Berichten

De Groene Stad trotse opdrachtgever van ‘Het Beste Idee’, de scholenwedstrijd van het Augustinianum 
Dit jaar is stichting De Groene Stad ‘opdrachtgever’ van de 9e editie van de wedstrijd ‘Het Beste Idee’ van het Augustinianum. Het Augustinianum is een middelbare school voor havo, atheneum en gymnasium in Eindhoven. De school is opgericht in 1898 en daarmee de oudste van de stad. Bij de ideeënwedstrijd strijden teams van VWO-leerlingen tegen elkaar. Doel is het beste product voor ‘een maatschappelijke opdrachtgever’ te ontwikkelen.
De opdracht is dit jaar: ‘bedenk een nieuw of verbeterd product dat de noodzaak van vergroening onder de aandacht brengt van verantwoordelijken voor de aanleg van openbaar groen’. Tijdens de wedstrijd doen de leerlingen waardevolle ervaringen op. Het in teams creatief zijn, samen problemen tackelen, werken onder tijdsdruk, omgaan met aandacht van de media, budgetmanagement… het is maar een greep. Ook oud-leerlingen zijn enthousiast: ze bestempelen het project als leuk, leerzaam en nuttig.
Mireille van Velde, projectmanager van De Groene Stad, is trots dat het Augustinianum De Groene Stad gevraagd heeft om dit jaar ‘opdrachtgever’ te zijn. ‘We zijn vereerd omdat onze voorgangers een imposante serie betreft. Het Reuma- en het Diabetes Fonds, de Nederlandse Brandwonden Stichting, het KWF, de Hartstichting en Cordaid, het is een illustere rij. Bovendien zijn er in de afgelopen jaren door de leerlingen bijzondere producten ontwikkeld als de insuline pen met lampje, de anti-rokenapp, een zonnebrandfles met wekker en de reuma-theemuts. Daarmee bewijzen de leerlingen dat een frisse creatieve blik gekoppeld aan wetenschappelijke inzichten, geweldige uitkomsten kan opleveren. Ik wens mede namens het bestuur van stichting De Groene Stad, de leerlingen van het Augustinianum heel veel succes. Wij zagen de eerste enthousiaste berichten op Instagram en Facebook al langskomen en verheugen ons op de uitkomsten! Eén ding is zeker: de jury krijgt het niet gemakkelijk’.

De Eindhovense binnenstad moet groener worden met meer stadstuinen, en er moeten meer evenementen worden gehouden. Dat vinden burgemeester en wethouders.
Het college heeft nieuwe plannen voor de binnenstad gemaakt. Daarbij is ook advies gevraagd aan ondernemers en maatschappelijke organisaties.
De gemeente wil vooral een groenere binnenstad, met meer tuinen en parken. Daarbij mag ook water meer ruimte krijgen, met een grotere rol voor de riviertjes de Dommel en de Gender. Daarnaast krijgen voetgangers, fietsers en energiezuinig openbaar vervoer voorrang boven de auto.
Ook moeten er meer evenementen naar de binnenstad worden gehaald om de levendigheid te vergroten. Verder wil het college het centrum meer kleur geven door slimme en innovatieve projecten ruim baan te geven. Met technologische snufjes zou de binnenstad aangenamer of mooier moeten worden gemaakt.
Eindhoven groeit de afgelopen jaren, en het college wil uiteindelijk dat meer mensen in de binnenstad gaan wonen en werken. Nu al worden studentenverenigingen overgehaald om naar het centrum te verhuizen, om de levendigheid te vergroten.
De nieuwe plannen voor de binnenstad worden na de zomer voorgelegd aan de Eindhovense gemeenteraad.
Bron: studio040.nl

