Berichten

Dinsdag 6 september, was het Duurzame Dinsdag. In de Oude zaal van de Tweede Kamer nam staatsecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu de koffer in ontvangst met maar liefst 511 voorstellen om Nederland duurzamer te maken. Ook werden er prijzen uitgereikt voor de meest innovatieve ideeën en projecten. De VHG Groenprijs ging naar de Green Deal 1.000 hectare nieuwe stedelijke natuur, een initiatief van onder andere NL Greenlabel.
Het project 1.000 hectare nieuwe stedelijke natuur richt zich op nieuwe manieren van inrichten en onderhouden van groen in steden waarbij biodiversiteit en duurzaamheid centraal staan. Het uitgangspunt is het ontwikkelen van platforms, waarbij gemeentes en ontwikkelaars makkelijk kunnen aanhaken om stedelijk gebied om te toveren in natuurlijk en duurzaam groen. NL Greenlabel wil dit faciliteren. Hiervoor is een greendeal opgezet waarin wordt samengewerkt met diverse organisaties, zoals Vlinderstichting, bureau Regelink, overheden en ondernemers in het groen.
Jury-oordeel
De jury was onder de indruk van het enthousiasme waarmee partijen in dit project samenwerken: “Provincies, gemeenten én ondernemende hoveniers lopen direct warm voor dit initiatief, en dat biedt veel kansen. NL Greenlabel biedt iedereen de mogelijkheid om initiatief te nemen. Juist dat maakt dit idee zo sterk”, aldus het juryrapport.

De eerste toezeggingen voor het realiseren van nieuwe nieuwe stedelijke natuur zijn gedaan. Dat gebeurde op 21 juni jongstleden tijdens een bijeenkomst in het kader van de Green Deal 1000 hectare nieuwe stedelijke natuur in het Ecodome in Amsterdam. Grondeigenaren, vertegenwoordigers van kennis- en onderwijsinstellingen en ondernemers uit de groenbranche kwamen bijeen om te bespreken hoe zij samen meer dan 1000 hectare nieuw groen kunnen realiseren in stedelijke gebieden.
Een aantal VHG-leden heeft ter plekke aangegeven dat zij bij willen dragen om aan de benodigde 1000 hectare nieuwe stedelijke natuur te komen. Zo heeft Prio Verve de toezegging gedaan om 5 hectare te realiseren in Midden-Limburg en maakt het Groencollectief zich sterk voor 7 hectare. Donker Groen heeft de intentie uitgesproken voor 10 hectare en Krinkels zal de pijlen richten op een aantal hectare in de gemeente Haarlemmermeer.
De Green Deal is vorig jaar tijdens het vakevent Future Green City in ‘s-Hertogenbosch ondertekend door Branchevereniging VHG. NL Greenlabel, Regelink Ecologie & Landschap, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het doel is om minimaal 1.000 hectare natuurlijk beheerd groen in of aan de rand van bebouwd gebied te realiseren. Dit draagt bij aan verduurzaming van dorp en stad en een toename van de biodiversiteit. Daarnaast biedt deze Green Deal kansen om meer kennis en ervaring op te doen over natuurvriendelijk beheer, in te spelen op klimatologische veranderingen en draagt het onder meer bij aan de gezondheid van inwoners en het versterken van de sociale cohesie.

