Goe­de pre­sen­ta­tie Deven­ter en Elburg aan inter­na­ti­o­na­le groen­ju­ry

De jury van de inter­na­ti­o­na­le Enten­te Flo­ra­le heeft op 20 en 21 juli een bezoek gebracht aan aan Neder­land. Deven­ter en Elburg gaan voor Euro­pees Goud in de inter­na­ti­o­na­le Enten­te Flo­ra­le com­pe­ti­tie. Deven­ter won vorig jaar Goud in de nati­o­na­le com­pe­ti­tie Enten­te Flo­ra­le als  “groenste  stad van Neder­land 2010” en Elburg ver­o­ver­de het goud en de titel in de cate­go­rie klei­ne ste­den en dor­pen. Dit jaar ver­te­gen­woor­di­gen bei­de gemeen­ten Neder­land in de inter­na­ti­o­na­le Enten­te Flo­ra­le, waar­aan 10 lan­den deel­ne­men. De prijs­uit­rei­king is op 16  sep­tem­ber in de Slo­veen­se stad RogaÅ¡ka Sla­ti­na. 

In zowel Deven­ter als in Elburg volg­de de inter­na­ti­o­na­le jury een aan­tal uren een uit­ge­brei­de rou­te, die zowel door de bin­nen­stand als door het bui­ten­ge­bied leid­de. De beoor­de­ling komt tot stand aan de hand van een aan­tal cri­te­ria. Zo wordt geke­ken naar de visie op groen­ge­bied op ste­de­lijk en lan­de­lijk niveau, het beleid en de uit­voe­ring daar­van, de zorg voor het mili­eu, de kwa­li­teit van de beplan­ting, aan­leg en onder­houd, de samen­wer­king met ande­re (natuur)organisaties, edu­ca­tie de infor­ma­tie aan de bewo­ners, de toe­ris­ti­sche waar­de en bur­ger­par­ti­ci­pa­tie.

Goe­de pre­sen­ta­tie van de Neder­land­se kan­di­da­ten
Vice-voor­zit­ter van de jury Rudi Geer­ar­dyn, uit Bel­gië, land­schaps­ar­chi­tect en ste­de­bouw­kun­di­ge, was posi­tief over de pre­sen­ta­tie van bei­de Neder­land­se kan­di­da­ten.

  

 

“Nog niet vaak gezien”
“Deventer heeft zich goed gepre­sen­teerd. Ik was zeer onder de indruk van het edu­ca­tief natuur- en mili­eu­cen­trum en kin­der­boer­de­rij De Ule­belt van Deven­ter. Dit heeft echt indruk op me gemaakt en zoiets heb ik nog niet vaak gezien. Zo’n mooie groe­ne plek in zo’n ver­ste­de­lijkt gebied wat goed bereik­baar is voor de bewo­ners en kin­de­ren”.

“Land­schap­pe­lijk gezien zeer indruk­wek­kend“
Elburg noem­de hij een mooi mid­del­eeuws stad­je met haar enor­me groe­ne stads­wal­len. “Wat me opviel was de kwa­li­teit van de groe­ne gevel­tui­nen, pri­va­te voor­tui­nen en de boer­de­rij­tui­nen. De opbouw van het land­schap rond­om Elburg heeft indruk op me gemaakt. Elburg heeft name­lijk te maken met de bos­rij­ke omge­ving van de Velu­we, open­land­schap en het Velu­we­meer. Land­schap­pe­lijk gezien is dit zeer indruk­wek­kend”.

Wet­hou­der Deven­ter: “Groen is belang­rijk voor gemeen­te“
Wet­hou­der Mar­griet de Jager van Deven­ter stelt dat groen abso­luut van belang is voor een gemeen­te en haar inwo­ners. “Wij hech­ten er veel waar­de aan dat Deven­ter een groe­ne stad is, omdat, groen een posi­tie­ve bij­dra­ge levert aan de leef­baar­heid in de stad. En er zijn nog meer argu­men­ten. Een groe­ne stad is een sterk argu­ment bij de city­mar­ke­ting als het gaat om toe­ris­me. De aan­we­zig­heid van groen heeft een posi­tief effect op de gezond­heid, omdat men­sen uit­ge­no­digd en geprik­keld wor­den te gaan fiet­sen, wan­de­len en voor de kin­de­ren om te spe­len in het groen. Daar­bij is het van belang dat de beplan­tings­keu­ze is afge­stemd op de omstan­dig­he­den, dus met de juis­te bomen en plan­ten op  de juis­te plaats staan om de kwa­li­teit te kun­nen waar­bor­gen”.

Berich­ten uit de regi­o­na­le pers

  • Titel ‘groen­ste stad van Euro­pa’ kan Deven­ter bij­na niet ont­gaan »
  • Elburg ver­koopt groen goed »

Film jure­ring Deven­ter