Schin op Geul plant groen rond het dorp aan

De dorps­raad Schin op Geul gaat met leer­lin­gen van groep zes en zeven van de basis­school St. Anto­ni­us op woens­dag 18 novem­ber twee hoog­stam­boom­gaard­jes plan­ten in de entree van het Geren­dal. Dit is de eer­ste gro­te actie die de dorps­raad met bewo­ners opzet in het kader van het IKL-pro­ject Dor­pen in het Groen.

De dorps­raad van Schin op Geul is met de stich­ting IKL en de gemeen­te Val­ken­burg druk bezig geweest met het inven­ta­ri­se­ren van ideeën die een bij­dra­ge kun­nen leve­ren aan het her­stel en de aan­leg van streek­ei­gen groen rond het dorp. Daar­naast bekijkt de dorps­raad met de bewo­ners ook hoe de wan­del­voor­zie­nin­gen rond het dorp ver­be­terd kun­nen wor­den.

Boom­gaar­den groei­en uit tot blik­van­gers
De boom­gaard­jes die van­daag aan­ge­plant wor­den, groei­en op ter­mijn uit tot ech­te blik­van­gers. Het gaat onder ande­re om een appel­gaard, waar de leer­lin­gen van de school in de toe­komst gebruik kun­nen maken van het fruit voor appel­moes of sap. De ande­re boom­gaard bestaat uit ker­sen, noten en prui­men­bo­men.

Groen in direc­te leef­om­ge­ving
Uit het pro­ces tot nu toe blijkt dat er veel bewo­ners zijn die zich actief wil­len inzet­ten voor het groen in de direc­te leef­om­ge­ving. Bij het pro­ject Dor­pen in het Groen wordt con­creet gewerkt aan de aan­leg en de ver­be­te­ring van het dorps­groen. 

Lees het vol­le­di­ge bericht »

Bron:
IKL-Lim­burg