Groene daken dragen bij aan een verbetering van het leefklimaat in de stad. Het is goed voor het welzijn en de gezondheid van mensen en versterkt de biodiversiteit. In een Green Deal Groene Daken worden pilots opgezet om verdienmodellen uit te werken.
Op donderdag 14 april werd de Green Deal Groene Daken, fase 2 ondertekend door gemeenten, provincie, waterschappen, overkoepelende organisaties, bedrijfsleven en kennisinstituten waaronder hogeschool Inholland en brancheorganisatie VHG. Die Green Deal vloeit voort uit een eerdere Green Deal (fase 1) waarin betrokkenen ideeën verzamelden voor verdienmodellen. Friso Klapwijk en Mario Geuze van de VHG vertellen er over in het artikel ‘4 vragen over de Green Deal Groene Daken’.
Leeflimaat
De initiatiefnemers vinden het belangrijk dat er meer groene daken komen. De daken, die begroeid zijn met vegetaties, kunnen het ecosysteem in een bebouwde omgeving versterken. Ze leveren ecosysteemdiensten: ze vangen fijn stof af, verminderen de hittestress in steden, houden gebouwen koeler, bufferen het water tijdens hevige regenval en vergroten de biodiversiteit. Bovendien dragen ze bij aan verbetering van het leefklimaat omdat vergroening goed is voor het welzijn en de geestelijke gezondheid van de mens.
Verdienmodellen
De voordelen zijn duidelijk, maar hoe kun je die voordelen uitdrukken in verdienmodellen? Hoe maak je duidelijk dat de investeringen lonen door de opbrengsten? Je kunt denken aan verdienmodellen die je in harde munt kunt uitdrukken, maar het kan ook gaan om zachtere waarden, het maatschappelijke verdienmodel.
Pilots
In de Green Deal fase 1 zijn vijf verdienmodellen naar voren gekomen. Omdat groene daken regenwater kunnen bergen, zou je kortingen kunnen geven op waterschapsbelastingen of rioolheffingen. En omdat ze waterschade verlagen, kun je denken aan kortingen op verzekeringen. Je kunt aantoonbaar maken dat groene daken bijdragen aan de meerwaarde van gebouwen. Daarnaast dragen ze bij aan versterking van de biodiversiteit en zorgen ze voor bewustwording.
Met de nieuwe Green Deal, fase 2, willen de initiatiefnemers in een stichting pilots opzetten met die vijf verdienmodellen. Zo willen ze de verdienmodellen verder uitwerken. En willen ze meer begroeide daken realiseren.
Bron: groenkennisnet.nl

VHG en NVTL hebben onlangs de City Deal ‘Waarden van groen en blauw in de stad’ ondertekend. Samen met RIVM en gemeenten worden de waarden van natuurlijk kapitaal in de stad in kaart gebracht.

De City Deal is op dinsdag 31 mei ondertekend tijdens de Europese conferentie ‘Evidence-based policy making for sustainable cities’ in Utrecht. Tijdens deze conferentie, georganiseerd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, gemeente Utrecht en het RIVM, presenteerde de Europese Commissie een beoordelingskader waarmee steden de waarde van ecosystemen kunnen meewegen bij stedelijke ontwikkeling.
Atlas Natuurlijk Kapitaal
Binnen het samenwerkingsverband delen gemeenten, private partijen en kennisinstituten gebruikerservaringen en nieuwe kennis om de Atlas Natuurlijk Kapitaal nog beter te laten aansluiten bij de behoefte in de uitvoeringspraktijk.
De City Deal beoogt ook om de TEEB-stadtool, een instrument om groen en blauw in de stad te waarderen, verder te verfijnen met locatiespecifieke informatie en deze onder te brengen in de atlas.
Zo wordt voor gemeenten en hun inwoners duidelijk hoe natuurlijk kapitaal kan bijdragen aan een duurzame en gezonde stad. Het versterkt de samenwerking tussen ruimtelijk ontwerpers, hydrologen, civieltechnici, ecologen, milieu- en gezondheidsdeskundigen in planprocessen.
Partners
De City Deal is tot stand gekomen op initiatief van de gemeenten Amersfoort, Apeldoorn, Den Haag, Dordrecht, Haarlem, Rotterdam en Utrecht. Onder de partners bevinden zich naast het RIVM de Hogeschool van Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen.

