VHG Groen­prijs voor Green Deal 1.000 hec­ta­re nieu­we ste­de­lij­ke natuur

Dins­dag 6 sep­tem­ber, was het Duur­za­me Dins­dag. In de Oude zaal van de Twee­de Kamer nam staats­e­cre­ta­ris Dijks­ma van Infra­struc­tuur en Mili­eu de kof­fer in ont­vangst met maar liefst 511 voor­stel­len om Neder­land duur­za­mer te maken. Ook wer­den er prij­zen uit­ge­reikt voor de meest inno­va­tie­ve idee­ën en pro­jec­ten. De VHG Groen­prijs ging naar de Green […]

Eer­ste hec­ta­res voor nieu­we ste­de­lij­ke natuur staan op de kaart

De eer­ste toe­zeg­gin­gen voor het rea­li­se­ren van nieu­we nieu­we ste­de­lij­ke natuur zijn gedaan. Dat gebeur­de op 21 juni jongst­le­den tij­dens een bij­een­komst in het kader van de Green Deal 1000 hec­ta­re nieu­we ste­de­lij­ke natuur in het Eco­do­me in Amster­dam. Grond­ei­ge­na­ren, ver­te­gen­woor­di­gers van ken­­nis- en onder­wijs­in­stel­lin­gen en onder­ne­mers uit de groen­bran­che kwa­men bij­een om te bespre­ken […]

Ruim­te voor groe­ne daken

Groe­ne daken dra­gen bij aan een ver­be­te­ring van het leef­kli­maat in de stad. Het is goed voor het wel­zijn en de gezond­heid van men­sen en ver­sterkt de bio­di­ver­si­teit. In een Green Deal Groe­ne Daken wor­den pilots opge­zet om ver­dien­mo­del­len uit te wer­ken. Op don­der­dag 14 april werd de Green Deal Groe­ne Daken, fase 2 onder­te­kend […]

VHG en NVTL onder­te­ke­nen de City Deal ‘Waar­den van groen en blauw in de stad’

VHG en NVTL heb­ben onlangs de City Deal ‘Waar­den van groen en blauw in de stad’ onder­te­kend. Samen met RIVM en gemeen­ten wor­den de waar­den van natuur­lijk kapi­taal in de stad in kaart gebracht. De City Deal is op dins­dag 31 mei onder­te­kend tij­dens de Euro­pe­se con­fe­ren­tie ‘Evi­­den­­ce-based poli­cy making for sustai­na­ble cities’ in Utrecht. […]

Green Deal 1000 hec­ta­re Nieu­we Ste­de­lij­ke Natuur

Tij­dens het vake­vent Futu­re Green City op 24 novem­ber jl. in ‘s‑Hertogenbosch is de Green Deal onder­te­kend voor de rea­li­sa­tie van 1.000 hec­ta­re Nieu­we Ste­de­lij­ke Natuur. Het doel is om mini­maal 1000 hec­ta­re natuur­lijk beheerd groen in of aan de rand van bebouwd gebied te rea­li­se­ren. Dit draagt bij aan ver­duur­za­ming van dorp en stad […]

Green Deal Groe­ne Daken zorgt voor 200ste Green Deal

Vijf nieu­we Green Deals – waar­on­der de 200ste – wer­den tij­dens de Inno­va­ti­on Expo in Amster­dam onder­te­kend door minis­ter Kamp van Eco­no­mi­sche Zaken. De eer van de 200e deal, viel ten deel aan de Green Deal Groe­ne Daken. Deze Green Deal beoogt om daken anders te gebrui­ken waar­door het moge­lijk is om water te buf­fe­ren, […]

Bran­che­ver­e­ni­ging VHG en NL Green­la­bel teke­nen Green Deal ste­de­lij­ke natuur

Op dins­dag 24 novem­ber, tij­dens het vake­vent Futu­re Green City in ‘s‑Hertogenbosch, is de Green Deal onder­te­kend voor de rea­li­sa­tie van 1.000 hec­ta­re nieu­we ste­de­lij­ke natuur. Bran­che­ver­e­ni­ging VHG en NL Green­la­bel zet­ten hier­voor hun hand­te­ke­ning, samen met ver­te­gen­woor­di­gers van het minis­te­rie van Eco­no­mi­sche Zaken, het minis­te­rie van Infra­struc­tuur en Mili­eu, de Ver­e­ni­ging Neder­land­se Gemeen­ten, de […]

Meer ruim­te voor natuur op braak­lig­gen­de bouw­grond

Braak­lig­gen­de grond kan gemak­ke­lijk wor­den gebruikt voor natuur dank­zij de nieu­we rege­ling Tij­de­lij­ke Natuur. De rege­ling zorgt dat onge­bruik­te bouw­grond natuur kan wor­den zon­der dat dit toe­kom­sti­ge bouw­pro­jec­ten tegen­houdt. 40.000 hec­ta­re onge­bruikt ter­rein Staats­se­cre­ta­ris Dijks­ma: ‘Er ligt in Neder­land zo’n 40.000 hec­ta­re onge­bruikt ter­rein. Met deze rege­ling kan er tij­de­lijk natuur ont­staan op deze plek­ken, […]

Zorg werkt ‘Beter­in­het­groen’

Begin decem­ber heb­ben twee minis­te­ries en een twaalf­tal par­tij­en en orga­ni­sa­ties op het gebied van ‘groen’ en ‘zorg’ een con­ve­nant gete­kend, gericht op bete­re benut­ting van de posi­tie­ve effec­ten van de groe­ne leef­om­ge­ving. Het ini­ti­a­tief voor deze ‘Green Deal’, onder de titel beterinhetgroen.nl, kwam van Medi­Quest, ken­nis­cen­trum op het gebied van gezond­heids­zorg. De Green Deal […]