Groen­ste Stad Euro­pa krijgt fleu­ri­ge stad­sen­tree met Deven­ter bol­len­meng­sel

De stad­sen­tree bij de afrit A1 aan de Zut­phen­se­weg krijgt een meta­mor­fo­se. In het voor­jaar bie­den dui­zen­den bloem­bol­len inwo­ners en bezoe­kers een warm wel­kom. Wet­hou­der Open­ba­re Ruim­te Mar­griet de Jager van Deven­ter en Park­ma­na­ger Karin Rog van Bedrij­ven­park­ma­na­ge­ment Deven­ter ver­rich­ten op 27 okto­ber de start­han­de­ling van de bol­len­ac­tie. De part­ners geven hier­mee tevens het start­sein voor één jaar Groen­ste Stad van Euro­pa.

Deven­ter mag zich in 2012 Groen­ste Stad van Euro­pa noe­men. In 2010 ein­dig­de Deven­ter al als eer­ste bij de Enten­te Flo­ra­le, de Nati­o­na­le Groen­com­pe­ti­tie. De Neder­land­se jury advi­seer­de de stad­sen­trees op te fleu­ren. Mar­griet de Jager: “Het moet goed wonen en wer­ken zijn in Deven­ter. Een groe­ne stad­sen­tree draagt daar­aan bij. Als je als bezoe­ker arri­veert op het bedrij­ven­ter­rein moet je de bui­ten­ruim­te op een pret­ti­ge manier bele­ven. Het is boven­dien een mooie afslui­ting van één jaar Groen­ste Stad van Neder­land en als start van één jaar de Groen­ste stad van Europa.”

Deven­ter meng­sel
Komend van­af de A1 wor­den er langs de Zut­phen­se­weg tot aan de Han­ze­weg plant het Deven­ter Groen­be­drijf bij­na 2400m² bloem­bol­len. Een bloem­bol­len­kwe­ke­rij heeft een spe­ci­aal Deven­ter meng­sel samen­ge­steld. Dit meng­sel bestaat uit twee soor­ten cro­cus­sen en één soort nar­cis. Inwo­ners en bezoe­kers kun­nen de voor­jaars­bo­de van­af maart bewon­de­ren en de bol­len bloei­en lang door. De kleu­ren zijn die van het logo ‘Deventer Groen­ste Stad van Euro­pa’: paars, wit en groen. Het Deven­ter meng­sel zal ver­kocht wor­den over heel de wereld, want JUB doet zaken in 32 lan­den. Het kan dus zomaar zijn dat de ‘Deventer’ bol­len tui­nen of ber­men in Cana­da of de Ver­e­nig­de Sta­ten opfleu­ren.

Pret­ti­ge werk­om­ge­ving
Bedrij­ven­park­ma­na­ge­ment Deven­ter werkt onder meer aan een repre­sen­ta­tie­ve en pret­ti­ge werk­om­ge­ving op de bedrij­ven­ter­rei­nen. Karin Rog: “Inwoners, werk­ne­mers en zake­lij­ke rela­ties moe­ten zich wel­kom voe­len in Deven­ter en op het bedrij­ven­park. Bloei­en­de ber­men geven de toe­gang tot het bedrij­ven­ter­rein een fris­se groe­ne uit­stra­ling. Als stich­ting inves­te­ren wij daar­om graag in deze bloemenpracht.”

Pro­gram­ma
Don­der­dag 27 okto­ber 9:00 uur: 
Mar­griet de Jager en Karin Rog plan­ten eer­ste bol­len met bol­len­plant­ma­chi­ne
Loca­tie: 
berm hoek Noor­we­gen­straat / Zut­phens­weg, naast de nieu­we  bus­baan.

Con­gres Groen Loont/prijsuitreiking
Aan­slui­tend begint om 10:00 uur in de Leb­ui­nus­kerk te Deven­ter het con­gres ‘Groen Loont’, waar­in vier voor­aan­staan­de spre­kers hun visie geven op de eco­no­mi­sche en maat­schap­pe­lij­ke waar­de van groen voor woon- en werk­kli­maat, recre­a­tie, zorg en wel­zijn. Het con­gres wordt gevolgd door de prijs­uit­rei­king van nati­o­na­le groen­com­pe­ti­tie Enten­te Flo­ra­le 2011.Meer info »