Tijdens het vakevent Future Green City op 24 november jl. in ‘s-Hertogenbosch is de Green Deal ondertekend voor de realisatie van 1.000 hectare Nieuwe Stedelijke Natuur. Het doel is om minimaal 1000 hectare natuurlijk beheerd groen in of aan de rand van bebouwd gebied te realiseren. Dit draagt bij aan verduurzaming van dorp en stad en een toename van de biodiversiteit. Daarnaast biedt deze Green Deal kansen om meer kennis en ervaring op te doen over natuurvriendelijk beheer, weerstand te bieden aan klimatologische veranderingen en draagt het onder meer bij aan de gezondheid van inwoners en het versterken van de sociale cohesie.
Kansen voor samenleving en flora & fauna
In onze directe leefomgeving is veel groen te vinden. Groen is echter niet automatisch natuur. De ambitie voor deze Green Deal is om stedelijke natuur duurzamer en met meer waarde voor de biodiversiteit te maken. De gezamenlijke initiatiefnemers zien de buitenruimte als kans. Zo kun je een prachtig habitat creëren voor flora en fauna en deze gelijker tijd toegankelijk maken voor mensen midden in een woonwijk, aan de rand van de stad of op een industrieterrein.
Natuurlijk en duurzaam groen
Enkele tientallen gemeenten hebben hun interesse laten blijken voor deelname aan dit project. Er zijn inmiddels veel goede voorbeelden waaruit blijkt dat natuurlijk groen steeds hoger op de agenda komt te staan. Zo zijn er braakliggende percelen van gemeenten waar men ‘tijdelijke natuur’ aanlegt en worden gebieden voor waterberging zo vormgegeven dat er een forse meerwaarde ontstaat voor wilde planten en dieren. Strakke gazons veranderen in bloemrijk grasland. Kortom: in veel gevallen zorgt men al vanaf de eerste planningsfase dat in projecten het natuurlijk groen geen sluitpost is, maar volwaardig meetelt.
Bron: natuurindegemeente.nl

Vijf nieuwe Green Deals – waaronder de 200ste – werden tijdens de Innovation Expo in Amsterdam ondertekend door minister Kamp van Economische Zaken. De eer van de 200e deal, viel ten deel aan de Green Deal Groene Daken. Deze Green Deal beoogt om daken anders te gebruiken waardoor het mogelijk is om water te bufferen, oververhitting tegen te gaan en de biodiversiteit te stimuleren. Behalve vijf Green Deals werd er ook een City Deal ondertekend.
Green Deals hebben de afgelopen jaren bewezen dat de overheid, NGO’s en bedrijfsleven samen veel voor elkaar kunnen krijgen om een groene economie te realiseren. Er werden tal van projecten gelanceerd en succesvol afgerond. Door van elkaar te leren én elkaar te ondersteunen zijn grote slagen gemaakt. Maar er liggen ook nog veel kansen. Met de vijf deals die minister Kamp van Economische Zaken vandaag ondertekende krijgen een aantal van die kansen een versnelling.
De Green Deal Groene Daken had vandaag de eer om 200ste Green Deal te worden. Groene (gebruiks)daken bieden kansen om ecosystemen te versterken in de gebouwde omgeving. Ze kunnen fijnstof afvangen, hittestress verminderen en de biodiversiteit in steden vergroten. Doel van deze deal is dat partijen  samen gaan werken om op landelijke niveau meervoudig ruimtegebruik op begroeide daken te stimuleren.
Bron: Rijksoverheid

Op dinsdag 24 november, tijdens het vakevent Future Green City in ‘s-Hertogenbosch, is de Green Deal ondertekend voor de realisatie van 1.000 hectare nieuwe stedelijke natuur. Branchevereniging VHG en NL Greenlabel zetten hiervoor hun handtekening, samen met vertegenwoordigers van het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de Vlinderstichting en Bureau Regelink Ecologie en Landschap.
De samenwerkende partners in deze Green Deal stellen zich tot doel minimaal 1.000  natuurvriendelijk beheerde hectares te ontwikkelen in stad en dorp. Dat is goed voor de biodiversiteit en het leefklimaat in de stad. Bovendien biedt het kansen om meer kennis en ervaring op te doen met chemievrij onkruidbeheer, duurzaam inkopen en burgerparticipatie.
Groen dicht bij huis
De heer Roel Feringa, ondertekende de Green Deal namens het ministerie van Economische Zaken en merkte daarbij op dat dit de dertigste overeenkomst is op het gebied van natuur. “Het is goed dat deze deals vanuit de maatschappij ontstaan. Het is zó belangrijk dat we natuur in en om de verstedelijkte omgeving vormgeven. Voor veel mensen begint het besef van natuur immers dicht bij huis. De hovenier kan de mensen laten zien dat het kan, dat groen mooi is om van te genieten.”
Burgerparticipatie
Voor VHG-directeur Egbert Roozen onderstreept de Green Deal de waarde van groen en natuur in de stad. De branchevereniging zal het concept van De Levende Tuin inbrengen als basis voor verduurzaming. Ook biedt het project kansen om een visie op te stellen op burgerparticipatie bij de aanleg en het onderhoud van stedelijke natuur. Al eerder opperde VHG dat dit in de vorm van een groencoöperatie zou kunnen, waarin burgers, bedrijven en overheden samenwerken. “De kennis die we hiermee opdoen, zullen we aan onze achterban communiceren. Zo brengen we het vakmanschap van de groenprofessional naar een nog hoger plan”, aldus Roozen.
Natuurlijk en duurzaam groen
Enkele tientallen gemeenten hebben al hun interesse laten blijken voor deelname aan dit project. Nico Wissing van NL Greenlabel ziet volop kansen om in wijken en buurten duurzame en verantwoorde stedelijke natuur te brengen. “Met de juiste materialen en planten kun je een groene omgeving creëren die aantrekkelijk is voor jong en oud en die bijvoorbeeld ook zorgt voor verkoeling en waterberging.” Lodewijk Hoekstra o.a. bekend van Eigen Huis & Tuin, maar ook medefounder van NL Greenlabel, vult aan “het gaat erom dat we als mens de balans gaan vinden met de natuur en deze Green Deal levert daar een belangrijke bijdrage aan.”
 
