Zorg werkt ‘Beter­in­het­groen’

Begin decem­ber heb­ben twee minis­te­ries en een twaalf­tal par­tij­en en orga­ni­sa­ties op het gebied van ‘groen’ en ‘zorg’ een con­ve­nant gete­kend, gericht op bete­re benut­ting van de posi­tie­ve effec­ten van de groe­ne leef­om­ge­ving. Het ini­ti­a­tief voor deze ‘Green Deal’, onder de titel beterinhetgroen.nl, kwam van Medi­Quest, ken­nis­cen­trum op het gebied van gezond­heids­zorg. De Green Deal is onder­te­kend op een con­gres voor o.a. huis­art­sen, wijk­ver­pleeg­kun­di­gen en soci­a­le wijk­teams over zorg en onder­steu­ning in de buurt.
De posi­tie­ve effec­ten van natuur op de gezond­heid, zijn onbe­twist­baar, maar de ini­ti­a­tief­ne­mers van ‘beter­in­het­groen’ stel­len vast dat veel men­sen rele­vant aan­bod bij hen in de buurt nog niet te vin­den. Beterinhetgroen.nl stelt zich ten doel ini­ti­a­tie­ven op het snij­vlak van groen en gezond­heid beter vind­baar te maken voor pro­fes­si­o­nals in de zorg, maar ook voor bur­gers en pati­ën­ten. Men ver­wacht dat in maart 2015 de web­si­te beterinhetgroen.nl vol­le­dig ope­ra­ti­o­neel zal kun­nen zijn.
De par­tij­en die zich ach­ter beter­in­het­groen heb­ben geschaard zijn: Staats­bos­be­heer, Land­schap­pen­NL, De Hart&Vaatgroep, Dia­be­tes­ver­e­ni­ging Neder­land, Alge­me­ne Neder­land­se Bond voor Oude­ren (ANBO), Neder­lands Insti­tuut voor Sport en Bewe­gen (NISB), Pro­gez, Beroeps­ver­e­ni­ging Groe­ne Zorg (BVGZ), De Fries­land Zorg­ver­ze­ke­raar, Landal Green­Parks, de Rijks­over­heid (Minis­te­rie van Eco­no­mi­sche Zaken en Minis­te­rie van Infra­struc­tuur en Mili­eu) en Medi­Quest.
 
Lees hier meer over Beter­in­het­groen.