Op maandag 18 en dinsdag 19 juli krijgt Eindhoven hoog (stedelijk) bezoek vanwege haar nominatie als ‘European City of the Year’. Een jury met experts verbonden aan de Academy of Urbanism koos Eindhoven samen met Kopenhagen en Montpellier als beste Europese steden voor 2017. Op de Urbanism Awards Ceremony op 16 november 2016 in Londen wordt de winnaar van de eerste plaats bekendgemaakt.
Eindhoven, Garden City Reinvented
In het bidbook vertelt Eindhoven haar verhaal over de relatie tussen groene stadsontwikkeling aan het begin van de 20e eeuw en in het heden. Het zogenaamde ‘Garden City’-concept stelde een groene infrastructuur en het delen van de openbare ruimte centraal om de kwaliteit van leven in de stad hoog te houden.
Wethouder Mary-Ann Schreurs herintroduceerde het concept als drager voor het Eindhovense stadsontwikkeling: “De natuurlijke groen- en waterelementen vormden ook begin jaren 20 al de dragende kracht en verbinding in de stadsontwikkeling. Nu, zo’n 100 jaar later, stellen we opnieuw de Garden City centraal. Water en groen als zichtbaar antwoord in de stad op de uitdagingen van een internationale smart society. De historische componenten van Garden City geven Eindhoven de unieke basis om op natuurlijke wijze in te spelen op de klimaatverandering zoals wateroverlast en hittestress. Maar bovenal zorgt het voor een unieke, groene en fijne gedeelde openbare ruimte!”
Na het laatste jurybezoek (eind september) wordt het bidbook ‘Eindhoven, Garden City Reinvented’ openbaar.
Urbanism Award
De jaarlijkse Urbanism Awards, die inmiddels tien jaar bestaan, laten zien hoe ‘geweldige plekken’ (waaronder steden, dorpen en buurten) worden gecreëerd en behouden. Naast de categorie ‘European City of the Year’, waar Eindhoven dit jaar in de top drie is geëindigd, worden er ook prijzen vergeven voor vier andere categorieën. De plekken worden onder andere beoordeeld op leiderschap en governance, karakter, faciliteiten, duurzaamheid en connectiviteit. Rotterdam (2014) en San Sebastián (2015) wonnen eerder deze City of the Year Award.
Bron: Emerce.nl

5,6 hectare beplanting, waaronder klaprozen, margriet en biggenkruid, hagen van veldesdoorn met een totale lengte van 4 km, 7650m² heide en diverse natuurvriendelijke poelen met moerasbeplanting. Rijkswaterstaat werkt aan het terugbrengen van natuur langs de A2/A67 Randweg Eindhoven.

Deze week worden meer dan 450 bomen langs de verbrede rijksweg geplant.

Nieuw groen
De aanleg van het nieuwe groen is al na de oplevering van de nieuwe Randweg Eindhoven in 2010 begonnen en wordt in fasen uitgevoerd. De gebieden rond knooppunten de Hogt en Leenderheide zijn al grotendeels ingericht.

Compensatie
Bij de aanpassingen aan de rijksweg A2/A67 Randweg Eindhoven en het op de schop gooien van een aantal knooppunten is natuur verloren gegaan. Op grond van de Boswet moet verdwenen natuur worden gecompenseerd door natuur met dezelfde vergelijkbare kwaliteit en/of uitstraling. De compensatie hoeft niet per se door Rijkswaterstaat zelf uitgevoerd te worden. Wél is Rijkswaterstaat als initiatiefnemer van wegenprojecten er verantwoordelijk voor dat die maatregelen worden uitgevoerd.

Lees het volledige bericht »

Bron:
Rijkswaterstaat

 

In opdracht van Rijkswaterstaat is de tweede week van januari gestart met de uitvoering van maatregelen voor natuurcompensatie bij De Hogt. Onlangs is de ombouw van het verkeersknooppunt afgerond.

De bijbehorende natuurcompensatie, inrichting van 10 hectare natuur en landschap in het Dommeldal, wordt in twee fasen uitgevoerd. Eerst krijgen de waterdieren in de Dommel de kans zich te vestigen in nieuw aangelegde bochten, voordat een jaar later de beek verder wordt aangepakt.

