Berichten

Tweede Kamer steunt landelijk programma ‘natuur inclusieve steden’
De Groene Stad is zeer verheugd dat de motie van Jacco Geurts (CDA) – ondersteund door D66 en de CU – met een ruime meerderheid is aangenomen in de Tweede Kamer.
Geurts pleit voor de totstandkoming van een landelijk programma ‘natuur inclusieve steden’. De gevolgen van de verstedelijking voor de natuur moet meer aandacht krijgen. Het gaat daarbij om de bouw van nieuwe woningen, maar ook om bestaande wijken. Er moet meer aandacht worden gegeven aan groen in de straten. Bij het opstellen van het programma moeten volgens Geurts steden, provincies, natuurvrijwilligers en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit samen gaan werken.
Achtergrond van de motie is het feit dat in de afgelopen decennia steeds meer landbouwgrond en natuur is opgeofferd om de bevolkingsgroei, vestiging van bedrijven en aanleg van wegen op te vangen. Tussen 1950 en 2016 is zo’n 550.000 hectare grond aan de landbouw onttrokken. In een studie van de Universiteit van Amsterdam is onlangs vastgesteld dat vanaf 2003 alleen al binnen de A10 Ring al zo’n 550 voetbalvelden aan natuur is verdwenen.
Geurts: ‘Dat is ongehoord veel en krijg je ook nooit meer terug. Steden pakken hun verantwoordelijkheid niet. Als dit zo doorgaat, verandert ons land steeds meer in een Stenen Stad. Er is een grote behoefte en noodzaak om flink bij te bouwen, maar die woonwijken moeten ook leefbaar zijn. Hou die natuur dicht bij mensen, dat is bovendien hartstikke gezond. Daarom wordt het hoog tijd dat de minister de regie pakt.’
In de landbouw wordt steeds meer rekening gehouden met de natuur. Ook in de steden moet dat gebeuren. ‘Groen’ moet in de plannen worden opgenomen, er is veel kennis over welke planten en bomen geschikt zijn voor bermen en plantsoenen. Daarmee gewapend moeten we streven naar het behoud van biodiversiteit en – liever nog – naar uitbreiding van het aantal soorten planten en dieren.
Volgens de indieners van de motie moet er ook in de steden meer worden gekeken hoe we ruimte houden voor de natuur. De bevolking groeit door richting de 20 miljoen. Om de natuur ‘dichtbij te houden’ moeten we gericht nagaan hoe dat in onze steden kan worden ingepast. Dat heeft niet alleen positieve effecten als het gaat om het tegengaan van wateroverlast of luchtvervuiling, maar ook voor de leefbaarheid.
De motie die Geurts indiende voor meer natuur in de steden kreeg een positief oordeel van LNV-minister Schouten en werd met een ruime meerderheid van stemmen aangenomen. Hierdoor zijn nu de ministeries van Binnenlandse Zaken en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan zet.

SAVE THE DATE! Politiek en praktijk komen samen op De Groene Stad Charta Bijeenkomst in de Tweede Kamer. Spreker is o.a. het CDA Tweede Kamerlid Jacco Geurts
Wanneer? Woensdag 6 februari 2019 van 15.00 tot 17.30 uur.
Waar? Internationaal Perscentrum Nieuwspoort in het Tweede Kamergebouw in Den Haag.
Eén van de activiteiten van stichting De Groene Stad is dat ze zich als kennisplatform richt op de beïnvloeding van politiek en bestuur. Dat doen we richting gemeenten en provincies, maar ook op landelijk niveau. Met regelmaat brengen we het belang van ‘natuurlijk groen’ onder de aandacht van Kamerleden en hun beleidsmedewerkers.
Een actueel thema is natuurinclusief bouwen. De Groene Stad pleit hier al langer voor. Achtergrond is natuurlijk de grote uitdaging om bij een groeiende bevolking voldoende nieuwe woningen te bouwen, maar tegelijkertijd de leefbaarheid van de steden op peil te houden en de landelijke gebieden te ontzien. De Groene Stad vindt het van groot belang dat we de steden leefbaar houden terwijl het gebruik intensiever wordt.
De Groene Stad Charta bijeenkomst zal plaatsvinden in Nieuwspoort op woensdag 6 februari van 15.00 tot 17.30 uur. Het programma is nog niet definitief, maar zeker is dat Tweede Kamerlid Jacco Geurts zal spreken. We zijn in overleg met andere sprekers en gasten van ministeries, steden, provincies en uit de vastgoedsector. De rol van stichting De Groene Stad is om kennis vanuit de wetenschap en praktijk te vertalen in suggesties voor nieuw beleid van gemeenten, provincies en de Rijksoverheid. Belangenbehartiging en lobby dus. Jazeker, maar altijd gebaseerd op een solide fundament van inhoudelijke argumenten.
Motie Geurts
De Groene Stad was zeer verheugd dat begin november de motie van Jacco Geurts (CDA) – ondersteund door D66 en de CU – met een ruime meerderheid werd aangenomen door de Tweede Kamer. Geurts pleit voor de totstandkoming van een landelijk programma ‘natuurinclusieve steden’. De gevolgen van de verstedelijking voor de natuur moet meer aandacht krijgen. Het gaat daarbij om de bouw van nieuwe woningen, maar ook om bestaande wijken. Er moet meer aandacht worden gegeven aan groen in de straten. Bij het opstellen van het programma moeten volgens de motie Geurts steden, provincies, natuurvrijwilligers en de meest betrokken ministeries samen gaan werken.
Aanwezig zijn op 6 februari in Den Haag? Dat kan maar laat het ons wel even weten via een emailbericht want er zijn beperkt aantal plaatsen. Stuur een bericht naar info@degroenestad.nl en u krijgt van ons een bevestiging.

