Eer­ste scho­len star­ten met pro­ject moes­tui­nie­ren

De eer­ste vijf scho­len in Ede die komend voor­jaar gaan moes­tui­nie­ren zijn bekend. De Fran­sis­cus­school, de Klei­ne Prins, de Reho­bo­th­school, de Vuur­steen en de Konin­gin Bea­trix­school uit Ede star­ten woens­dag 9 maart met een work­shop voor leer­krach­ten en bege­lei­ders. Daar­na kun­nen zij aan de slag met het zaai­en en moes­tui­nie­ren in spe­ci­a­le bak­ken of in […]

Plan­ten gaan fiets­vi­a­duct bij Ede en kunst­werk in Zaan­dam ver­lich­ten

Een proef­op­stel­ling waar­bij stroom uit leven­de plan­ten wordt opge­wekt, wordt geplaatst op een fiets­vi­a­duct boven de A12 in Ede en in een kunst­werk in Zaan­dam. De opstel­lin­gen wor­den op 5 novem­ber geo­pend. In Ede gaat het om een tij­de­lij­ke opstel­ling met led-lam­p­jes in de vang­rail. Uit­ein­de­lijk moet aan het via­duct ook een kunst­werk van licht […]

Plan­ti­on Ede geeft roton­de groe­ne uit­stra­ling

Met het door­knip­pen van een lint­je heeft wet­hou­der Breu­nis van de Weerd vrij­dag de nieu­we roton­de op de toe­gangs­weg naar Plan­ti­on, op het Bedrij­ven­ter­rein A12 in Ede, offi­ci­eel in gebruik gesteld. Plan­ti­on ‘adop­teert’ de roton­de samen met enke­le part­ners, en zorgt ervoor dat deze het hele jaar door mooi is aan­ge­kleed met bloe­men en plan­ten. […]

Ede orga­ni­seert ver­schil­len­de groe­ne­ve­ne­men­ten voor bewo­ners en toe­ris­ten

De maand mei staat in het teken van groen in Ede. Met ‘Beleef het groen!’ kun­nen Edena­ren en bezoe­kers tij­dens ver­schil­len­de eve­ne­men­ten genie­ten van het groen in en bui­ten de stad. ‘Beleef het groen!’ wordt gehou­den van 25 tot en met 28 mei met de INSEC­TEN­ex­pe­rien­ce. Deze samen­wer­king tus­sen de Wage­nin­gen Uni­ver­si­teit en Cine­mec laat […]

Ede wil groei­en­de en groe­ne stad zijn

Waar­heen leidt de weg die Ede moet gaan tot 2025? Die vraag wil het gemeen­te­be­stuur van Ede over twaalf maan­den kun­nen beant­woor­den met een stra­te­gi­sche visie. De komen­de maan­den mogen inwo­ners, onder­ne­mers en clubs met hen mee­den­ken over ‘Ede in 2025’. De ver­wach­te bevol­kings­groei is de aan­lei­ding voor deze eer­ste toe­komst­dis­cus­sie over Ede sinds lan­ge […]

Gemeen­te Ede maakt haar speel­tui­nen groe­ner

De gemeen­te Ede kent ruim 190 speel­plaat­sen met zo’n twaalf­hon­derd speel­toe­stel­len. “Groe­ne speel­plek­ken zijn in ont­wik­ke­ling”, leg­gen Marc Kui­pers, team­lei­der bij de gemeen­te, en Jaap Ver­ha­gen, team­lei­der groen, uit.  “In leef­baar­heid en de speel­be­le­ving van kin­de­ren heb­ben we een gro­te stap voor­uit gemaakt in het groe­ner maken van speel­plek­ken.” Bij groe­ne speel­plaat­sen kan de gemeen­te […]

Eer­ste bij­een­komst nieuw col­le­ge Ede in het groen

De eer­ste ver­ga­de­ring van het nieu­we Ede­se col­le­ge van bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders vond dins­dag 20 april  bui­ten in een groe­ne omge­ving plaats. De ver­ga­der­ta­fel stond opge­steld in het Nati­o­na­le Park De Hoge Velu­we. Met de loca­tie van deze eer­ste officiële ver­ga­de­ring accen­tu­eert het col­le­ge van B en W de wij­ze waar­op de gemeen­te Ede zich […]

Veel ideeën om Ede te laten win­nen bij ver­kie­zing groen­ste stad

EDE — Ede is geno­mi­neerd bij de nati­o­na­le groen­com­pe­ti­tie Enten­te Flo­ra­le voor de groen­ste stad van Neder­land. Tij­dens een bij­een­komst op het gemeen­te­huis deden ver­schil­len­de par­tij­en samen idee?n op om in okto­ber als win­naar uit de bus te komen. „Er kwa­men aller­lei idee?n naar voren, gedach­te­spron­gen,” ver­telt gemeen­te­woord­voer­der Wilma van Wen­sum. „Bij­voor­beeld voor men­sen die […]

Ede doet mee aan nati­o­na­le groen­com­pe­ti­tie in 2010

Ede dingt in 2010 mee naar de titel ‘groenste stad van Neder­land’. De orga­ni­sa­tie van Enten­te Flo­ra­le heeft de gemeen­te geno­mi­neerd voor deze nati­o­na­le com­pe­ti­tie. Dit bete­kent dat Ede in het komen­de voor­jaar bezoek krijgt van een des­kun­di­ge jury. In het najaar wordt de win­naar bekend gemaakt en is dui­de­lijk of Ede zich de groen­ste […]