De Groe­ne Stad neemt deel aan het plat­form Groe­ne Ste­den voor een Duur­zaam Euro­pa

Kent u de web­si­te van ons Euro­pe­se Plat­form ´Green Cities for a Sustai­na­ble Euro­pe´ al? De Groe­ne Stad maakt onder­deel uit van dit plat­form en hier kunt u veel rele­van­te en nut­ti­ge infor­ma­tie vin­den van de deel­ne­men­de Euro­pe­se lan­den. Ook de Euro­pe­se Unie vindt dat urba­ni­sa­tie en kli­maat­ver­an­de­ring vra­gen om nieu­we oplos­sin­gen voor de leef­baar­heid […]

Quicks­can geeft inzicht: hoe groen is mijn dorp, stad, regio, pro­vin­cie?

Als een gemeen­te (of een regio, een pro­vin­cie, of een land) één pri­mai­re ver­ant­woor­de­lijk­heid heeft, één kern­taak, dan is het wel de leef­baar­heid. Let­ter­lijk: Hoe geschikt en aan­trek­ke­lijk is een gebied of gemeen­schap om er te wonen en te wer­ken? Dat fun­da­men­te­le begrip ‘leef­baar­heid’ ver­dwijnt nog wel­eens naar de ach­ter­grond, in ach­te­lo­ze dis­cus­sies over pri­o­ri­tei­ten […]

De duur­za­me weg van de Nij­me­ge­na­ren

Voor het eerst heeft in janu­a­ri 2018 een Neder­land­se stad de titel ‘Green Capi­tal Award 2018’ weten te bemach­ti­gen. Het klei­ne maar dicht­be­volk­te Nij­me­gen is door de Euro­pe­se Com­mis­sie uit­ge­roe­pen tot ‘De Groe­ne Hoofd­stad van Euro­pa’. Wat maak­te dat deze Gel­der­se stad terecht is geko­men in het rij­tje van eer­de­re win­naars: Essen, Lju­bl­ja­na, Bris­tol, Copen­ha­gen, […]

Voor­lo­pers in ver­duur­za­ming

  Boom­kwe­ke­rij M. van den Oever in Haaren, de ‘Tuin van Bra­bant’, pro­fi­leert zich als voor­lo­per in ver­duur­za­ming. Van den Oever, die in okto­ber jl. als twee­de boom­kwe­ker (na Van den Berk) de Groe­ne Char­ta onder­te­ken­de, ziet zich als kop­lo­per in het groe­ne den­ken en is als zoda­nig een aan­winst voor het ken­­nis-en inspi­ra­tie­plat­form van […]

Krijgt Lei­den de duur­zaams­te kilo­me­ter van Neder­land?

Ieder­een die werkt aan de stad heeft een belang­rij­ke rol om de stad gezond en leef­baar te maken en te hou­den. Hoe kun­nen zoveel moge­lijk par­tij­en betrok­ken wor­den bij de woon-en-duur­­zaam­heids­­op­­ga­­ve in Lei­den? Duur­zaam­heid cre­ë­ren is het the­ma op het GaGoed-Event op 15 maart in Lei­den! Op het Ga-Goed event wordt, in aan­loop naar de […]

Ga Groen in Lei­den op 15 maart a.s. want een Groe­ne Stad maak je samen! Komt u ook?

 Op 15 maart vindt ‘Ga Groen’ plaats. Een dag waar­op meer dan 150 men­sen zich bui­gen over hoe we Lei­den gezon­der en leef­baar­der kun­nen maken. Hoe we samen kun­nen bou­wen aan een groe­ner Lei­den. Een dag met pre­sen­ta­ties, work­shops, prak­tijk cases en ruim gele­gen­heid om te net­wer­ken. Stads­ont­wik­ke­ling anno 2018! Op ‘Ga Groen’ ont­moe­ten pro­fes­si­o­nals […]

Gezocht voor 6 febru­a­ri: één of twee pro­fes­si­o­nals voor dis­cus­sie­mid­dag over Gezon­de Leef­om­ge­ving voor Gemeen­te Zaan­stad

In het kader van de week van de duur­zaam­heid orga­ni­seert de Gemeen­te Zaan­stad op dins­dag­mid­dag 6 febru­a­ri a.s. een dis­cus­sie­mid­dag over Gezon­de leef­om­ge­ving. De gemeen­te Zaan­stad zou daar graag één of twee pro­fes­si­o­nals bij wil­len heb­ben om aan het gesprek deel te nemen en mee te den­ken. Ach­ter­grond­in­for­ma­tie: Deze ses­sie maakt deel uit van een […]

The­ma­bij­een­komst Groe­ne Ver­ste­de­lij­king

  Tot voor kort waren ‘stad’ en ‘groen’ elkaars tegen­ge­stel­den. Maar dat beeld is aan het ver­an­de­ren. Stap voor stap vin­den we een weg om ver­ste­de­lij­king en ver­groe­ning met elkaar te ver­bin­den. Het besef van het belang van groen groeit snel. We rea­li­se­ren ons steeds meer dat we dat moe­ten ver­an­ke­ren in beleid. Het werk […]

Omge­ving spoor­tun­nel Delft wordt groe­ne oase

De omge­ving rond­om het beton­nen dak van de spoor­tun­nel in Delft wordt een groe­ne oase. In totaal moe­ten 608 bomen bij­dra­gen aan een duur­za­me leef­om­ge­ving. Dins­dag wor­den de eer­ste 89 bomen geplaatst. Het is een speer­punt voor de lan­de­lij­ke en pro­vin­ci­a­le over­he­den: Een duur­za­me­re inrich­ting van de stad. Het kale stuk grond rond­om de nieu­we […]

Futu­re green city 2016 biedt plat­form voor groe­ne ver­bin­din­gen

Na een suc­ces­vol­le eer­ste edi­tie in 2015 orga­ni­se­ren Bran­che­ver­e­ni­ging VHG, Ver­e­ni­ging Stads­werk Neder­land en de Ver­e­ni­ging van Mili­eu­pro­fes­si­o­nals (VVM) dit jaar voor de twee­de keer het event Futu­re Green City. Het event vindt plaats van 29 novem­ber tot en met 1 decem­ber in de Bra­ban­t­hal­len te ’s‑Hertogenbosch en omvat een inspi­re­rend en infor­ma­tief pro­gram­ma rond […]