Ruim­te voor groe­ne daken

Groe­ne daken dra­gen bij aan een ver­be­te­ring van het leef­kli­maat in de stad. Het is goed voor het wel­zijn en de gezond­heid van men­sen en ver­sterkt de bio­di­ver­si­teit. In een Green Deal Groe­ne Daken wor­den pilots opge­zet om ver­dien­mo­del­len uit te wer­ken.
Op don­der­dag 14 april werd de Green Deal Groe­ne Daken, fase 2 onder­te­kend door gemeen­ten, pro­vin­cie, water­schap­pen, over­koe­pe­len­de orga­ni­sa­ties, bedrijfs­le­ven en ken­nis­in­sti­tu­ten waar­on­der hoge­school Inhol­land en bran­che­or­ga­ni­sa­tie VHG. Die Green Deal vloeit voort uit een eer­de­re Green Deal (fase 1) waar­in betrok­ke­nen idee­ën ver­za­mel­den voor ver­dien­mo­del­len. Fri­so Klap­wijk en Mario Geu­ze van de VHG ver­tel­len er over in het arti­kel ‘4 vra­gen over de Green Deal Groe­ne Daken’.
Leef­li­maat
De ini­ti­a­tief­ne­mers vin­den het belang­rijk dat er meer groe­ne daken komen. De daken, die begroeid zijn met vege­ta­ties, kun­nen het eco­sys­teem in een bebouw­de omge­ving ver­ster­ken. Ze leve­ren eco­sys­teem­dien­sten: ze van­gen fijn stof af, ver­min­de­ren de hit­te­stress in ste­den, hou­den gebou­wen koe­ler, buf­fe­ren het water tij­dens hevi­ge regen­val en ver­gro­ten de bio­di­ver­si­teit. Boven­dien dra­gen ze bij aan ver­be­te­ring van het leef­kli­maat omdat ver­groe­ning goed is voor het wel­zijn en de gees­te­lij­ke gezond­heid van de mens.
Ver­dien­mo­del­len
De voor­de­len zijn dui­de­lijk, maar hoe kun je die voor­de­len uit­druk­ken in ver­dien­mo­del­len? Hoe maak je dui­de­lijk dat de inves­te­rin­gen lonen door de opbreng­sten? Je kunt den­ken aan ver­dien­mo­del­len die je in har­de munt kunt uit­druk­ken, maar het kan ook gaan om zach­te­re waar­den, het maat­schap­pe­lij­ke ver­dien­mo­del.
Pilots
In de Green Deal fase 1 zijn vijf ver­dien­mo­del­len naar voren geko­men. Omdat groe­ne daken regen­wa­ter kun­nen ber­gen, zou je kor­tin­gen kun­nen geven op water­schaps­be­las­tin­gen of riool­hef­fin­gen. En omdat ze water­scha­de ver­la­gen, kun je den­ken aan kor­tin­gen op ver­ze­ke­rin­gen. Je kunt aan­toon­baar maken dat groe­ne daken bij­dra­gen aan de meer­waar­de van gebou­wen. Daar­naast dra­gen ze bij aan ver­ster­king van de bio­di­ver­si­teit en zor­gen ze voor bewust­wor­ding.
Met de nieu­we Green Deal, fase 2, wil­len de ini­ti­a­tief­ne­mers in een stich­ting pilots opzet­ten met die vijf ver­dien­mo­del­len. Zo wil­len ze de ver­dien­mo­del­len ver­der uit­wer­ken. En wil­len ze meer begroei­de daken rea­li­se­ren.
Bron: groenkennisnet.nl