Deven­ter en Elburg Groen­ste stad en dorp van Neder­land 2010

Deven­ter en Elburg zijn geko­zen tot de Groen­ste Stad  en Dorp van Neder­land 2010. Zij won­nen Goud in de nati­o­na­le groen­com­pe­ti­tie Enten­te Flo­ra­le 2010. Deven­ter won het Goud in de cate­go­rie ‘steden’ en het Gel­der­se dorp Elburg werd tot win­naar uit­ge­roe­pen in de cate­go­rie ‘dorpen en klei­ne ste­den’.

In de stads­ge­hoor­zaal in Vlaar­din­gen ont­vin­gen de win­naars hun prijs uit han­den van de heer Cees Lever, direc­teur van de Direc­tie Regi­o­na­le Zaken van het minis­te­rie van Eco­no­mi­sche Zaken, Land­bouw, en Inno­va­tie.

De twee win­nen­de gemeen­ten ver­te­gen­woor­di­gen Neder­land vol­gend jaar in de inter­na­ti­o­na­le Enten­te Flo­ra­le, waar­aan door 12 Euro­pe­se lan­den wordt deel­ge­no­men. 

In de cate­go­rie ste­den zijn voor de eer­ste keer twee ste­den (Ede en Eind­ho­ven) ex-aequo bekroond met Zil­ver. Het Brons werd toe­ge­kend aan de ste­den Heer­hugo­waard en Nij­me­gen. In de cate­go­rie ‘dorpen en klei­ne ste­den’ ging het Zil­ver naar Bla­del en het Brons naar Broek en Water­land (Gemeen­te Water­land) en Jou­re (Gemeen­te Skarsterlân).

Moti­va­tie
De Enten­te Flo­ra­le jury heeft haar bevin­din­gen voor elke gemeen­te vast­ge­legd in een uit­ge­breid rap­port, dat de ver­te­gen­woor­di­gers van het gemeen­te­be­stuur tij­dens de prijs­uit­rei­king werd aan­ge­bo­den.

Deven­ter
De gemeen­te Deven­ter heeft een fraai bui­ten­ge­bied met uiter­waar­den en land­goe­de­ren op rela­tief kor­te afstand van het cen­trum. Het groen­be­leid wordt vorm­ge­ge­ven door een enthou­si­ast team dat veel aan­dacht geeft aan zowel de esthe­ti­sche als de ruim­te­lij­ke kwa­li­teit  van de open­ba­re ruim­te en aan de spe­ci­fie­ke iden­ti­teit van de ver­schil­len­de wij­ken. De oude door Leo­nard Sprin­ger ont­wor­pen par­ken zijn prach­tig geres­tau­reerd en heb­ben daar­door nog steeds een gro­te bele­vings­waar­de. Bij het beheer van de bomen wordt steeds gezorgd voor een geva­ri­eer­de leef­tijds­op­bouw.

De bewo­ners zijn zeer betrok­ken bij het beheer en schoon­hou­den van het open­ba­re groen en het stre­ven naar een duur­za­me, scho­ne en opti­maal leef­ba­re stad. 

Elburg
Het gemeen­te­be­stuur van Elburg, haar mede­wer­kers en bewo­ners zijn zich zeer bewust van de eigen iden­ti­teit. De zorg voor zowel de ves­ting als het omrin­gen­de land­schap in al zijn scha­ke­rin­gen, geeft blijk van de ambi­tie om het karak­ter te bewa­ren en waar moge­lijk te ver­ster­ken. De bewo­ners zijn op ver­schil­len­de manie­ren daad­wer­ke­lijk bij het stre­ven van de gemeen­te betrok­ken, waar­bij in het bui­ten­ge­bied de Stich­ting Land­schaps­ele­men­ten Elburg moet wor­den genoemd. Met name in en om de ves­ting wordt het his­to­risch beeld door het groen onder­steund. In de woon­wijk wordt aan­dacht besteed aan meer natuur­lijk groen.

De Vita­le Groe­ne Stad
Enten­te Flo­ra­le Neder­land heeft voor de der­de maal een con­ve­nant voor een peri­o­de van 5 jaar geslo­ten met het minis­te­rie van LNV, thans Eco­no­mi­sche Zaken, Land­bouw en Inno­va­tie,  Het the­ma is De Vita­le Groe­ne   Stad. Het is het doel het woon‑, werk- en leef­kli­maat in onze  ver­ste­de­lijk­te omge­ving te ver­be­te­ren en bij te dra­gen aan de gezond­heid van de inwo­ners. Enten­te Flo­ra­le voor­zit­ter Jaap Spros stel­de dat een goe­de uit­voe­ring hier­van vraagt om visie, cre­a­ti­vi­teit, een  meer­ja­ren­be­leid en dus ook om een inte­gra­le aan­pak, waar­bij zijns inziens de regie­rol van de over­heid essen­ti­eel is. “Niet alleen voor de wet­hou­ders die groen in hun por­te­feuil­le heb­ben, maar ook voor hun collega’s  die zich met gezond­heid en zorg bemoei­en ligt hier een taak.  Op deze manier kun­nen we komen tot een ver­ant­woor­de ste­den­bouw­kun­di­ge visie waar­in kwa­li­teit de boven­toon voert en niet altijd de laag­ste prijs”, aldus Spros.

Bij­zon­de­re pres­ta­ties
De jury ken­de ook een aan­tal Cer­ti­fi­ca­ten van Bij­zon­de­re Waar­de­ring uit. Een goed onder­houd is essen­ti­eel, daar wordt door de jury sterk op gelet. Bla­del kreeg het cer­ti­fi­caat voor het  per­fect onder­houd, Broek en Water­land voor de par­ti­ci­pa­tie in het  bui­ten­ge­bied en behoud his­to­risch groen karak­ter. Ede ont­ving een het cer­ti­fi­caat voor het natuur­groen bin­nen de stad.  Eind­ho­ven kreeg het toe­ge­kend voor  de dui­de­lij­ke en ambi­ti­eu­ze visie en beleid.

Heer­hugo­waard kwam Cer­ti­fi­caat Bij­zon­de­re Waar­de­ring toe voor de ont­wik­ke­ling van duur­za­me woon­wij­ken. Jou­re (gemeen­te Skarsterlân) kreeg het cer­ti­fi­caat voor haar groe­ne inspan­nin­gen voor de recre­a­tie en het toe­ris­me. Par­ti­ci­pa­tie van de inwo­ners was dit jaar het the­ma van Enten­te Flo­ra­le. Nij­me­gen ont­ving een Cer­ti­fi­caat Bij­zon­de­re Waar­de­ring voor de gro­te par­ti­ci­pa­tie van de bevol­king.

Jury
De jury, onder auspiciën van de gere­nom­meer­de VKC, is samen­ge­steld uit onaf­han­ke­lij­ke des­kun­di­gen op het gebied van land­schaps­ar­chi­tec­tuur, groen­voor­zie­ning, assor­ti­ments­ken­nis, natuur en eco­lo­gie. De visie, het beleid en de uit­voe­ring daar­van in de prak­tijk wor­den door de jury beoor­deeld op basis van een groot aan­tal cri­te­ria. Naast het groen bin­nen stad of dorp heeft ook natuur­be­heer en bewo­ners­par­ti­ci­pa­tie daar­in een belang­rij­ke plaats.