De Groe­ne Stad opdracht­ge­ver scho­len­wed­strijd Augus­ti­nia­num

De Groe­ne Stad trot­se opdracht­ge­ver van ‘Het Bes­te Idee’, de scho­len­wed­strijd van het Augus­ti­nia­num 
Dit jaar is stich­ting De Groe­ne Stad ‘opdracht­ge­ver’ van de 9e edi­tie van de wed­strijd ‘Het Bes­te Idee’ van het Augus­ti­nia­num. Het Augus­ti­nia­num is een mid­del­ba­re school voor havo, athe­ne­um en gym­na­si­um in Eind­ho­ven. De school is opge­richt in 1898 en daar­mee de oud­ste van de stad. Bij de idee­ën­wed­strijd strij­den teams van VWO-leer­lin­gen tegen elkaar. Doel is het bes­te pro­duct voor ‘een maat­schap­pe­lij­ke opdracht­ge­ver’ te ont­wik­ke­len.
De opdracht is dit jaar: ‘bedenk een nieuw of ver­be­terd pro­duct dat de nood­zaak van ver­groe­ning onder de aan­dacht brengt van ver­ant­woor­de­lij­ken voor de aan­leg van open­baar groen’. Tij­dens de wed­strijd doen de leer­lin­gen waar­de­vol­le erva­rin­gen op. Het in teams cre­a­tief zijn, samen pro­ble­men tac­ke­len, wer­ken onder tijds­druk, omgaan met aan­dacht van de media, bud­get­ma­na­ge­ment… het is maar een greep. Ook oud-leer­lin­gen zijn enthou­si­ast: ze bestem­pe­len het pro­ject als leuk, leer­zaam en nut­tig.
Mireil­le van Vel­de, pro­ject­ma­na­ger van De Groe­ne Stad, is trots dat het Augus­ti­nia­num De Groe­ne Stad gevraagd heeft om dit jaar ‘opdracht­ge­ver’ te zijn. ‘We zijn ver­eerd omdat onze voor­gan­gers een impo­san­te serie betreft. Het Reu­ma- en het Dia­be­tes Fonds, de Neder­land­se Brand­won­den Stich­ting, het KWF, de Hart­stich­ting en Cor­daid, het is een illus­te­re rij. Boven­dien zijn er in de afge­lo­pen jaren door de leer­lin­gen bij­zon­de­re pro­duc­ten ont­wik­keld als de insu­li­ne pen met lamp­je, de anti-roken­app, een zon­ne­brand­fles met wek­ker en de reu­ma-thee­muts. Daar­mee bewij­zen de leer­lin­gen dat een fris­se cre­a­tie­ve blik gekop­peld aan weten­schap­pe­lij­ke inzich­ten, gewel­di­ge uit­kom­sten kan ople­ve­ren. Ik wens mede namens het bestuur van stich­ting De Groe­ne Stad, de leer­lin­gen van het Augus­ti­nia­num heel veel suc­ces. Wij zagen de eer­ste enthou­si­as­te berich­ten op Inst­agram en Facebook al langs­ko­men en ver­heu­gen ons op de uit­kom­sten! Eén ding is zeker: de jury krijgt het niet gemak­ke­lijk’.