Anne­ma­rie Jor­rits­ma reikt de prij­zen uit voor Groen­ste stad en dorp van Neder­land

Anne­ma­rie Jor­rits­ma, voor­zit­ter van de Ver­e­ni­ging Neder­land­se Gemeen­ten en bur­ge­mees­ter van Alme­re, is de ere­gast bij de prijs­uit­rei­king van de nati­o­na­le groen­com­pe­ti­tie Enten­te Flo­ra­le. Zij zal de prij­zen uit­rei­ken en een toe­spraak hou­den.

De ste­den en dor­pen die dit jaar mee­din­gen om de prij­zen zijn in de cate­go­rie ‘steden’ (plaat­sen met meer dan 15.000 inwo­ners) Erme­lo, Leeu­war­den en Mep­pel. In de cate­go­rie ‘dorpen en klei­ne ste­den’ (plaat­sen met min­der dan 15.000 inwo­ners) zijn dat de gemeen­ten Box­meer met de kern Over­loon, gemeen­te Meers­sen, gemeen­te Vlagt­wed­de met de kern Bour­tan­ge en gemeen­te Wes­ter­veld met de kern Dwin­ge­loo. De win­naars van de nati­o­na­le com­pe­ti­tie Enten­te Flo­ra­le ver­te­gen­woor­di­gen in het daar­op vol­gen­de jaar Neder­land in de Euro­pe­se Enten­te Flo­ra­le. Aan deze Euro­pe­se groe­ne mani­fes­ta­tie nemen 11 lan­den deel.

 

 


Vita­le Groe­ne Stad
De stich­ting Enten­te Flo­ra­le Neder­land stelt zich tot doel om met de nati­o­na­le groen­com­pe­ti­tie voor ste­den en dor­pen het gro­te belang van de aan­we­zig­heid van groen onder de aan­dacht te bren­gen van over­he­den, bedrijfs­le­ven en bur­gers. 
 
Het mot­to daar­bij is “de Vita­le Groe­ne Stad”, waar­bij de ach­ter­lig­gen­de gedach­te is dat groen van groot belang is  voor de gezond­heid en het wel­be­vin­den van de inwo­ners. Naast deze meer­waar­de levert het groen ook eco­no­misch wel dege­lijk op.

Prijs­uit­rei­king in Deven­ter
De prijs­uit­rei­king van de Enten­te Flo­ra­le 2011 vindt plaats op don­der­dag 27 okto­ber in de Leb­ui­nus­kerk in Deven­ter. Voor­af­gaand aan de prijs­uit­rei­king wordt aldaar in de och­tend een inte­res­sant con­gres  geor­ga­ni­seerd met als the­ma: “Groen Loont”. In dit con­gres wordt inge­gaan op het eco­no­misch belang van goe­de groen­voor­zie­nin­gen.

Aan­mel­den
U kunt zich kos­ten­loos aan­mel­den door het aan­meld­for­mu­lier in te vul­len
Uw gebrui­kers­naam: groen­com­pe­ti­tie
Uw wacht­woord: groen­loont

Con­gres “Groen Loont”
Tij­dens het con­gres “Groen Loont” geven vier voor­aan­staan­de inlei­ders hun visie op de eco­no­mi­sche en maat­schap­pe­lij­ke waar­de van groen voor het woon–  en werk­kli­maat, recre­a­tie en zorg & wel­zijn. Het zijn:

  • Gui­do van Woer­kom, Hoofd­di­rec­teur van de ANWB
  • Ellen Mas­se­link, Direc­teur van AM Wonen
  • Jan Rob­ber­egt, wet­hou­der van de gemeen­te Vlaar­din­gen
  • Dirk Duij­zer, Direc­teur duur­zaam­heid van Rabo­bank Neder­land.
  • Daar­na volgt een dis­cus­sie onder lei­ding van Tom Bade, direc­teur van ken­nis­cen­trum Tri­ple E, over het kapi­ta­li­se­ren van het groen voor de diver­se dis­ci­pli­nes. Het con­gres wordt onder­steund door de ANWB.

Het con­gres begint om 10.00 uur en de prijs­uit­rei­king van Enten­te Flo­ra­le om 14 uur. Aan de deel­na­me aan con­gres en prijs­uit­rei­king zijn geen kos­ten ver­bon­den.

Down­load de uit­no­di­ging »

Rou­te­be­schrij­ving
Par­ke­ren, open­baar ver­voer en rou­te­be­schrij­ving con­gres Groen Loont en prijs­uit­rei­king Enten­te Flo­ra­le »