De Groe­ne Stad opdracht­ge­ver scho­len­wed­strijd Augus­ti­nia­num

De Groe­ne Stad trot­se opdracht­ge­ver van ‘Het Bes­te Idee’, de scho­len­wed­strijd van het Augus­ti­nia­num  Dit jaar is stich­ting De Groe­ne Stad ‘opdracht­ge­ver’ van de 9e edi­tie van de wed­strijd ‘Het Bes­te Idee’ van het Augus­ti­nia­num. Het Augus­ti­nia­num is een mid­del­ba­re school voor havo, athe­ne­um en gym­na­si­um in Eind­ho­ven. De school is opge­richt in 1898 en […]

Stads­be­stuur Eind­ho­ven wil groe­ne­re bin­nen­stad met meer eve­ne­men­ten

De Eind­ho­ven­se bin­nen­stad moet groe­ner wor­den met meer stads­tui­nen, en er moe­ten meer eve­ne­men­ten wor­den gehou­den. Dat vin­den bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders. Het col­le­ge heeft nieu­we plan­nen voor de bin­nen­stad gemaakt. Daar­bij is ook advies gevraagd aan onder­ne­mers en maat­schap­pe­lij­ke orga­ni­sa­ties. De gemeen­te wil voor­al een groe­ne­re bin­nen­stad, met meer tui­nen en par­ken. Daar­bij mag ook […]

Eind­ho­ven bij drie bes­te Euro­pe­se ste­den voor 2017 door groe­ne stads­ont­wik­ke­ling

Op maan­dag 18 en dins­dag 19 juli krijgt Eind­ho­ven hoog (ste­de­lijk) bezoek van­we­ge haar nomi­na­tie als ‘Euro­pean City of the Year’. Een jury met experts ver­bon­den aan de Aca­de­my of Urba­nism koos Eind­ho­ven samen met Kopen­ha­gen en Mont­pel­lier als bes­te Euro­pe­se ste­den voor 2017. Op de Urba­nism Awards Cere­mo­ny op 16 novem­ber 2016 in Lon­den […]

Aan­leg nieu­we natuur langs rand­weg Eind­ho­ven in vol­le gang

5,6 hec­ta­re beplan­ting, waar­on­der klap­ro­zen, mar­griet en big­gen­kruid, hagen van vel­des­doorn met een tota­le leng­te van 4 km, 7650m² hei­de en diver­se natuur­vrien­de­lij­ke poe­len met moe­ras­be­plan­ting. Rijks­wa­ter­staat werkt aan het terug­bren­gen van natuur langs de A2/A67 Rand­weg Eind­ho­ven. Deze week wor­den meer dan 450 bomen langs de ver­bre­de rijks­weg geplant. Nieuw groen­De aan­leg van het […]

Start uit­voe­ring natuur­com­pen­sa­tie in Eind­ho­ven

In opdracht van Rijks­wa­ter­staat is de twee­de week van janu­a­ri gestart met de uit­voe­ring van maat­re­ge­len voor natuur­com­pen­sa­tie bij De Hogt. Onlangs is de ombouw van het ver­keers­knoop­punt afge­rond. De bij­be­ho­ren­de natuur­com­pen­sa­tie, inrich­ting van 10 hec­ta­re natuur en land­schap in het Dom­mel­dal, wordt in twee fasen uit­ge­voerd. Eerst krij­gen de water­die­ren in de Dom­mel de […]

Basis­scho­len krij­gen extra groen van de gemeen­te Eind­ho­ven

De gemeen­te Eind­ho­ven geeft veer­tig basis­scho­len een boom of haag cadeau voor op het school­plein. Met het pro­ject ‘Bomen voor Scho­len’ wordt de speelom­ge­ving van de leer­lin­gen mooi­er en krij­gen de kin­de­ren de kans erva­ring op te doen met bomen en groen. Scho­len die mee­doen krij­gen pro­fes­si­o­neel advies over het groen. Er is komend jaar […]

Eind­ho­ven lan­ceert pro­gram­ma ‘Nieuwe wegen voor bio­di­ver­si­teit’

Het kan beter met de bele­ving van de bio­di­ver­si­teit in Eind­ho­ven. Bewo­ners zijn zich nog te wei­nig bewust van het belang van bio­di­ver­si­teit. Op ver­zoek van de gemeen­te Eind­ho­ven komt een aan­tal par­tij­en met een breed edu­ca­tief pro­gram­ma: ‘Nieu­we wegen voor bio­di­ver­si­teit in Eind­ho­ven’. Dit zoge­he­ten arran­ge­ment heeft als doel bio­di­ver­si­teit zicht­baar­der te maken en […]

Eind­ho­ven orga­ni­seert Groe­ne Cor­ri­dor fiets­tocht

Op 29 mei vindt in Eind­ho­ven de Groe­ne Cor­ri­dor fiets­tocht plaats. Deze tocht is een fees­te­lij­ke ken­nis­ma­king met de Groe­ne Cor­ri­dor; een groen lint dat stad en land ver­bindt. De fiets­tocht gaat van het cen­trum van Eind­ho­ven via Oir­schot tot in het hart van het Nati­o­naal Land­schap Het Groe­ne Woud. Phi­lips Fruit­tuinTij­dens de ‘Park in […]

Eind­ho­ven wil meer groen in de bin­nen­stad

De gemeen­te Eind­ho­ven heeft samen met Tri­ple E, BYTR Archi­tec­ten, Uni­ver­si­teit Leu­ven en Oran­ge Oli­ve het boek­je ‘Greenspots Relo­a­de­d’ gepu­bli­ceerd. Het boek­je laat zien op wel­ke manier de Bra­bant­se bin­nen­stad groe­ner gemaakt kan wor­den, want de gemeen­te Eind­ho­ven wil graag meer groen in de bin­nen­stad. Bur­ge­mees­ter Rob van Gij­zel: “Het groen is in onze stad […]

Ambi­tie van Eind­ho­ven is om de groe­ne uit­stra­ling te ver­gro­ten

Op maan­dag 4 febru­a­ri om 12.00 uur plan­ten wet­hou­der Mary Fiers en Stads­prins De Gruune (Leon Kerk­hofs) samen een boom in de stads­tuin bij het Mer­ca­do­ge­bouw. Hier­mee beves­ti­gen ze hun geza­men­lij­ke ambi­tie om de groe­ne uit­stra­ling van Eind­ho­ven te ver­gro­ten. De boom die geplant gaat wor­den in de Stads­tuin is een Mag­no­lia kobus. Eind­ho­ven is […]