Moeraszones
In de eerste fase van het project, van januari tot begin maart, wordt het terrein verlaagd voor de aanleg van vochtige tot natte schraalgraslanden en bossen. In totaal voert de aannemer circa 30.000 kubieke meter grond af. Ook krijgt de Dommel nieuwe bochten, zodat deze – als vanouds – weer door het landschap meandert. Langs de beek komen er moeraszones en een poel. Een recreatief pad op de noordoever maakt het natuurgebied straks toegankelijk voor wandelaars en fietsers.

Bodemslib verwijderen
In de tweede fase, uitvoering begin 2013, wordt het vervuilde bodemslib in de Dommel verwijderd en worden de ‘rechtlijnige’ beekdelen gedempt. Door deze herstelmaatregelen kunnen bijzondere vissoorten, zoals de beekprik, hier weer floreren.

Samenwerking
De natuurcompensatie op De Hogt wordt in opdracht van Rijkswaterstaat gerealiseerd door Dienst Landelijk Gebied. Natuurmonumenten, Waterschap De Dommel en de omliggende gemeenten Eindhoven, Waalre en Veldhoven werken eraan mee. Adviesbureau De Meent begeleidt de uitvoering van het werk.

Bron:
Gemeente Eindhoven

De gemeente Eindhoven geeft veertig basisscholen een boom of haag cadeau voor op het schoolplein. Met het project ‘Bomen voor Scholen’ wordt de speelomgeving van de leerlingen mooier en krijgen de kinderen de kans ervaring op te doen met bomen en groen. Scholen die meedoen krijgen professioneel advies over het groen.

Er is komend jaar ruimte voor circa veertig basisscholen om deel te nemen aan het project ‘Bomen voor Scholen’. Deze week zijn alle basisscholen in de gemeente Eindhoven ingelicht over de start van het project. Geïnteresseerde basisscholen kunnen zich aanmelden voor deelname. In overleg met iedere school wordt bepaald welke boom of haag zij kunnen planten. Komende winter en in het vroege voorjaar 2012 worden de bomen en hagen aangeplant.

‘Bomen voor Scholen’ in andere gemeenten
Het project ‘Bomen voor Scholen’ is afgelopen jaar ook in de gemeente ’s-Hertogenbosch uitgevoerd. Hier hebben in totaal 32 scholen deelgenomen aan het project.

 

Bron:
Gemeente Eindhoven

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

Het kan beter met de beleving van de biodiversiteit in Eindhoven. Bewoners zijn zich nog te weinig bewust van het belang van biodiversiteit. Op verzoek van de gemeente Eindhoven komt een aantal partijen met een breed educatief programma: ‘Nieuwe wegen voor biodiversiteit in Eindhoven’.

Dit zogeheten arrangement heeft als doel biodiversiteit zichtbaarder te maken en de waardering hiervoor in de dagelijkse leefwereld te stimuleren. Het laat zien wat de bijdrage is van biodiversiteit aan thema’s waarin Eindhoven sterk is: Design en Groen in de stad. Het programma richt zich op basisscholieren, kinderen op de buitenschoolse opvang, middelbare scholieren, bewoners van Eindhoven, studenten en senioren.

 

 

 

 

Beleving biodiversiteit als verbindend element in wijken
In het programma wordt actieve beleving van biodiversiteit tevens ingezet als een verbindend element in wijken en tussen jongeren en ouderen. Er zijn vijf programmaonderdelen waaraan de deelnemende organisaties zich verbinden:

 1. Biodiversiteit waarderen door bomen te adopteren
  Kinderen kiezen een boom, volgen die gedurende het jaar en maken er een werkstuk over. Kinderen zien de enorme diversiteit aan bomen en heesters.
 2. Biodiversiteit in beweging
  Verscheidenheid aan beweging in de natuur wordt interactief op niveaus overgebracht aan leerlingen in basis- en voortgezet onderwijs, studenten en professionals in technologie, design en groenonderwijs.
 3. Biodiversiteit inspireert
  De kennis die in de Verenigde Staten is opgedaan in biomimicry (methode om problemen op te lossen door te leren van de natuur) wordt geschikt gemaakt voor de Nederlandse situatie.
 4. Biodiversiteit leren waarderen in de wijk
  Inwoners en scholieren uit bepaalde wijk onderzoeken biodiversiteit in hun wijk, nemen maatregelen en volgen de verdere ontwikkeling met biodiversiteitmeter.
 5. Biodiversiteit leren waarderen aan huis
  In aantal straten worden geveltuintjes aangelegd, waarover senioren het beheer krijgen, met hulp van basisschoolleerlingen en studenten van de Groene campus.

