Poli­tiek onder­kent belang van leef­ba­re, groe­ne ste­den

Twee­de Kamer steunt lan­de­lijk pro­gram­ma ‘natuur inclu­sie­ve ste­den’ De Groe­ne Stad is zeer ver­heugd dat de motie van Jac­co Geurts (CDA) — onder­steund door D66 en de CU — met een rui­me meer­der­heid is aan­ge­no­men in de Twee­de Kamer. Geurts pleit voor de tot­stand­ko­ming van een lan­de­lijk pro­gram­ma ‘natuur inclu­sie­ve ste­den’. De gevol­gen van de […]

SAVE THE DATE! Poli­tiek en prak­tijk komen op 6 febru­a­ri a.s. samen

SAVE THE DATE! Poli­tiek en prak­tijk komen samen op De Groe­ne Stad Char­ta Bij­een­komst in de Twee­de Kamer. Spre­ker is o.a. het CDA Twee­de Kamer­lid Jac­co Geurts Wan­neer? Woens­dag 6 febru­a­ri 2019 van 15.00 tot 17.30 uur. Waar? Inter­na­ti­o­naal Pers­cen­trum Nieuw­spoort in het Twee­de Kamer­ge­bouw in Den Haag. Eén van de acti­vi­tei­ten van stich­ting De […]

Elke Amster­dam­mer bin­nen paar minu­ten in park

Meer geld voor groen, par­ken en bomen in Amster­dam was al afge­spro­ken in het coa­li­tie­ak­koord van D66, SP en VVD. De ambi­ti­eu­ze Groen Agen­da van D66 wet­hou­der Choho doet hier nog een schep­je boven­op. Marijn Bos­man, woord­voer­der Groen & Par­ken voor D66 Amster­dam: “Dit col­le­ge kiest ervoor om de stad echt te ver­groe­nen: de kwa­li­teit […]

D66 Den Haag zet in op meer open­baar groen

Een groe­ne en duur­za­me open­ba­re ruim­te voor Den Haag. Dat was voor D66 de belang­rijk­ste inzet tij­dens de gemeen­te­raads­ver­ga­de­ring van don­der­dag 22 novem­ber. Raads­lid Kim Waan­ders, woord­voer­der bij de behan­de­ling van de Kader­no­ta open­ba­re ruim­te, zet­te vol in op toe­gan­ke­lijk groen in de stad. €œEen groe­ne buurt is een leef­ba­re buurt. Als meest dicht­be­volk­te gemeen­te […]

D66 en Groen­Links Amers­foort die­nen ini­ti­a­tief­voor­stel stads­land­bouw in

e frac­ties van D66 en Groen Links Amers­foort heb­ben geza­men­lijk een ini­ti­a­tief­voor­stel inge­diend inza­ke stads­land­bouw. Door de hui­di­ge eco­no­mi­sche reces­sie lig­gen bouw­ter­rei­nen vaak voor lan­ge­re tijd braak. Die zijn dan te gebrui­ken voor bij­voor­beeld groen­te­teelt. Maar land­bouw in de stad kan ook op daken en muren van gebou­wen, of zelfs in leeg­staan­de kan­toor­pan­den.Hier­voor is wel […]

SP en D66: her­plan­ten bomen bij zand­win­ning Weert

De SP en D66 in de gemeen­te Weert wil­len dat de gemeen­te alleen een kap­ver­gun­ning ver­leent voor een bos bij de zand­win­ning aan de Lozer­weg als er strak­ke afspra­ken over her­plan­ting wor­den gemaakt. Bei­de par­tij­en stel­len ook vra­gen over een onder­zoek naar recre­a­tie­mo­ge­lijk­he­den in het gebied. Bij de afspra­ken over afgra­ving in het gebied is […]

D66 wil meer bos in Rand­stad, Lim­burg en Gro­nin­gen

D66 wil meer bos in Neder­land. Twee­de Kamer­lid Boris van der Ham van die frac­tie heeft onlangs een plan gepu­bli­ceerd om dat te berei­ken. Nu bestaat ons land uit iets meer dan 10 pro­cent bos en par­ken. In 2050 moet dat 15 pro­cent zijn, vindt D66. Voor­al in en rond de gro­te ste­den in de […]

D66 Nij­me­gen: Groen is belang­rijk!

D66 Nij­me­gen wil dat het groen in de stad behou­den blijft en ver­sterkt wordt.  Want zo schrij­ven zij in hun pro­gram­ma: “Groen is belang­rijk! Niet in de laat­ste plaats voor het afvan­gen van fijn stof en de infil­tra­tie­mo­ge­lijk­he­den bij zwa­re regen­val. Daar­om moet het groen in de stad behou­den blij­ven en ver­sterkt wor­den. Ook par­ti­cu­lie­ren […]

D66 Uit­geest: ‘Plant een boom in het nieu­we jaar’

D66 Uit­geest wil de jaar­wis­se­ling aan­grij­pen om haar ini­ti­a­tief voor­stel, het “Bome­nadop­tie­plan”, het licht te laten zien. Frac­tie­voor­zit­ter Klaas Boer heeft daar­toe een brief geschre­ven aan de leden van de gemeen­te­raad en het col­le­ge. Het voor­stel ziet er als volgt uit: “Stel bur­gers en bedrij­ven in Uit­geest in de gele­gen­heid stil te staan bij een […]

D66 Zoe­ter­meer gaat voor een groe­ne stad

In het con­cept­ver­kie­zings­pro­gram­ma  2010 – 2014 van D66 Zoe­ter­meer staat dat de par­tij er heel nadruk­ke­lijk voor kiest om Zoe­ter­meer een groe­ne, duur­za­me stad te laten blij­ven. Zo staat er in het voor­lo­pi­ge pro­gram­ma het vol­gen­de geschre­ven: De par­tij zorgt in de toe­komst voor vol­doen­de groen, zodat kin­de­ren vei­lig kun­nen spe­len Het uit­gangs­punt van de […]