De ste­de­lij­ke omge­ving bebos­sen met een Tiny Forest

Het eer­ste Tiny Forest van Euro­pa werd door de ini­ti­a­tief­ne­mer Daan Blei­chrodt van IVN, het Insti­tuut voor Natuur­edu­ca­tie en Duur­zaam­heid, 2015 in Neder­land gepland. De grond­leg­ger van het Tiny Forest, een klein dicht­be­groeid bos, is de Indi­a­se inge­ni­eur Shub­hen­du Shar­ma. Hij was geïn­spi­reerd door de Miya­wa­ki metho­de van bota­ni­cus Aki­ra Miya­wa­ki.  Een Tiny Forest is […]

The­ma­bij­een­komst Groe­ne Ver­ste­de­lij­king

  Tot voor kort waren ‘stad’ en ‘groen’ elkaars tegen­ge­stel­den. Maar dat beeld is aan het ver­an­de­ren. Stap voor stap vin­den we een weg om ver­ste­de­lij­king en ver­groe­ning met elkaar te ver­bin­den. Het besef van het belang van groen groeit snel. We rea­li­se­ren ons steeds meer dat we dat moe­ten ver­an­ke­ren in beleid. Het werk […]

Den Haag moet groe­ne stad aan zee blij­ven

Den Haag wil ook in de toe­komst een groe­ne en aan­trek­ke­lij­ke stad aan zee blij­ven. Daar­om is de Agen­da groen voor de stad door het col­le­ge van b en w vast­ge­steld. Deze beleids­ma­ti­ge agen­da geeft groen een belang­rij­ke plek in de afwe­gin­gen die stad moet maken bij een steeds druk­ker wor­den­de stad. Groen is een […]

Hoe ‘pra­ten­de plan­ten’ min­der water ver­spil­len

Onder­zoe­kers aan de Ugent heb­ben ‘pra­ten­de plan­ten’ ont­wik­keld die zelf aan­ge­ven wan­neer er in hun groei iets fout gaat of hoe­veel water ze pre­cies wil­len krij­gen. De Ugent pre­sen­teert de inno­va­tie komen­de week op de Gent­se Flo­ra­li­ën. De ‘spea­king plants’ van de uni­ver­si­teit zijn uit­ge­rust met ver­schil­len­de sen­so­ren op de bla­de­ren en sten­gels. “We meten […]

Neder­land­se aan­pak show­ca­se in inter­na­ti­o­na­le groe­ne wereld op Green City Con­fe­ren­ce

Het Neder­land­se werk van Bran­che­ver­e­ni­ging VHG in het kader van het agen­de­ren van het belang van groen en de ont­wik­ke­ling van de groe­ne sec­tor wordt inter­na­ti­o­naal gezien als zeer voor­uit­stre­vend. Dat bleek uit de reac­ties van de deel­ne­mers aan de Green City Con­fe­ren­ce, die op woens­dag 16 maart jongst­le­den is gehou­den in het Cana­de­se Van­cou­ver. […]

Duur­za­me stad in de toe­komst com­bi­neert tech­no­lo­gie, natuur en voed­sel­pro­duc­tie

Tech­no­lo­gie en natuur wer­ken in de toe­komst naad­loos samen om duur­za­me ste­den te cre­ë­ren. Dat stelt Arup in het visie­do­cu­ment ‘Cities Ali­ve’. Met de stu­die geeft het inter­na­ti­o­naal voor­aan­staan­de inge­ni­eurs­bu­reau een visie op de stad van de toe­komst die zich moet voor­be­rei­den op een groei­en­de wereld­be­vol­king, kli­maat­ver­an­de­ring en een stij­gen­de zee­spie­gel. “In 2050 zal het […]

Kea­nu (14) was een dag lang baas bij hove­niers­be­drijf Van der Tol

Op 28 Janu­a­ri 2016 ston­den één dag lang hon­der­den kin­de­ren aan het roer van suc­ces­vol­le bedrij­ven waar­bij zij een rol als CEO, direc­teur, bur­ger­mees­ter of hoofd­re­dac­teur op zich namen. Tij­dens ‘Baas van Mor­gen’, een ini­ti­a­tief van non-pro­­fit orga­ni­sa­tie JINC, erva­ren kin­de­ren die opgroei­en in een omge­ving met soci­aal­eco­no­mi­sche ach­ter­stand hoe het is om de lei­ding […]

Parijs ver­be­tert stads­kli­maat met toren van 1.000 bomen

Parijs krijgt in 2022 een ver­ti­caal bos op een gebouw dat veel weg heeft van een schip. Met dui­zend bomen moet het gebouw het stads­kli­maat ver­be­te­ren. De Mil­le Arbres-com­plex, naar het win­nen­de ont­werp van de Japan­se archi­tect Sou Fuji­mo­to en de Fran­se archi­tect Manal Rach­di van archi­tec­ten­bu­reau OXO Archi­tects, zal op de Bou­le­vard Périp­hé­ri­que ver­rij­zen in […]

Sym­po­si­um in teken van ste­de­lij­ke ver­groe­ning

De Hei­mans en Thijs­se Stich­ting orga­ni­seert samen met IVN, KNNV en Thijsse’s hof een sym­po­si­um over ‘de groe­ne stad van de toe­komst’. Op 29 augus­tus in het Gemeen­te­mu­se­um Den Haag wordt die­per inge­gaan op de rol en toe­komst van natuur in de stad. Tegen­woor­dig wordt ver­groe­ning van ste­den steeds actu­e­ler. Kli­maat­ver­an­de­ring en toe­ne­mend ver­keer vor­men […]