Meer geld voor groen, parken en bomen in Amsterdam was al afgesproken in het coalitieakkoord van D66, SP en VVD. De ambitieuze Groen Agenda van D66 wethouder Choho doet hier nog een schepje bovenop. Marijn Bosman, woordvoerder Groen & Parken voor D66 Amsterdam: “Dit college kiest ervoor om de stad echt te vergroenen: de kwaliteit van onze stadsparken gaat omhoog, en er komen meer groene daken en postzegelparkjes”.

Een park erbij

Het idee van de Groen Agenda is dat elke Amsterdammer binnen een paar minuten in een groene omgeving moet kunnen zijn. De parken worden beter toegerust voor intensief gebruik, zoals op drukke zomerdagen of tijdens evenementen. Wethouder Choho: “Drie stadsparken worden als eerste aangepakt om de kwaliteit flink te verbeteren. En de groengebieden om de stad heen worden beter bereikbaar door meer fietspaden en hardlooproutes”. Ook gaat de wethouder opzoek naar een locatie voor een nieuw stadspark.

Meer groene daken

Groen is niet alleen mooi, het is ook functioneel. Met groene daken kan de overlast van hevige regenbuien in Amsterdam bijvoorbeeld worden aangepakt. Marijn Bosman heeft daarom eerder het initiatiefvoorstel ‘Wateroverlast kan het dak op in Amsterdam’ ingediend met een plan voor meer groene daken . Bosman: “Hierdoor blijft de stad koel in de zomer en komen de straten niet blank te staan na een fikse regenbui. Als bewoners of bedrijven hun dak willen vergroenen, is dat door dit initiatiefvoorstel makkelijker en betaalbaarder.” De groene daken hebben een plek gekregen in de Groen Agenda.

Economische kracht van groen

Wethouder Choho: ‘Amsterdammers zijn voor een groene omgeving straks niet meer aangewezen op een paar populaire parken, maar krijgen meer keus. Dat past ook bij de verschillende eisen die verschillende groepen hebben, of het nou een festival, moestuin of groen dak is. Daarnaast zijn we niet bang om de economische kracht van groen in de stad in te zien. Het mag een stuk  dynamischer, en beter aansluiten bij ontwikkelingen in de stad.’
Bron: D66 Amsterdam

Een groene en duurzame openbare ruimte voor Den Haag. Dat was voor D66 de belangrijkste inzet tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 22 november.
Raadslid Kim Waanders, woordvoerder bij de behandeling van de Kadernota openbare ruimte, zette vol in op toegankelijk groen in de stad. €œEen groene buurt is een leefbare buurt. Als meest dichtbevolkte gemeente van Nederland is openbaar toegankelijk groen helaas geen vanzelfsprekendheid in Den Haag. Daarom is het zo belangrijk dat de inwoners van onze stad kunnen genieten van het groen dat er wel is€, aldus Waanders.
Meer groen
Zij riep het college daarom op om meer duidelijkheid te verschaffen over wat er wel en niet is toegestaan in de vele parkjes en parken in Den Haag, en om nog eens kritisch te kijken of het niet mogelijk is om in zogenaamd €˜zichtgroen€™ toch te kunnen recreëren. Bovendien vroeg ze het college te kijken naar mogelijkheden om park Sorghvliet toegankelijker te maken, zonder dat het unieke karakter van het park verloren gaat. Tot slot stelde ze samen met raadslid Tobias Dander voor om de openbare ruimte met meer groen, meer water en minder steen in te richten. Dat voorstel voor een mooier en klimaatbestendig Den Haag werd aangenomen.
Bron:
D66 Den Haag
 
 

e fracties van D66 en Groen Links Amersfoort hebben gezamenlijk een initiatiefvoorstel ingediend inzake stadslandbouw. Door de huidige economische recessie liggen bouwterreinen vaak voor langere tijd braak. Die zijn dan te gebruiken voor bijvoorbeeld groenteteelt. Maar landbouw in de stad kan ook op daken en muren van gebouwen, of zelfs in leegstaande kantoorpanden.

