Dicht­wed­strijd over groen Deven­ter

Een boek waar­in het groen in Deven­ter cen­traal staat. Dat is de bedoe­ling van het foto­boek ‘Mooi Deven­ter, de groe­ne stad leeft’, dat in het najaar ver­schijnt.
De uit­ge­ver nodigt Deven­te­na­ren uit gedich­ten in te stu­ren over het groen in de stad. De bes­te gedich­ten wor­den gepu­bli­ceerd in het boek.

Het is een uit­ga­ve ter gele­gen­heid van de uit­ver­kie­zing van Deven­ter als groen­ste stad van Neder­land. “Er zijn al veel boe­ken over Deven­ter, maar niet een waar­in de stad wordt gezien van­uit het groen”, zegt uit­ge­ver Sjon Heij­en­ga van Open Boek. Het boek por­tret­teert alle wij­ken. Er staan veel foto’s in van groe­ne plek­jes en inter­views met inwo­ners van de stad over hun favo­rie­te groe­ne plek.

Bele­ven van eigen woon­om­ge­ving
Dich­ten­de stads­ge­no­ten kun­nen hun gevoe­lens over hun wijk opstu­ren naar de redac­tie van het boek. Het gedicht moet gaan over het bele­ven van de eigen woon­om­ge­ving. Pro­za is ook wel­kom, maxi­maal 150 woor­den. De inzen­dings­ter­mijn sluit op 1 augus­tus. Een jury onder lei­ding van Dick Met­se­laar, de eer­ste Deven­ter stads­dich­ter, zal de gedich­ten beoor­de­len.

Bron:
De Sten­tor

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.