Eer­ste bij­een­komst nieuw col­le­ge Ede in het groen

De eer­ste ver­ga­de­ring van het nieu­we Ede­se col­le­ge van bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders vond dins­dag 20 april  bui­ten in een groe­ne omge­ving plaats. De ver­ga­der­ta­fel stond opge­steld in het Nati­o­na­le Park De Hoge Velu­we.

Met de loca­tie van deze eer­ste officiële ver­ga­de­ring accen­tu­eert het col­le­ge van B en W de wij­ze waar­op de gemeen­te Ede zich de komen­de tijd gaat pro­fi­le­ren: Groen, Gezond en Actief. Niet voor niets is Ede dit jaar geno­mi­neerd als groen­ste stad van Neder­land voor de groen­ver­kie­zing Enten­te Flo­ra­le.

Boven­dien ver­wijst de plek van de eer­ste ver­ga­de­ring van bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders naar het 75-jarig bestaan van het park. De start van de officiële vie­ring van dit jubi­le­um is vrij­dag 23 april in aan­we­zig­heid van Hare Majes­teit konin­gin Bea­trix.