Bron: VHG

Braakliggende grond kan gemakkelijk worden gebruikt voor natuur dankzij de nieuwe regeling Tijdelijke Natuur. De regeling zorgt dat ongebruikte bouwgrond natuur kan worden zonder dat dit toekomstige bouwprojecten tegenhoudt.
40.000 hectare ongebruikt terrein
Staatssecretaris Dijksma: ‘Er ligt in Nederland zo’n 40.000 hectare ongebruikt terrein. Met deze regeling kan er tijdelijk natuur ontstaan op deze plekken, die anders kaal en onbenut zouden zijn. Dat is goed nieuws voor de natuur, en voor mensen die graag van de natuur genieten.’
Een nieuw natuurterrein trekt dieren en planten aan die bijzonder goed gedijen bij een veranderend landschap. Ze verspreiden zich vervolgens vaak ook verder in de naaste omgeving. Wanneer er wordt gestart met de bouw wordt in samenwerking met een ecoloog gekeken wanneer en hoe het natuurgebied weer wordt opgeruimd.
Green Deals
Door het hele land zijn er inmiddels al 28 pilots gestart. Zo kon er bijvoorbeeld natuur ontstaan op een braakliggend terrein in de Eemshaven en op bouwgrond bij het Philips Health Care terrein in Best.
Met Green Deals geeft het kabinet ruimte aan vernieuwende initiatieven om duurzame economie te versnellen. Het ministerie van Economische Zaken tekende in 2011 de Green Deal met in totaal 12 partners waaronder De Vlinderstichting, de Port of Amsterdam en Groningen Seaports, om hiermee het ontstaan van tijdelijke natuur mogelijk te maken.
 
Bron: Ministerie van Economische Zaken

Begin december hebben twee ministeries en een twaalftal partijen en organisaties op het gebied van ‘groen’ en ‘zorg’ een convenant getekend, gericht op betere benutting van de positieve effecten van de groene leefomgeving. Het initiatief voor deze ‘Green Deal’, onder de titel beterinhetgroen.nl, kwam van MediQuest, kenniscentrum op het gebied van gezondheidszorg. De Green Deal is ondertekend op een congres voor o.a. huisartsen, wijkverpleegkundigen en sociale wijkteams over zorg en ondersteuning in de buurt.
De positieve effecten van natuur op de gezondheid, zijn onbetwistbaar, maar de initiatiefnemers van ‘beterinhetgroen’ stellen vast dat veel mensen relevant aanbod bij hen in de buurt nog niet te vinden. Beterinhetgroen.nl stelt zich ten doel initiatieven op het snijvlak van groen en gezondheid beter vindbaar te maken voor professionals in de zorg, maar ook voor burgers en patiënten. Men verwacht dat in maart 2015 de website beterinhetgroen.nl volledig operationeel zal kunnen zijn.
De partijen die zich achter beterinhetgroen hebben geschaard zijn: Staatsbosbeheer, LandschappenNL, De Hart&Vaatgroep, Diabetesvereniging Nederland, Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO), Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Progez, Beroepsvereniging Groene Zorg (BVGZ), De Friesland Zorgverzekeraar, Landal GreenParks, de Rijksoverheid (Ministerie van Economische Zaken en Ministerie van Infrastructuur en Milieu) en MediQuest.
 
Lees hier meer over Beterinhetgroen.