De Groe­ne Stad neemt deel aan het plat­form Groe­ne Ste­den voor een Duur­zaam Euro­pa

Kent u de web­si­te van ons Euro­pe­se Plat­form ´Green Cities for a Sustai­na­ble Euro­pe´ al? De Groe­ne Stad maakt onder­deel uit van dit plat­form en hier kunt u veel rele­van­te en nut­ti­ge infor­ma­tie vin­den van de deel­ne­men­de Euro­pe­se lan­den. Ook de Euro­pe­se Unie vindt dat urba­ni­sa­tie en kli­maat­ver­an­de­ring vra­gen om nieu­we oplos­sin­gen voor de leef­baar­heid […]

Euro­pean City of Trees Award 2018

Heeft uw gemeen­te een inno­va­tief bomen­be­leid? Doe mee! Bomen spe­len een belang­rij­ke rol in de ste­de­lij­ke omge­ving. Ze leg­gen CO2 vast en fil­te­ren fijn­stof. Ook zor­gen ze voor ver­koe­ling en water­ber­ging. Steeds meer gemeen­ten zijn zich bewust van deze waar­de­vol­le dien­sten van bomen en onder­ne­men gerich­te actie om hun bomen­be­stand goed te behe­ren. Zet uw […]

Den Bosch en Nij­me­gen in fina­le Groe­ne Stad

Den Bosch en Nij­me­gen zijn door­ge­dron­gen tot de fina­le van de strijd om de titel Groe­ne Hoofd­stad van Euro­pa 2018. De twee Neder­land­se ste­den heb­ben alleen nog het Zweed­se Umeå als rivaal, liet de Euro­pe­se Com­mis­sie dins­dag weten. De prijs wordt sinds 2010 uit­ge­reikt en is bedoeld voor ste­den die het mili­eu op een uit­mun­ten­de […]

Euro­pe­se Com­mis­sie sti­mu­leert pro­jec­ten Groe­ne Infra­struc­tuur

Kli­maat­ver­an­de­ring is een van de belang­rijk­ste beleids­on­der­wer­pen van de hui­di­ge Euro­pe­se Com­mis­sie en bevor­de­ring van Groe­ne Infra­struc­tuur (GI) wordt gezien als een belang­rij­ke bij­dra­ge op dit gebied. In die ter­men onder­streep­te Stra­hil Chris­tov van DG Mili­eu van de Euro­pe­se Com­mis­sie het belang dat zijn Com­mis­sie hecht aan Groe­ne Infra­struc­tuur. Hij leg­de uit hoe het onder­werp […]

Gro­nin­gen eer­ste ont­snip­per­de stad van Euro­pa

Gro­nin­gen mag zich de eer­ste ont­snip­per­de stad van Euro­pa noe­men. In geen ande­re stad zijn de bar­ri­è­res voor de natuur met fau­na­tun­nels, uit­klim­plaat­sen en wild­vi­a­duc­ten zo goed weg­ge­no­men als in Gro­nin­gen. De gemeen­te heeft voor tach­tig pro­cent van de bar­ri­è­res in de stad een oplos­sing gevon­den. Met de plaat­sing van veer­tien zoge­naam­de ont­snip­pe­rings­maat­re­ge­len is het […]

Bio­di­ver­si­teit levert 14,6 mil­joen banen in Euro­pa op

Zeven pro­cent van de Euro­pe­se banen hangt af van eco­sys­teem­dien­sten. Deze vast­stel­ling komt uit een rap­port over de soci­a­le dimen­sie van het beleid inza­ke bio­di­ver­si­teit, waar Natuur­punt de aan­dacht op ves­tigt. Voor­al land­bouw en vis­se­rij zijn afhan­ke­lijk van bio­di­ver­si­teit. De Euro­pe­se Com­mis­sie gaf, onder meer het Insti­tu­te for Euro­pean Envi­ron­men­tal Poli­cy (IEEP), de opdracht om […]

Groen­ste Stad Euro­pa krijgt fleu­ri­ge stad­sen­tree met Deven­ter bol­len­meng­sel

De stad­sen­tree bij de afrit A1 aan de Zut­phen­se­weg krijgt een meta­mor­fo­se. In het voor­jaar bie­den dui­zen­den bloem­bol­len inwo­ners en bezoe­kers een warm wel­kom. Wet­hou­der Open­ba­re Ruim­te Mar­griet de Jager van Deven­ter en Park­ma­na­ger Karin Rog van Bedrij­ven­park­ma­na­ge­ment Deven­ter ver­rich­ten op 27 okto­ber de start­han­de­ling van de bol­len­ac­tie. De part­ners geven hier­mee tevens het start­sein […]

‘Gouden’ pla­quet­te ont­huld voor Groen­ste Stad Euro­pa

Op woens­dag 5 okto­ber 2011 om 16.30 uur ont­hult wet­hou­der Mar­griet de Jager in de kloos­ter­tuin ach­ter het stads­ar­chief de ‘gouden’ pla­quet­te die Deven­ter ont­ving voor het win­nen van de Enten­te Flo­ra­le Euro­pa. De gemeen­te koos voor deze plek, omdat mede door de gro­te indruk die de betrok­ken­heid van de vrij­wil­li­gers van de tuin op […]

Deven­ter, Groen­ste Stad van Euro­pa

Deven­ter mag zich Groen­ste Stad van Euro­pa noe­men. Op 16 sep­tem­ber ont­ving bur­ge­mees­ter Hei­de­ma in Slo­ve­nië het ver­los­sen­de woord: Win­naar! In 2010 mocht Deven­ter zich al win­naar van de Enten­te Flo­ra­le noe­men, de nati­o­na­le groen­com­pe­ti­tie. Maar wat maakt Deven­ter nu tot een ‘groen juweel’ en hoe heb­ben gemeen­te, part­ners en inwo­ners dit weten te berei­ken? […]