Parijs ver­be­tert stads­kli­maat met toren van 1.000 bomen

Parijs krijgt in 2022 een ver­ti­caal bos op een gebouw dat veel weg heeft van een schip. Met dui­zend bomen moet het gebouw het stads­kli­maat ver­be­te­ren.
De Mil­le Arbres-com­plex, naar het win­nen­de ont­werp van de Japan­se archi­tect Sou Fuji­mo­to en de Fran­se archi­tect Manal Rach­di van archi­tec­ten­bu­reau OXO Archi­tects, zal op de Bou­le­vard Périp­hé­ri­que ver­rij­zen in de Fran­se metro­pool. Het schip­vor­mi­ge gebouw moet plaats bie­den aan 127 wonin­gen, kan­toor­ruim­tes, een 4‑sterrenhotel met 250 kamers, een bus­sta­ti­on en een jeugd­cen­trum met over­dek­te speel­tuin.
Vol­gens de archi­tec­ten moet de beplan­ting van dui­zend bomen op het com­plex CO2 opne­men en zo het stads­kli­maat ver­be­te­ren. De Mil­le Arbres bestaat voor­na­me­lijk uit beton­nen con­struc­ties en glas voor de gevels van het gebouw. Voor dit ont­werp heb­ben de ont­wik­ke­laars de inter­na­ti­o­na­le archi­tec­tuur­wed­strijd Réin­ven­ter Paris gewon­nen, waar­in 372 pro­jec­ten van archi­tec­ten en start-ups over de hele wereld heb­ben deel­ge­no­men.
De archi­tec­ten zeg­gen met de Mil­le Arbres een uiterst flexi­bel gebouw te heb­ben ont­wor­pen, waar­door toe­kom­sti­ge gebrui­kers de inde­ling van ruim­tes naar wens kun­nen trans­for­me­ren tot woon- of kan­toor­ruim­tes. Naar ver­wach­ting wordt het gebouw met dui­zend bomen in 2022 opge­le­verd.
Ande­re ver­ti­ca­le bos­sen
Eer­der is een ver­ti­caal bos in Mil­aan gebouwd, naar het ont­werp van Ita­li­aan­se archi­tect Ste­fa­no Boe­ri. De Bosco Ver­ti­ca­le-torens heb­ben dui­zend bomen op de bal­kons die vol­gens de archi­tect zowel de loka­le eco­lo­gie als het stads­kli­maat van het Ita­li­aan­se zake­lij­ke dis­trict ver­be­te­ren. Het twee­de ver­ti­ca­le bos van Boe­ri ver­rijst in de Zwit­ser­se stad Lausan­ne. Deze nieu­we woon­to­ren krijgt 24.000 plan­ten.
Ook Singapo­re krijgt in 2017 een com­plex met een ver­ti­caal bos. Dit com­plex is ont­wor­pen door het Duit­se archi­tec­ten­bu­reau Ingen­ho­ven Archi­tects en land­schaps­ar­chi­tect Gust­af­son Por­ter. Het Mari­na One-gebouw beschikt onder meer over zon­ne­cel­len, een ener­gie-effi­ci­ënt ven­ti­la­tie­sys­teem en begla­zing die direct zon­licht ver­min­dert.
Het veel­vul­di­ge gebruik van beton om de zwa­re bomen op de bal­kons van de gebou­wen te steu­nen roept de vraag op of de ver­ti­ca­le bos­sen wel zo duur­zaam zijn. Beton is ver­ant­woor­de­lijk voor 5 tot 7 pro­cent van de tota­le CO2-uit­stoot wereld­wijd.
bron: duurzaambedrijfsleven.nl