Ambi­tie van Eind­ho­ven is om de groe­ne uit­stra­ling te ver­gro­ten

Op maan­dag 4 febru­a­ri om 12.00 uur plan­ten wet­hou­der Mary Fiers en Stads­prins De Gruune (Leon Kerk­hofs) samen een boom in de stads­tuin bij het Mer­ca­do­ge­bouw. Hier­mee beves­ti­gen ze hun geza­men­lij­ke ambi­tie om de groe­ne uit­stra­ling van Eind­ho­ven te ver­gro­ten. De boom die geplant gaat wor­den in de Stads­tuin is een Mag­no­lia kobus.

Eind­ho­ven is fei­te­lijk gezien een groe­ne stad. Dit is geba­seerd op een onder­zoek van de Raad voor het lan­de­lijk gebied. Zij bere­ke­nen de opper­vlak­te groen per woning en ver­ge­lij­ken dat met ande­re ste­den. De mini­ma­le opper­vlak­te groen is 75 m² per woning, Eind­ho­ven heeft bij­na 100 m² per woning.  Onge­veer 1/3 van de open­ba­re ruim­te in Eind­ho­ven is groen. Daar­mee is Eind­ho­ven de groen­ste van de B5 én de groen­ste van de vijf groot­ste ste­den in Neder­land.

Meer aan­dacht
De inwo­ners van Eind­ho­ven erva­ren de stad ech­ter niet vol­doen­de als groen.

Nu vindt een klei­ne 50% de stad groen, en dat kan hoger, vindt de gemeen­te. Daar­om zal de gemeen­te in de toe­komst meer aan­dacht ves­ti­gen op het groen dat er al in de stad is, en het groen dat er nog bij komt. 

Voor­beeld van groen­im­puls
Een mooi voor­beeld van een groen­im­puls is de Nach­te­gaal­laan. Dit was een druk bere­den weg waar aan bei­de zij­den auto’s wer­den gepar­keerd. Tege­lij­ker­tijd is het één van de belang­rijk­ste fiets­rou­tes in Eind­ho­ven. Om deze laan aan­trek­ke­lij­ker te maken voor fiet­sers en om tege­lij­ker­tijd de groe­ne zone in de stad te ver­ster­ken, wordt de Nach­te­gaal­laan nu onder han­den geno­men. Voor auto’s is er voort­aan alleen een­rich­tings­ver­keer moge­lijk en er is een twee­rich­tin­gen­fiets­pad aan­ge­legd aan de kant van de Dom­mel. Naast het fiets­pad komt een beu­ken­haag en met de Boom­feest­dag wor­den 20 bomen geplant. Door de aan­leg van oevers naast de Dom­mel en ‘ecotunnels’ kun­nen die­ren zich gemak­ke­lij­ker ver­plaat­sen, waar­door er een eco­lo­gi­sche ver­bin­dings­zo­ne ont­staat.

Nieu­we pro­jec­ten
Een ander pro­ject dat de groe­ne stad ver­sterkt is bij­voor­beeld de ont­wik­ke­ling van de Stads­poor­ten. De stads­par­ken fun­ge­ren straks als groe­ne scha­kel tus­sen de stad en het bui­ten­ge­bied. De Stads­poor­ten krij­gen een infor­ma­tie­ve en recre­a­tie­ve func­tie.

Groe­ne gevels
Ook het cen­trum zal een groen­im­puls krij­gen. Er wordt momen­teel bij­voor­beeld onder­zocht of groe­ne gevels moge­lijk zijn en of er moge­lijk­he­den zijn om op één of meer­de­re plek­ken gro­te bomen te plan­ten.

Bron:
Gemeen­te Eind­ho­ven