Plan­ti­on Ede geeft roton­de groe­ne uit­stra­ling

Met het door­knip­pen van een lint­je heeft wet­hou­der Breu­nis van de Weerd vrij­dag de nieu­we roton­de op de toe­gangs­weg naar Plan­ti­on, op het Bedrij­ven­ter­rein A12 in Ede, offi­ci­eel in gebruik gesteld. Plan­ti­on ‘adop­teert’ de roton­de samen met enke­le part­ners, en zorgt ervoor dat deze het hele jaar door mooi is aan­ge­kleed met bloe­men en plan­ten.

Met dit ini­ti­a­tief geeft Plan­ti­on iets terug aan de gemeen­te Ede als dank voor het wel­kom in de stad en voor het creëren van een uit­ste­kend ves­ti­gings­kli­maat. Alge­meen direc­teur André van Kruijs­sen: “Vanaf dag één voelt Plan­ti­on zich in Ede thuis. De gemeen­te is erg betrok­ken bij ons bedrijf en de con­tac­ten zijn ple­zie­rig. Dat is veel waard.”

Aan­voer­ders
De groen­pro­duc­ten voor de aan­kle­ding van de roton­de zijn afkom­stig van enke­le aan­voer­ders van Plan­ti­on, onder wie Kwe­ke­rij Dave­laar. Het bedrijf Flo­wer Shower levert de bloe­men en plan­ten op ‘palen’. De aan­leg en het onder­houd zijn in han­den van Per­mar, een groen­be­drijf in Ede.

Cer­ti­fi­caat
Bij de gele­gen­heid over­han­dig­de Hans Mon­ster, ver­ko­per Groen & Schoon bij Per­mar, aan André van Kruijs­sen het cer­ti­fi­caat ‘Maat­schap­pe­lijk gemaakt’. Dit geeft aan dat de aan­leg en het onder­houd van de beplan­ting wor­den ver­richt door een bedrijf dat pro­duc­ten en dien­sten levert door men­sen met een beper­king. Naast de werk­zaam­he­den aan de roton­de ver­zorgt Per­mar ook het groen­on­der­houd op het ter­rein van Plan­ti­on.

Plan­ti­on
Plan­ti­on is een moder­ne, com­ple­te en duur­zaam gebouw­de markt­plaats voor bloe­men en plan­ten.

Bron:
Plan­ti­on