Weert en Ber­g­e­ijk Groen­ste stad en dorp van Neder­land 2012

Weert en Ber­g­e­ijk zijn geko­zen tot de Groen­ste Stad en Dorp van Neder­land 2012. Zij won­nen Goud in de nati­o­na­le groen­com­pe­ti­tie Enten­te Flo­ra­le 2012. Weert uit Lim­burg won het Goud in de cate­go­rie ‘steden’ en het Noord Bra­bant­se dorp Ber­g­e­ijk werd tot win­naar uit­ge­roe­pen in de cate­go­rie ‘dorpen en klei­ne ste­den’. Dit gebeur­de tij­dens de […]

Eer­ste boom van ‘Groen dorp Haren’ geplant

Wet­hou­der Rei­na de Bruijn plant­te gis­te­ren op het school­plein van basis­school St. Lam­ber­tus in Haren de eer­ste boom van ‘Groen dorp Haren’. Ze doet dit samen met de kin­de­ren van die school. Zodra de boom staat, plan­ten de kin­de­ren de rest van de och­tend ver­schil­len­de bomen in Haren. Met als doel de kwa­li­teit van de […]

Boom­kwe­ke­r­ij­sec­tor schenkt Boom van het Jaar aan de Groen­ste stad en dorp van Neder­land

Met een officiële boom­plan­ting in Erme­lo en Dwin­ge­loo schonk de Neder­land­se boom­kwe­ke­r­ij­sec­tor op 16 novem­ber de boom van het jaar 2012, Pla­ta­nus x his­pa­ni­ca, aan de gemeen­te Erme­lo en Wes­ter­veld. De boom is geschon­ken als een eer­be­toon aan het groen­be­leid van bei­de gemeen­ten. Erme­lo won Goud in de nati­o­na­le groen­com­pe­ti­tie Enten­te Flo­ra­le en won daar­mee […]

Erme­lo en Dwin­ge­loo Groen­ste stad en dorp van Neder­land 2011

Erme­lo en Dwin­ge­loo (gemeen­te Wes­ter­veld)  zijn geko­zen tot de Groen­ste Stad en Dorp van Neder­land 2011. Zij won­nen Goud in de nati­o­na­le groen­com­pe­ti­tie Enten­te Flo­ra­le 2011. Erme­lo uit Gel­der­land won het Goud in de cate­go­rie ‘steden’ en het  Dren­th­se dorp Dwin­ge­loo  werd tot win­naar uit­ge­roe­pen in de cate­go­rie ‘dorpen en klei­ne ste­den’. In de fraaie […]

Tien gemeen­ten din­gen mee naar titel “Groenste stad of dorp van Neder­land 2012”

Tien gemeen­ten zijn geno­mi­neerd voor deel­na­me aan Enten­te Flo­ra­le 2012, de nati­o­na­le groen­com­pe­ti­tie voor ste­den en dor­pen. In de cate­go­rie ste­den nemen deel: Amster­dam Zuid (gemeen­te Amster­dam Zuid) Haar­lem Nun­speet Roo­sen­daal Weert In de cate­go­rie dor­pen en klei­ne ste­den (> 15.000 inwo­ners) din­gen mee naar het Goud; Ber­g­e­ijk Val­ken­burg (kern Schin op Geul) Some­ren Wier­den […]

Anne­ma­rie Jor­rits­ma reikt de prij­zen uit voor Groen­ste stad en dorp van Neder­land

Anne­ma­rie Jor­rits­ma, voor­zit­ter van de Ver­e­ni­ging Neder­land­se Gemeen­ten en bur­ge­mees­ter van Alme­re, is de ere­gast bij de prijs­uit­rei­king van de nati­o­na­le groen­com­pe­ti­tie Enten­te Flo­ra­le. Zij zal de prij­zen uit­rei­ken en een toe­spraak hou­den. De ste­den en dor­pen die dit jaar mee­din­gen om de prij­zen zijn in de cate­go­rie ‘steden’ (plaat­sen met meer dan 15.000 inwo­ners) […]

Dwin­ge­loo in strijd om titel ‘groen­ste dorp van Neder­land’

De gemeen­te Wes­ter­veld, met de kern Dwin­ge­loo, heeft afge­lo­pen vrij­dag  bezoek gehad van de jury van de Enten­te Flo­ra­le. De jury werd ont­van­gen in het gemeen­te­huis in Die­ver en wel­kom gehe­ten door wet­hou­der Roe­lof Mar­tens. Na een kor­te pre­sen­ta­tie over de gemeen­te kreeg de jury een rond­tour door en om Dwin­ge­loo in een ech­te old­ti­mer­bus. […]

Aan­dacht voor Groen­ste dorp van Neder­land in maga­zi­ne IZA

In het maga­zi­ne van zorg­ver­ze­ke­raar IZA staat Elburg, het groen­ste dorp van Neder­land, cen­traal. Wet­hou­der Wes­sel ver­telt in het arti­kel hoe de gemeen­te de betrok­ken­heid van de Elburg­se bewo­ners sti­mu­leert om zich in te zet­ten voor een mooie groe­ne leef­om­ge­ving. Lees hier het arti­kel ‘Groen, Groe­ner Elburg » Bron: IZA

Deven­ter en Elburg Groen­ste stad en dorp van Neder­land 2010

Deven­ter en Elburg zijn geko­zen tot de Groen­ste Stad  en Dorp van Neder­land 2010. Zij won­nen Goud in de nati­o­na­le groen­com­pe­ti­tie Enten­te Flo­ra­le 2010. Deven­ter won het Goud in de cate­go­rie ‘steden’ en het Gel­der­se dorp Elburg werd tot win­naar uit­ge­roe­pen in de cate­go­rie ‘dorpen en klei­ne ste­den’. In de stads­ge­hoor­zaal in Vlaar­din­gen ont­vin­gen de […]

Schin op Geul plant groen rond het dorp aan

De dorps­raad Schin op Geul gaat met leer­lin­gen van groep zes en zeven van de basis­school St. Anto­ni­us op woens­dag 18 novem­ber twee hoog­stam­boom­gaard­jes plan­ten in de entree van het Geren­dal. Dit is de eer­ste gro­te actie die de dorps­raad met bewo­ners opzet in het kader van het IKL-pro­ject Dor­pen in het Groen. De dorps­raad […]