Het programmamanagement wordt toevertrouwd aan Grontmij, in de persoon van Joost Barendrecht. Grontmij is tevens betrokken bij de plaatsing van biodiversiteitsmeters in twee verschillende wijken, met een bijpassend educatieprogramma. Rob van Schijndel, ecoloog, is hiervan projectleider.

Gemeentelijk beleid
De gemeente Eindhoven hecht veel waarde aan een actieve rol van externe partijen bij natuur- en milieueducatie. Volgens wethouder Schreurs sluit dit programma prachtig aan bij de wens van het college om als overheid niet alles zelf te doen. Daar waar andere organisaties de kennis, het enthousiasme en de wil hebben om dit op te pakken, leidt het tot nieuwe inzichten en nieuwe verbanden. Afwijken van de traditionele werkwijze stelt de gemeente in staat om andere doelgroepen te bereiken. De rol van de gemeente bestaat hier uit het faciliteren van partijen, bemiddelen tussen partijen en waar nodig expertise te leveren.

Initiatiefnemers
De initiatiefnemers zijn Grontmij, de Natuurwerkplaats Meerhoven (NwM), Stichting BiomimicryNL, Trefpunt Groen Eindhoven (TGE), Evoke, Milieu Educatie Centrum Eindhoven en de gemeente Eindhoven. Door deze vernieuwende samenwerking ontstond tevens een basis om subsidie aan te vragen bij het programma NME van het Rijk. Deze subsidie is onlangs toegekend, waarmee de innovatieve waarde van het arrangement wordt erkend.

Bron:
Grontmij

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

Op 29 mei vindt in Eindhoven de Groene Corridor fietstocht plaats. Deze tocht is een feestelijke kennismaking met de Groene Corridor; een groen lint dat stad en land verbindt. De fietstocht gaat van het centrum van Eindhoven via Oirschot tot in het hart van het Nationaal Landschap Het Groene Woud.

Philips Fruittuin
Tijdens de ‘Park in beweging’ dag staan de deuren open van de Philips Fruittuin en De Constant Rebecque Kazerne. Hier is een kindervrijmarkt, een speurtocht door de gebouwen en een demonstratie van het werk van narcoticahonden. Op Strijp-S is de portiersloge te bezoeken, het kleinste museum van Eindhoven met een grote maquette over de plannen op Strijp-S. Tevens worden op deze dag de nieuwe wandelroutes in het Groene Woud gepresenteerd. De officiële opening van de wandelroutes is om 11.00 uur in de Philips Fruittuin door wethouder Mary-Ann Schreurs (Innovatie, Cultuur en Openbare Ruimte). 

De Groene Corridor
Het deel van de Groene Corridor dat loopt op de Oirschotsedijk wordt de komende jaren opnieuw ingericht, waardoor er meer ruimte is voor voetgangers en fietsers en slechts gemotoriseerd bestemmingsverkeer wordt toegestaan. Het statige karakter van de weg, met prachtige bomenrijen wordt extra versterkt. Over deze en andere projecten die rond de Groene Corridor worden uitgevoerd, informeert de gemeente Eindhoven u deze dag.

‘Park in beweging’
De Groene Corridor is een initiatief van de Gemeente Eindhoven, Provincie Noord- Brabant en Brabants Landschap. De dag ‘Park in beweging’ komt tot stand in samenwerking met de volgende partijen: ISE-campus, Strijp-S, Philips Fruittuin en De Mispelhoef. 

Informatie
Programma en praktische informatie »

Bron:
Gemeente Eindhoven

 

De gemeente Eindhoven heeft samen met Triple E, BYTR Architecten, Universiteit Leuven en Orange Olive het boekje ‘Greenspots Reloaded’ gepubliceerd. Het boekje laat zien op welke manier de Brabantse binnenstad groener gemaakt kan worden, want de gemeente Eindhoven wil graag meer groen in de binnenstad.

