Eind­ho­ven wil meer groen in de bin­nen­stad

De gemeen­te Eind­ho­ven heeft samen met Tri­ple E, BYTR Archi­tec­ten, Uni­ver­si­teit Leu­ven en Oran­ge Oli­ve het boek­je ‘Greenspots Relo­a­de­d’ gepu­bli­ceerd. Het boek­je laat zien op wel­ke manier de Bra­bant­se bin­nen­stad groe­ner gemaakt kan wor­den, want de gemeen­te Eind­ho­ven wil graag meer groen in de bin­nen­stad.

Bur­ge­mees­ter Rob van Gij­zel: “Het groen is in onze stad niet altijd even mak­ke­lijk in te pas­sen. Maar Eind­ho­ven zou Eind­ho­ven niet zijn als daar geen inno­va­tie­ve oplos­sin­gen voor bedacht wor­den. Het boek­je ‘Greenspots Relo­a­de­d’ staat vol cre­a­tie­ve ideeën om meer groen op een slim­me wij­ze in het straat­beeld te verwerken.”

Zoals in veel ande­re gro­te ste­den, is de ruim­te in Eind­ho­ven schaars. In ‘Greenspots Relo­a­de­d’ staan elf inspi­re­ren­de  voor­beel­den; beknopt,  maar  met  aan­spre­kend  beeld  en  een  gro­ve kosten/batenanalyse.  Van  het  Ter­rein  Fens,  via  een  groe­ne  Heu­vel­ga­le­rie  en een groen Catha­ri­na­plein naar een groen Van der Meu­len Ansems-ter­rein. In vijf boei­en­de hoofd­stuk­ken komen ‘de psy­cho­lo­gie van het groen’, ‘functionele ana­ly­ses’, ‘ruimtelijke ana­ly­ses’, ‘inspiratieprojecten’ en ‘praktische rea­li­sa­tie’ aan bod.

Inmid­dels is de gemeen­te Eind­ho­ven bezig met een ver­volg­ac­tie om een of meer pro­jec­ten echt te gaan rea­li­se­ren.

Bron:
Tri­ple E / Green­s­pots Relo­a­ded