Euro­pees Goud voor Deven­ter, Zil­ver voor Elburg

Deven­ter, in 2010 win­naar van de cate­go­rie ste­den in de nati­o­na­le Enten­te Flo­ra­le com­pe­ti­tie (Groen­ste  stad /dorp van Neder­land) heeft nu ook inter­na­ti­o­naal Goud behaald.  Een fraaie zil­ve­ren medail­le was er voor Elburg dat in 2010 nati­o­naal de cate­go­rie klei­ne ste­den en dor­pen won. De officiële prijs­uit­rei­king vond plaats op 16 sep­tem­ber in Rogas­ka Sla­ti­na (Slo­ve­nië).

In de com­pe­ti­tie van Enten­te Flo­ra­le Euro­pa heb­ben dit jaar 11 ste­den en 7 dor­pen uit 10 Euro­pe­se lan­den mee­ge­daan. Momen­teel heeft Enten­te Flo­ra­le 12 deel­ne­men­de lan­den waar­in de jaar­lijk­se win­naars van de lan­de­lij­ke com­pe­ti­ties het jaar daar­op deel­ne­men aan de Euro­pe­se com­pe­ti­tie. Dit jaar deden Slo­ve­nië en Frank­rijk door omstan­dig­he­den niet mee.
Er is een groei­en­de inte­res­se van­uit de ove­ri­ge Euro­pe­se lan­den om aan deze pres­ta­tie­ge­rich­te com­pe­ti­tie over “the Qua­li­ty of Life in Towns and Vil­la­ge­s” mee te gaan doen. 

Deven­ter
De voor­zit­ter van de Jury gaf tij­dens de prijs­uit­rei­king de vol­gen­de karak­te­ris­tiek van Deven­ter:
“Deventer, de oude Han­ze­stad aan de oevers van de IJs­sel heeft zich ont­wik­keld tot een ver­ras­send Groe­ne stad. De stad is een voor­beeld van de wij­ze waar­op het land­schap op een har­mo­ni­eu­ze manier met de stad kan wor­den geïntegreerd, het laat zien hoe natuur en cul­tuur excel­len­te met­ge­zel­len kun­nen zijn. De stad is door­a­derd met water en groen­voor­zie­nin­gen van hoge kwa­li­teit. De bur­gers zijn seri­eus betrok­ken bij hun groen en natuur en de mili­eu­edu­ca­tie is van het hoog­ste niveau. Deze groe­ne parel toont de gemeen­te en diens bur­gers “The Qua­li­ty of Life”.

Elburg
Het ves­ting­stad­je Elburg is een van de best bewaar­de klei­ne Neder­land­se ste­den, met prach­ti­ge begroen­de stads­mu­ren. Het stad­je met  een klas­siek mid­del­eeuw­se vorm­ge­ving telt vele waar­de­vol­le gebou­wen, nati­o­na­le monu­men­ten en unie­ke musea. The lan­de­lij­ke omge­ving van Elburg wor­den geka­rak­te­ri­seerd door een bre­de variëteit aan fraaie land­schap­pen met waar­de­vol­le natuur, prach­ti­ge land­hui­zen en tal van recre­a­tie­voor­zie­nin­gen voor de eigen inwo­ners en de toe­ris­ten. Samen met de bur­gers en orga­ni­sa­ties ziet Elburg kans om een excel­len­te omge­ving te creëren om in te leven, wonen, wer­ken en recreëren.

26 jury­le­den, 70 cri­te­ria
Van­uit de deel­ne­men­de lan­den beoor­de­len jaar­lijks 26 inter­na­ti­o­na­le jury­le­den met diver­se beroeps­ach­ter­gron­den de deel­ne­men­de ste­den en dor­pen aan de hand van ca. 70 cri­te­ria. Van­af half juli tot half augus­tus wor­den door hen de ste­den en dor­pen gedu­ren­de een dag bezocht. Het kost een deel­ne­men­de gemeen­te met haar inwo­ners een gro­te inspan­ning om aan de hoge ver­wach­tin­gen van het ere­me­taal Goud ( meer dan 85 pun­ten op een schaal van 100), zil­ver ( meer dan 75 pun­ten) of brons ( meer dan 65 pun­ten) te vol­doen.
De eind­ju­re­ring en vast­stel­ling van de Awards vond dit jaar in Bel­gië plaats. Het niveau bleek dit jaar van alle deel­ne­mers bij­zon­der hoog.

Uit­slag Ste­den
In de Cate­go­rie Ste­den ( meer dan 10.000 inwo­ners) zijn 5 ste­den bekroond met Goud: Deven­ter ( Neder­land), Gra­do ( Ita­lië), Bala­ton­füred ( Hon­ga­rije), Bad Lagen­sal­za ( Duits­land), en Veur­ne (Bel­gië).
Tha­me­si­de ( Uni­ted King­dom), Drog­he­da ( Ier­land), Varaz­din ( Kro­a­tië), Ath ( Bel­gië), Neu­sied­ll ( Oos­ten­rijk) en Brou­mow ( Tsje­chië) kre­gen Zil­ver.

Uit­slag Dor­pen
In de Cate­go­rie Dor­pen zijn 2 Gou­den win­naars: Ren­n­weg ( Oos­ten­rijk) en Coo­l­agown ( Ier­land). Smr­zi­ce ( Tsje­chië), Wie­sen­burg ( Duits­land), Pal­z­nak ( Hon­ga­rije), Transaqua (Ita­lië) en Elburg ( Neder­land) kre­gen Zil­ver.
De Lucija Cikes Award voor de stad of dorp met bij­zon­de­re voor­zie­nin­gen en gro­te inspan­nin­gen voor de gehan­di­cap­te mens is dit jaar toe­ge­kend aan Tame­si­de (Enge­land).

Ven­lo
Vol­gend jaar is de prijs­uit­rei­king in Ven­lo, de stad waar dan de wereld­tuin­bouw­ten­toon­stel­ling Fori­a­de 2012 plaats­vindt.

Deven­ter groen­ste stad van Euro­pa