Groe­ne voor­tui­nen dra­gen bij aan karak­ter van Deven­ter

“Om het groen van Deven­ter steeds een nieu­we impuls te geven, wordt de ver­kie­zing ‘Mooi­ste voor­tuin van Deven­ter’ jaar­lijks geor­ga­ni­seerd. Want ook voor­tui­nen dra­gen bij aan het groe­ne karak­ter van Deven­ter. Het open­ba­re groen vormt samen met alle pri­vé­tui­nen het groe­ne ‘goud’ van Deven­ter”, aldus wet­hou­der Mar­griet de Jager.

De gemeen­te Deven­ter ini­ti­eert voor de twee­de keer de ver­kie­zing ‘Mooi­ste voor­tuin’. Bewo­ners wor­den opge­roe­pen om mee te doen aan de ver­kie­zing van ‘Mooi­ste voor­tuin van Deven­ter’.

Win­naar Enten­te Flo­ra­le
Deven­ter werd in 2010 over­tui­gend win­naar van de Enten­te Flo­ra­le, de nati­o­na­le groen­com­pe­ti­tie. In 2011 werd Deven­ter boven­dien win­naar van de Enten­te Flo­ra­le Euro­pa. Vorig jaar werd in het kader van de Enten­te Flo­ra­le voor de eer­ste keer de ver­kie­zing ‘Mooi­ste voor­tuin van Deven­ter’ geor­ga­ni­seerd. De wed­strijd was een groot suc­ces.

Sfeer in de straat
De ver­kie­zing is een geza­men­lij­ke actie van de ver­e­ni­ging Groei en Bloei afde­ling Deven­ter en de gemeen­te. Voor­zit­ter Tjep de Vries van Groei en Bloei: “Met de wed­strijd wil­len we onder­stre­pen wat een mooie voor­tuin kan doen voor de sfeer in de straat. We roe­pen ieder­een op om ver­be­te­rin­gen in de tuin aan te bren­gen. Valt men niet in de prij­zen, dan kun­nen bewo­ners en buren in elk geval van een prach­ti­ge tuin genie­ten.”

Prijs
Een jury bekijkt de tui­nen en beoor­deelt de alge­me­ne indruk van de voor­tuin, de ver­hou­ding verharding/beplanting, afwis­se­ling hoog/laag en de staat van onder­houd. Ver­der let de jury op de ori­gi­na­li­teit van de tuin, mili­eu­vrien­de­lijk mate­ri­aal­ge­bruik en de samen­hang met de omge­ving. De win­naar ont­vangt een drie­daag­se, geheel ver­zorg­de reis naar de Flo­ri­a­de in Ven­lo voor twee per­so­nen. Er ligt ook een twee­de en der­de prijs klaar.

Bron:
Gemeen­te Deven­ter