Burgemeester Rob van Gijzel: “Het groen is in onze stad niet altijd even makkelijk in te passen. Maar Eindhoven zou Eindhoven niet zijn als daar geen innovatieve oplossingen voor bedacht worden. Het boekje ‘Greenspots Reloaded’ staat vol creatieve ideeën om meer groen op een slimme wijze in het straatbeeld te verwerken.”

Zoals in veel andere grote steden, is de ruimte in Eindhoven schaars. In ‘Greenspots Reloaded’ staan elf inspirerende  voorbeelden; beknopt,  maar  met  aansprekend  beeld  en  een  grove kosten/batenanalyse.  Van  het  Terrein  Fens,  via  een  groene  Heuvelgalerie  en een groen Catharinaplein naar een groen Van der Meulen Ansems-terrein. In vijf boeiende hoofdstukken komen ‘de psychologie van het groen’, ‘functionele analyses’, ‘ruimtelijke analyses’, ‘inspiratieprojecten’ en ‘praktische realisatie’ aan bod.

Inmiddels is de gemeente Eindhoven bezig met een vervolgactie om een of meer projecten echt te gaan realiseren.

Bron:
Triple E / Greenspots Reloaded
 

Op maandag 4 februari om 12.00 uur planten wethouder Mary Fiers en Stadsprins De Gruune (Leon Kerkhofs) samen een boom in de stadstuin bij het Mercadogebouw. Hiermee bevestigen ze hun gezamenlijke ambitie om de groene uitstraling van Eindhoven te vergroten. De boom die geplant gaat worden in de Stadstuin is een Magnolia kobus.

Eindhoven is feitelijk gezien een groene stad. Dit is gebaseerd op een onderzoek van de Raad voor het landelijk gebied. Zij berekenen de oppervlakte groen per woning en vergelijken dat met andere steden. De minimale oppervlakte groen is 75m2 per woning, Eindhoven heeft bijna 100m2 per woning.  Ongeveer 1/3 van de openbare ruimte in Eindhoven is groen. Daarmee is Eindhoven de groenste van de B5 én de groenste van de vijf grootste steden in Nederland.

Meer aandacht
De inwoners van Eindhoven ervaren de stad echter niet voldoende als groen.

Nu vindt een kleine 50% de stad groen, en dat kan hoger, vindt de gemeente. Daarom zal de gemeente in de toekomst meer aandacht vestigen op het groen dat er al in de stad is, en het groen dat er nog bij komt. 

Voorbeeld van groenimpuls
Een mooi voorbeeld van een groenimpuls is de Nachtegaallaan. Dit was een druk bereden weg waar aan beide zijden auto’s werden geparkeerd. Tegelijkertijd is het één van de belangrijkste fietsroutes in Eindhoven. Om deze laan aantrekkelijker te maken voor fietsers en om tegelijkertijd de groene zone in de stad te versterken, wordt de Nachtegaallaan nu onder handen genomen. Voor auto’s is er voortaan alleen eenrichtingsverkeer mogelijk en er is een tweerichtingenfietspad aangelegd aan de kant van de Dommel. Naast het fietspad komt een beukenhaag en met de Boomfeestdag worden 20 bomen geplant. Door de aanleg van oevers naast de Dommel en ‘ecotunnels’ kunnen dieren zich gemakkelijker verplaatsen, waardoor er een ecologische verbindingszone ontstaat.

Nieuwe projecten
Een ander project dat de groene stad versterkt is bijvoorbeeld de ontwikkeling van de Stadspoorten. De stadsparken fungeren straks als groene schakel tussen de stad en het buitengebied. De Stadspoorten krijgen een informatieve en recreatieve functie.

Groene gevels
Ook het centrum zal een groenimpuls krijgen. Er wordt momenteel bijvoorbeeld onderzocht of groene gevels mogelijk zijn en of er mogelijkheden zijn om op één of meerdere plekken grote bomen te planten.

Bron:
Gemeente Eindhoven