Deven­ter wil weer groen­ste stad wor­den

Deven­ter moet bekij­ken of de stad over enke­le jaren opnieuw de titel groen­ste stad van Euro­pa kan bin­nen­ha­len. Dat vindt wet­hou­der Mar­griet de Jager. Deven­ter werd in 2010 uit­ge­roe­pen tot groen­ste stad van Neder­land en sleep­te een jaar later ook de titel groen­ste stad van Euro­pa bin­nen bij de wed­strijd Enten­te Flo­ra­de. Vol­gens de jury […]

Groe­ne voor­tui­nen dra­gen bij aan karak­ter van Deven­ter

“Om het groen van Deven­ter steeds een nieu­we impuls te geven, wordt de ver­kie­zing ‘Mooi­ste voor­tuin van Deven­ter’ jaar­lijks geor­ga­ni­seerd. Want ook voor­tui­nen dra­gen bij aan het groe­ne karak­ter van Deven­ter. Het open­ba­re groen vormt samen met alle pri­vé­tui­nen het groe­ne ‘goud’ van Deven­ter”, aldus wet­hou­der Mar­griet de Jager. De gemeen­te Deven­ter ini­ti­eert voor de […]

Deven­ter zorgt met bij­en­lint voor meer ver­schil­len­de plan­ten en die­ren

De gemeen­te Deven­ter legt samen met Tran­si­ti­on Town Deven­ter een bij­en­lint (bloe­men­lint) aan in Deven­ter. Van­af vol­gen­de week wor­den de gemeen­te­lij­ke plant­soe­nen aan­ge­pakt. Door anders te maai­en en bij-vrien­­de­­lij­­ke plan­ten in te zaai­en, neemt de ver­schei­den­heid aan plan­ten en die­ren in de Groen­ste Stad van Euro­pa toe. Door voed­sel­te­kort gaat het slecht met de bij­en […]

Groen­ste Stad Euro­pa krijgt fleu­ri­ge stad­sen­tree met Deven­ter bol­len­meng­sel

De stad­sen­tree bij de afrit A1 aan de Zut­phen­se­weg krijgt een meta­mor­fo­se. In het voor­jaar bie­den dui­zen­den bloem­bol­len inwo­ners en bezoe­kers een warm wel­kom. Wet­hou­der Open­ba­re Ruim­te Mar­griet de Jager van Deven­ter en Park­ma­na­ger Karin Rog van Bedrij­ven­park­ma­na­ge­ment Deven­ter ver­rich­ten op 27 okto­ber de start­han­de­ling van de bol­len­ac­tie. De part­ners geven hier­mee tevens het start­sein […]

Deven­ter, Groen­ste Stad van Euro­pa

Deven­ter mag zich Groen­ste Stad van Euro­pa noe­men. Op 16 sep­tem­ber ont­ving bur­ge­mees­ter Hei­de­ma in Slo­ve­nië het ver­los­sen­de woord: Win­naar! In 2010 mocht Deven­ter zich al win­naar van de Enten­te Flo­ra­le noe­men, de nati­o­na­le groen­com­pe­ti­tie. Maar wat maakt Deven­ter nu tot een ‘groen juweel’ en hoe heb­ben gemeen­te, part­ners en inwo­ners dit weten te berei­ken? […]

Euro­pees Goud voor Deven­ter, Zil­ver voor Elburg

Deven­ter, in 2010 win­naar van de cate­go­rie ste­den in de nati­o­na­le Enten­te Flo­ra­le com­pe­ti­tie (Groen­ste  stad /dorp van Neder­land) heeft nu ook inter­na­ti­o­naal Goud behaald.  Een fraaie zil­ve­ren medail­le was er voor Elburg dat in 2010 nati­o­naal de cate­go­rie klei­ne ste­den en dor­pen won. De officiële prijs­uit­rei­king vond plaats op 16 sep­tem­ber in Rogas­ka Sla­ti­na […]

Goe­de pre­sen­ta­tie Deven­ter en Elburg aan inter­na­ti­o­na­le groen­ju­ry

De jury van de inter­na­ti­o­na­le Enten­te Flo­ra­le heeft op 20 en 21 juli een bezoek gebracht aan aan Neder­land. Deven­ter en Elburg gaan voor Euro­pees Goud in de inter­na­ti­o­na­le Enten­te Flo­ra­le com­pe­ti­tie. Deven­ter won vorig jaar Goud in de nati­o­na­le com­pe­ti­tie Enten­te Flo­ra­le als  “groenste  stad van Neder­land 2010” en Elburg ver­o­ver­de het goud en […]

Dicht­wed­strijd over groen Deven­ter

Een boek waar­in het groen in Deven­ter cen­traal staat. Dat is de bedoe­ling van het foto­boek ‘Mooi Deven­ter, de groe­ne stad leeft’, dat in het najaar ver­schijnt.De uit­ge­ver nodigt Deven­te­na­ren uit gedich­ten in te stu­ren over het groen in de stad. De bes­te gedich­ten wor­den gepu­bli­ceerd in het boek. Het is een uit­ga­ve ter gele­gen­heid […]

GGD en Deven­ter orga­ni­se­ren sym­po­si­um over groen en gezond­heid

GGD IJs­sel­land en GGD Regio Twen­te orga­ni­se­ren in samen­wer­king met de gemeen­te Deven­ter op 29 juni in Deven­ter het mini­sym­po­si­um €˜een groe­ne gezon­de wijk, inspi­ra­tie voor gemeen­ten€™. Het open­baar groen kan wor­den gezien als een belang­rij­ke voor­waar­de voor de leef­baar­heid en inrich­ting van de open­ba­re ruim­te. Een inte­gra­le aan­pak waar­bij ver­schil­len­de par­tij­en betrok­ken zijn, is […]

Deven­ter: “Ontwerp het Venen­plant­soen van je dro­men”

De gemeen­te Deven­ter orga­ni­seert op zater­dag 21 mei 2011 van 11 tot 15 uur een inter­ac­tie­ve ont­werp­dag in het Venen­plant­soen. Bewo­ners van de Venen­buurt, de kop­groep Rivie­ren­wijk, gebrui­kers van het park en ande­re betrok­ken par­tij­en zijn van har­te uit­ge­no­digd een nieuw par­kont­werp voor het Venen­plant­soen te maken. Zij wor­den hier­in bege­leid door het tuin- en […]