Duur­za­me stad in de toe­komst com­bi­neert tech­no­lo­gie, natuur en voed­sel­pro­duc­tie

Tech­no­lo­gie en natuur wer­ken in de toe­komst naad­loos samen om duur­za­me ste­den te cre­ë­ren. Dat stelt Arup in het visie­do­cu­ment ‘Cities Ali­ve’. Met de stu­die geeft het inter­na­ti­o­naal voor­aan­staan­de inge­ni­eurs­bu­reau een visie op de stad van de toe­komst die zich moet voor­be­rei­den op een groei­en­de wereld­be­vol­king, kli­maat­ver­an­de­ring en een stij­gen­de zee­spie­gel.
“In 2050 zal het bevol­kings­aan­tal de 9 mil­jard berei­ken, waar­van 75% in de stad zal wonen. Aan­pas­sin­gen aan de bestaan­de ste­den, moge­lijk gemaakt door tech­no­lo­gi­sche ver­nieu­wing, zal als belang­rij­ke cata­ly­sa­tor die­nen in de ver­schui­ving naar een toe­na­me van duur­zaam­heid, veer­kracht and aan­pas­baar­heid in een dicht­be­volk­te ste­de­lij­ke omge­ving.” aldus Tom Armour van Arub.
Stads­boer­de­rij­en en voed­sel­pro­duc­tie

Met betrek­king tot de voed­sel­voor­zie­ning voor een groei­en­de ste­de­lij­ke bevol­king, voor­spelt Arup dat de voed­sel­pro­duc­tie in gebou­wen zal plaats­vin­den. Hier­voor zul­len ver­ti­ca­le stads­boer­de­rij­en gebouwd wor­den die bin­nen­kort een gang­baar feno­meen in de ste­den vor­men. Deze boer­de­rij­en spe­len ook een rol in de her­ver­bin­ding tus­sen de ste­de­lin­gen en de natuur, waar­bij de boer­de­rij­en de stads­be­wo­ners van ken­nis voor­zien over zelf­ge­teeld voed­sel. Daar­naast bie­den de boer­de­rij­en inzicht in een vei­li­ge en duur­za­me voed­sel­pro­duc­tie.
Vol­gens de onder­zoe­kers moet de stads­om­ge­ving wor­den aan­ge­past aan de voed­sel­be­hoef­te in de groei­en­de ste­den. Op die manier kun­nen bewo­ners bin­nen de stads­gren­zen wor­den voor­zien van fruit, groen­te en insec­ten. Park­ach­ti­ge omge­vin­gen kun­nen op basis van deze visie wor­den gebruikt voor de ver­bou­wing van voed­sel.
‘Glow-in-de-dark’bomen

Als mid­del om de eco­lo­gi­sche foot­print van ste­den te ver­klei­nen, stelt Arup voor dat ver­lich­ting bin­nen de ste­den in hoge mate duur­zaam zal zijn en geïn­te­greerd wordt in de natuur. Hier­voor kun­nen inno­va­tie­ve oplos­sin­gen wor­den inge­zet die de vei­lig­heid kan ver­gro­ten in par­ken, gebou­wen en steeg­jes. Bomen zou­den bij­voor­beeld op een zeker moment licht kun­nen pro­du­ce­ren, aan de hand van bio­lu­mi­nis­cen­tie in de stam­men en tak­ken. De impact van straat­ver­lich­ting op het mili­eu neemt door deze inno­va­ties af.
bron: p2pfoundation.net