Veel ideeën om Ede te laten win­nen bij ver­kie­zing groen­ste stad

EDE — Ede is geno­mi­neerd bij de nati­o­na­le groen­com­pe­ti­tie Enten­te Flo­ra­le voor de groen­ste stad van Neder­land. Tij­dens een bij­een­komst op het gemeen­te­huis deden ver­schil­len­de par­tij­en samen idee?n op om in okto­ber als win­naar uit de bus te komen. „Er kwa­men aller­lei idee?n naar voren, gedach­te­spron­gen,” ver­telt gemeen­te­woord­voer­der Wilma van Wen­sum. „Bij­voor­beeld voor men­sen die nieuw in Ede komen wonen, een boom plan­ten. Of geza­men­lijk een moes­tuin ont­wer­pen waar samen gewerkt kan wor­den.” Ook moe­ten er din­gen bedacht wor­den om in de publi­ci­teit te komen. „Dat we iets geks of bij­zon­ders moe­ten gaan doen. Maar wat is nog niet dui­de­lijk,” laat Van Wen­sum weten. Ede is samen met vier ande­re ste­den geno­mi­neerd. Dit zijn Deven­ter, Eind­ho­ven, Nij­me­gen en Heer­hugo­waard. Voor de nomi­na­tie is de stad gevraagd. Van Wen­sum: „Blijk­baar waren wij als stad wel in de pic­tu­re als groe­ne stad. Er kwam een ver­zoek van de orga­ni­sa­tie om ons te nomineren.”Er zijn veel orga­ni­sa­ties die mee wil­len wer­ken om deze ver­kie­zing te win­nen. „Het is de bedoe­ling dat we met z’n allen gaan win­nen,” zegt Van Wen­sum. Nu moe­ten er eerst con­cre­te idee?n tot stand komen en wor­den uit­ge­voerd. De ver­kie­zing wordt geor­ga­ni­seerd door Stich­ting Enten­te Flo­ra­le Neder­land. In de zomer komt de jury van de ver­kie­zing naar Ede voor een mooie rou­te. Dit kan zowel lopend, fiet­send of rij­dend zijn. De datum van de prijs­uit­rei­king is nog niet bekend. Het is alleen bekend dat het in okto­ber plaats­vindt.