Deven­ter zorgt met bij­en­lint voor meer ver­schil­len­de plan­ten en die­ren

De gemeen­te Deven­ter legt samen met Tran­si­ti­on Town Deven­ter een bij­en­lint (bloe­men­lint) aan in Deven­ter. Van­af vol­gen­de week wor­den de gemeen­te­lij­ke plant­soe­nen aan­ge­pakt. Door anders te maai­en en bij-vrien­de­lij­ke plan­ten in te zaai­en, neemt de ver­schei­den­heid aan plan­ten en die­ren in de Groen­ste Stad van Euro­pa toe.

Door voed­sel­te­kort gaat het slecht met de bij­en in Neder­land. Bij­en zor­gen voor de bestui­ving van bloe­men. Daar zit­ten voor de mens belang­rij­ke soor­ten bij, zoals fruit­bo­men. Tran­si­ti­on Town Deven­ter (TTD) zaait samen met inwo­ners een bloe­men­lint (bij­en­lint) om de bij­en­stand te ver­be­te­ren. Dit bij­en­lint loopt van Deven­ter-West, naar Noord en Oost. De gemeen­te onder­steunt TTD door samen met het Deven­ter Groen­be­drijf een aan­tal gemeen­te­lij­ke plant­soe­nen aan te pak­ken. Deze lig­gen aan de Dah­liastraat (De Worp), Zwol­se­weg (bij de Plat­voet), Gode­bald­park, Kon. Wil­hel­mi­nalaan (Deven­ter), Gooi­kers­park (bij De Ule­belt) Dui­ker­straat en de David Wijn­veldt­weg (De Vijf­hoek-Op den Haar).

Aan­ge­past maai­be­leid
De gemeen­te past het maai­be­leid van genoem­de plant­soe­nen aan. In het Gode­bald­park bij­voor­beeld wor­den som­mi­ge delen nog maar twee keer per jaar gemaaid. In het Gooi­kers­park wordt het bloem­rij­ke gras­land niet in één keer gemaaid, maar laat de gemeen­te stro­ken met lang gras staan (moza­ïek­maai­en). Aan de Dah­liastraat wor­den delen van het gazon gefreesd en door TTD inge­zaaid met het bij­en­meng­sel van boek­weit, ber­na­gie, dil­le, gan­zen­bloem, kaas­jes­kruid, klap­roos, koren­bloem, mos­terd, pha­ce­lia, bla­dram­mel­as, gouds­bloem en kar­wij.

Ver­schei­den­heid aan plan­ten en die­ren
Door het aan­ge­pas­te maai­be­leid is het gras lan­ger. Niet alleen bij­en maar ook vogels en ande­re insec­ten vin­den er voed­sel of een schuil­plaats. Ook neemt de ver­schei­den­heid aan bloe­men en plan­ten toe. Stad­s­eco­loog Erik Lam van de gemeen­te: “Wij pro­be­ren al meer dan 25 jaar met eco­lo­gisch berm­be­heer bij­zon­de­re plan­ten­soor­ten in stand te hou­den en te bevor­de­ren. Door het aan­ge­pas­te maai­be­leid brei­den wij het eco­lo­gisch beheer ver­der uit. In Deven­ter heb­ben we een gro­te vari­ë­teit aan gras­land: van glad gazon tot gebie­den die je maar één keer per 2 jaar maait. Lang gras is belang­rijk omdat daar­in plan­ten tot bloei kun­nen komen. Daar pro­fi­teert niet alleen de bij van. Het komt de ver­schei­den­heid aan plan­ten en die­ren ten goe­de.”

Groen­ste Stad van Neder­land
In 2011 won TTD met het idee voor het bij­en­lint de Groe­ne Inspi­ra­tie­prijs van de gemeen­te. Wet­hou­der Mar­griet de Jager: “De gemeen­te wil vrij­wil­li­gers­or­ga­ni­sa­ties inten­sief betrek­ken bij de invul­ling van de titel Groen­ste Stad van Euro­pa. Het bij­en­lint past pri­ma bij ons groen­be­leid. In 2010 is een deel van onze bloem­rij­ke ber­men onder­zocht en er zijn 378 plan­ten­soor­ten aan­ge­trof­fen. Dit is aan­zien­lijk meer dan elders in Neder­land. Wij koes­te­ren deze schat­ten en met het eco­lo­gisch berm­be­heer en het bij­en­lint bevor­de­ren we de toe­na­me. Daar genie­ten inwo­ners en bezoe­kers van.”