens uit­komst kun­nen bie­den. Uit de pen van het Rot­ter­dam­se archi­tec­ten­bu­reau Doe­pel Strij­kers komt deze #Rot­ter­dam­wa­ters­hed, een bouw­sel dat is opge­trok­ken uit maar liefst 2.400 gere­cy­cle­de PVC-bui­­zen. Het tij­de­lij­ke pavil­joen is neer­ge­zet […]

Stich­ting Roof Upda­te wil daken op schuur­tjes omvor­men tot groe­ne daken

De Groe­ne Tor­na­do is een ini­ti­a­tief van de stich­ting Roof Upda­te om daken op schuur­tjes om te vor­men tot groe­ne daken. Een eer­ste pilot­pro­ject gaat bin­nen­kort van start in Rijs­wijk. Roof Upda­te is een net­werk van onaf­han­ke­lij­ke spe­ci­a­lis­ten op het gebied van daken en gevels. In de pilot krij­gen zij hulp van de Zuid-Hol­­land­­se gemeen­te […]

In Tor­on­to bou­wen wordt een park onder een brug gebouwd

We zijn stil­aan gewend aan nieu­we par­ken op brug­gen en via­duc­ten. In het Cana­de­se Tor­on­to wordt nu ook een park onder een via­duct aan­ge­legd. Het nieu­we park, Under Gar­di­ner, is bij­na 2 km lang en 4 ha groot en komt onder het via­duct van de Gar­di­ner Expres­sway die door een groot deel van de bui­ten­wij­ken […]