De Groe­ne Stad neemt deel aan het plat­form Groe­ne Ste­den voor een Duur­zaam Euro­pa

Kent u de web­si­te van ons Euro­pe­se Plat­form ´Green Cities for a Sustai­na­ble Euro­pe´ al? De Groe­ne Stad maakt onder­deel uit van dit plat­form en hier kunt u veel rele­van­te en nut­ti­ge infor­ma­tie vin­den van de deel­ne­men­de Euro­pe­se lan­den.
Ook de Euro­pe­se Unie vindt dat urba­ni­sa­tie en kli­maat­ver­an­de­ring vra­gen om nieu­we oplos­sin­gen voor de leef­baar­heid in ste­den. Zij heb­ben daar­om dit pro­ject dan ook mede­ge­fi­nan­cierd. Juist ook omdat open­baar groen een posi­tief effect heeft op bio­di­ver­si­teit , kli­maat, wel­zijn en lucht­kwa­li­teit. Dit zorgt ervoor dat ste­den bete­re plek­ken wor­den om te wonen en te wer­ken.
Het plat­form ´Green Cities for a Sustai­na­ble Euro­pe´ biedt ken­nis op basis van weten­schap­pe­lijk onder­zoek, inno­va­tie­ve idee­ën en tech­ni­sche ach­ter­grond, om ver­groe­ning van open­ba­re ruim­ten te bevor­de­ren. Dit is onder­ver­deeld in de thema´s gezond­heid, kli­maat, eco­no­mie, bio­di­ver­si­teit en soci­a­le cohe­sie.
Green Cities for a Sustai­na­ble Euro­pe is een ini­ti­a­tief van de ENA (Euro­pean Nur­serys­tock Asso­ci­a­ti­on) en boom­kwe­ke­rij orga­ni­sa­ties uit Bel­gië, Bul­ga­rije, Den­e­mar­ken, Duits­land, Enge­land, Frank­rijk en Neder­land.
Klik hier voor de web­si­te https://nl.thegreencity.eu/