Aan­leg nieu­we natuur langs rand­weg Eind­ho­ven in vol­le gang

5,6 hec­ta­re beplan­ting, waar­on­der klap­ro­zen, mar­griet en big­gen­kruid, hagen van vel­des­doorn met een tota­le leng­te van 4 km, 7650m² hei­de en diver­se natuur­vrien­de­lij­ke poe­len met moe­ras­be­plan­ting. Rijks­wa­ter­staat werkt aan het terug­bren­gen van natuur langs de A2/A67 Rand­weg Eind­ho­ven.

Deze week wor­den meer dan 450 bomen langs de ver­bre­de rijks­weg geplant.

Nieuw groen
De aan­leg van het nieu­we groen is al na de ople­ve­ring van de nieu­we Rand­weg Eind­ho­ven in 2010 begon­nen en wordt in fasen uit­ge­voerd. De gebie­den rond knoop­pun­ten de Hogt en Leen­der­hei­de zijn al gro­ten­deels inge­richt.

Com­pen­sa­tie
Bij de aan­pas­sin­gen aan de rijks­weg A2/A67 Rand­weg Eind­ho­ven en het op de schop gooi­en van een aan­tal knoop­pun­ten is natuur ver­lo­ren gegaan. Op grond van de Bos­wet moet ver­dwe­nen natuur wor­den gecom­pen­seerd door natuur met dezelf­de ver­ge­lijk­ba­re kwa­li­teit en/of uit­stra­ling. De com­pen­sa­tie hoeft niet per se door Rijks­wa­ter­staat zelf uit­ge­voerd te wor­den. Wél is Rijks­wa­ter­staat als ini­ti­a­tief­ne­mer van wegen­pro­jec­ten er ver­ant­woor­de­lijk voor dat die maat­re­ge­len wor­den uit­ge­voerd.

Lees het vol­le­di­ge bericht »

Bron:
Rijks­wa­ter­staat