Meer ruim­te voor natuur op braak­lig­gen­de bouw­grond

Braak­lig­gen­de grond kan gemak­ke­lijk wor­den gebruikt voor natuur dank­zij de nieu­we rege­ling Tij­de­lij­ke Natuur. De rege­ling zorgt dat onge­bruik­te bouw­grond natuur kan wor­den zon­der dat dit toe­kom­sti­ge bouw­pro­jec­ten tegen­houdt.
40.000 hec­ta­re onge­bruikt ter­rein
Staats­se­cre­ta­ris Dijks­ma: ‘Er ligt in Neder­land zo’n 40.000 hec­ta­re onge­bruikt ter­rein. Met deze rege­ling kan er tij­de­lijk natuur ont­staan op deze plek­ken, die anders kaal en onbe­nut zou­den zijn. Dat is goed nieuws voor de natuur, en voor men­sen die graag van de natuur genie­ten.’
Een nieuw natuur­ter­rein trekt die­ren en plan­ten aan die bij­zon­der goed gedij­en bij een ver­an­de­rend land­schap. Ze ver­sprei­den zich ver­vol­gens vaak ook ver­der in de naas­te omge­ving. Wan­neer er wordt gestart met de bouw wordt in samen­wer­king met een eco­loog geke­ken wan­neer en hoe het natuur­ge­bied weer wordt opge­ruimd.
Green Deals
Door het hele land zijn er inmid­dels al 28 pilots gestart. Zo kon er bij­voor­beeld natuur ont­staan op een braak­lig­gend ter­rein in de Eems­ha­ven en op bouw­grond bij het Phi­lips Health Care ter­rein in Best.
Met Green Deals geeft het kabi­net ruim­te aan ver­nieu­wen­de ini­ti­a­tie­ven om duur­za­me eco­no­mie te ver­snel­len. Het minis­te­rie van Eco­no­mi­sche Zaken teken­de in 2011 de Green Deal met in totaal 12 part­ners waar­on­der De Vlin­der­stich­ting, de Port of Amster­dam en Gro­nin­gen Seaports, om hier­mee het ont­staan van tij­de­lij­ke natuur moge­lijk te maken.
 
Bron: Minis­te­rie van Eco­no­mi­sche Zaken