Start uit­voe­ring natuur­com­pen­sa­tie in Eind­ho­ven

In opdracht van Rijks­wa­ter­staat is de twee­de week van janu­a­ri gestart met de uit­voe­ring van maat­re­ge­len voor natuur­com­pen­sa­tie bij De Hogt. Onlangs is de ombouw van het ver­keers­knoop­punt afge­rond.

De bij­be­ho­ren­de natuur­com­pen­sa­tie, inrich­ting van 10 hec­ta­re natuur en land­schap in het Dom­mel­dal, wordt in twee fasen uit­ge­voerd. Eerst krij­gen de water­die­ren in de Dom­mel de kans zich te ves­ti­gen in nieuw aan­ge­leg­de boch­ten, voor­dat een jaar later de beek ver­der wordt aan­ge­pakt.

Moe­ras­zo­nes
In de eer­ste fase van het pro­ject, van janu­a­ri tot begin maart, wordt het ter­rein ver­laagd voor de aan­leg van voch­ti­ge tot nat­te schraal­gras­lan­den en bos­sen. In totaal voert de aan­ne­mer cir­ca 30.000 kubie­ke meter grond af. Ook krijgt de Dom­mel nieu­we boch­ten, zodat deze — als van­ouds — weer door het land­schap mean­dert. Langs de beek komen er moe­ras­zo­nes en een poel. Een recre­a­tief pad op de noord­oe­ver maakt het natuur­ge­bied straks toe­gan­ke­lijk voor wan­de­laars en fiet­sers.

Bodemslib ver­wij­de­ren
In de twee­de fase, uit­voe­ring begin 2013, wordt het ver­vuil­de bodemslib in de Dom­mel ver­wij­derd en wor­den de ‘rechtlijnige’ beek­de­len gedempt. Door deze her­stel­maat­re­ge­len kun­nen bij­zon­de­re vis­soor­ten, zoals de beek­prik, hier weer flo­re­ren.

Samen­wer­king
De natuur­com­pen­sa­tie op De Hogt wordt in opdracht van Rijks­wa­ter­staat gere­a­li­seerd door Dienst Lan­de­lijk Gebied. Natuur­mo­nu­men­ten, Water­schap De Dom­mel en de omlig­gen­de gemeen­ten Eind­ho­ven, Waal­re en Veld­ho­ven wer­ken eraan mee. Advies­bu­reau De Meent bege­leidt de uit­voe­ring van het werk.

Bron:
Gemeen­te Eind­ho­ven