App toont hete plek­ken Amster­dam

Een nieu­we app laat inwo­ners van Amster­dam zien waar de warm­ste en koel­ste plek­ken zijn in de stad. Het stuk­je gereed­schap is ont­wik­keld in Wage­nin­gen.
Ieder­een heeft tegen­woor­dig wel eens van het hit­te-eiland­ef­fect gehoord. In de stad kan het in de zomer stuk­ken war­mer zijn dan op het plat­te­land. De stad houdt warm­te vast. Maar ook ín de stad zijn de ver­schil­len groot. Bin­nen één straat is het op de ene plek snik­heet en even ver­der­op een stuk koe­ler. De Urban­Cli­mad­App, een ont­wik­ke­ling van Wage­nin­gen UR en het AMS in Amster­dam, laat zien waar de ste­de­lij­ke hot­s­pots zijn.
Die ken­nis komt van de leer­stoel­groep Mete­o­ro­lo­gie en lucht­kwa­li­teit. De kaart is gemaakt op basis van zoge­he­ten loka­le kli­maat­zo­nes, legt onder­zoe­ker Gert-Jan Steen­e­veld uit. De afme­tin­gen van gebou­wen, de breed­te van de stra­ten en de omvang van de aan­we­zi­ge vege­ta­tie leidt tot een te ver­wach­ten risi­co op hit­te­stress. De kaart geeft dus geen meet­waar­den weer maar ver­wach­tin­gen en risico’s.
De Urban­Cli­mad­App gaat even­wel ver­der dan het loca­li­se­ren van plek­ken die gevoe­lig zijn voor hit­te­stress. Toe­ge­spitst op de loca­tie geeft de app tips over wat Amster­dam­mers zelf kun­nen doen om de omge­ving koe­ler te maken: de ‘ad’ van adap­ta­tie in de naam van de app. Die tips komen van San­da Lenz­hol­zer (Land­schaps­ar­chi­tec­tuur) die een palet van maat­re­ge­len heeft ont­wik­keld. Dat vari­eert van klei­ne ingre­pen als de ver­van­ging van tegels door groen tot advie­zen voor pavil­joens, fon­tei­nen en groe­ne koe­pels. Steen houdt veel warm­te vast. Het ver­van­gen van steen door groen werkt daar­door ver­koe­lend.
Een paar tegels ver­van­gen maakt de stad niet koe­ler. Maar alle klei­ne beet­jes samen hel­pen wel, zegt Steen­e­veld. Onder­zoek laat zien dat tien pro­cent meer groen in de stad leidt tot een ver­koe­ling van 0,6 graad Cel­si­us. Bij de app die mor­gen wordt gelan­ceerd zit ook een enquê­te. Amster­dam­mers kun­nen daar­mee aan­ge­ven of ze zich her­ken­nen in het geschets­te
beeld van hum omge­ving en of ze iets heb­ben aan de advie­zen.
Onder­tus­sen wordt in het kader van het pro­ject ‘Sum­mer in the city’ dage­lijks een actu­e­le weer­kaart voor Amster­dam gemaakt. De kaart geeft vol­gens Steen­e­veld tot op 100 meter nauw­keu­rig een weers­voor­spel­ling. Het in 2013 opge­star­te pro­ject beoogt weers­voor­spel­lin­gen op de maat van de straat te maken.