Eind­ho­ven orga­ni­seert Groe­ne Cor­ri­dor fiets­tocht

Op 29 mei vindt in Eind­ho­ven de Groe­ne Cor­ri­dor fiets­tocht plaats. Deze tocht is een fees­te­lij­ke ken­nis­ma­king met de Groe­ne Cor­ri­dor; een groen lint dat stad en land ver­bindt. De fiets­tocht gaat van het cen­trum van Eind­ho­ven via Oir­schot tot in het hart van het Nati­o­naal Land­schap Het Groe­ne Woud.

Phi­lips Fruit­tuin
Tij­dens de ‘Park in bewe­ging’ dag staan de deu­ren open van de Phi­lips Fruit­tuin en De Con­stant Rebec­que Kazer­ne. Hier is een kin­der­vrij­markt, een speur­tocht door de gebou­wen en een demon­stra­tie van het werk van nar­co­ti­ca­hon­den. Op Strijp‑S is de por­tiers­lo­ge te bezoe­ken, het klein­ste muse­um van Eind­ho­ven met een gro­te maquet­te over de plan­nen op Strijp‑S. Tevens wor­den op deze dag de nieu­we wan­del­rou­tes in het Groe­ne Woud gepre­sen­teerd. De officiële ope­ning van de wan­del­rou­tes is om 11.00 uur in de Phi­lips Fruit­tuin door wet­hou­der Mary-Ann Schreurs (Inno­va­tie, Cul­tuur en Open­ba­re Ruim­te). 

De Groe­ne Cor­ri­dor
Het deel van de Groe­ne Cor­ri­dor dat loopt op de Oir­schot­sedijk wordt de komen­de jaren opnieuw inge­richt, waar­door er meer ruim­te is voor voet­gan­gers en fiet­sers en slechts gemo­to­ri­seerd bestem­mings­ver­keer wordt toe­ge­staan. Het sta­ti­ge karak­ter van de weg, met prach­ti­ge bomen­rij­en wordt extra ver­sterkt. Over deze en ande­re pro­jec­ten die rond de Groe­ne Cor­ri­dor wor­den uit­ge­voerd, infor­meert de gemeen­te Eind­ho­ven u deze dag.

‘Park in bewe­ging’
De Groe­ne Cor­ri­dor is een ini­ti­a­tief van de Gemeen­te Eind­ho­ven, Pro­vin­cie Noord- Bra­bant en Bra­bants Land­schap. De dag ‘Park in bewe­ging’ komt tot stand in samen­wer­king met de vol­gen­de par­tij­en: ISE-cam­pus, Strijp‑S, Phi­lips Fruit­tuin en De Mis­pel­hoef. 

Infor­ma­tie
Pro­gram­ma en prak­ti­sche infor­ma­tie »

Bron:
Gemeen­te Eind­ho­ven