Hiervoor is wel toestemming nodig, al dan niet in de vorm van een tijdelijke wijziging van bestemmingsplannen; dat kost geld en men vraagt of dit tegen een lager tarief kan voor vrijwillige organisaties. Dit speelt onder meer bij tuinparkvereniging Tuinpark Laakzijde, die grond van projectontwikkelaar Schoonderbeek in bruikleen heeft. Vele tientallen wijkbewoners telen daar groenten, doen aan natuurontwikkeling, ontmoeting en onthaasting en vergroten het natuurbesef en de sociale samenhang in de wijk. Betrokkenen bij Laakzijde willen dit jaar nog starten met een proef met stadslandbouw, gedragen door de wijk.

Lees hier het volledige bericht »

Bron:
De Stad Amersfoort

 

De SP en D66 in de gemeente Weert willen dat de gemeente alleen een kapvergunning verleent voor een bos bij de zandwinning aan de Lozerweg als er strakke afspraken over herplanting worden gemaakt.

Beide partijen stellen ook vragen over een onderzoek naar recreatiemogelijkheden in het gebied. Bij de afspraken over afgraving in het gebied is destijds bepaald dat alleen wandelen, fietsen en vissen zou worden toegestaan.

Er is in het zandwinningsgebied een kapvergunning aangevraagd voor 2200 bomen. Het perceel valt echter onder de boswet, waardoor een herplant verplicht is.

In schriftelijke vragen aan burgemeester en wethouders van Weert blijkt dat SP en D66 willen dat alleen een kapvergunning mag worden afgegeven als een herplantverplichting voor hetzelfde aantal bomen wordt opgenomen in de kapvergunning. 

 

Omvang bomen moet gelijk zijn
‘Bovendien moeten de nieuwe bomen overeenkomen met de gemiddelde omvang van de te kappen bomen’, aldus D66-raadslid Vincent van Brussel. SP en D66 vragen verder hoe in het verleden bomenkap gecompenseerd is.

Extensieve recreatie
De SP met name is verbaasd over een gemeentelijke studie naar de mogelijkheden om van de afgraving en de bijbehorende plas een recreatiegebied te maken. SP-woordvoerder Herman Beuvens: ‘De afspraken die destijds met de groene verenigingen zijn gemaakt moeten volgens de SP worden gerespecteerd. Namelijk dat er in het in te richten natuurgebied alleen extensieve recreatie zou worden toegestaan: wandelen, fietsen en vissen.’

Bron:
SP Weert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

D66 wil meer bos in Nederland. Tweede Kamerlid Boris van der Ham van die fractie heeft onlangs een plan gepubliceerd om dat te bereiken. Nu bestaat ons land uit iets meer dan 10 procent bos en parken. In 2050 moet dat 15 procent zijn, vindt D66.

Vooral in en rond de grote steden in de Randstad moet het groener worden. Maar ook in gebieden waar het aantal inwoners flink afneemt, zoals in Limburg en Groningen, zijn volgens Van der Ham goede mogelijkheden om bossen aan te planten en parken aan te leggen.

Lees het volledige bericht »

Bron:
Architectenweb.nl

D66 Nijmegen wil dat het groen in de stad behouden blijft en versterkt wordt.  Want zo schrijven zij in hun programma: “Groen is belangrijk! Niet in de laatste plaats voor het afvangen van fijn stof en de infiltratiemogelijkheden bij zware regenval. Daarom moet het groen in de stad behouden blijven en versterkt worden. Ook particulieren worden gestimuleerd om groen aan te leggen bijvoorbeeld door de groene daken aan te brengen.”

De speerpunten op groenbeleid zijn onder meer:

 • De gemeente heeft veel grond in eigendom die niet of voorlopig niet bebouwd wordt. Een aantal van deze terreinen gebruiken we voor de kweek van bomen ten behoeve van de vervanging van oude bomen in de stad;
 • Nijmegen-West (o.a. Lindenholt) heeft in vergelijking met andere delen van de stad te weinig groen. In samenwerking met de wijken ontwikkelen we plannen om meer groen in dit stadsdeel te ontwikkelen;
 • Bewoners worden meer betrokken bij het groen in hun wijk. Zo komt er een budget voor het eigen beheer van stukken groen;
 • We stimuleren aanleg van dak-, gevel- en balkontuinen;
   

Naar het verkiezingsprogramma 2010-2014 »

Bron:
D66 Nijmegen

D66 Uitgeest wil de jaarwisseling aangrijpen om haar initiatief voorstel, het “Bomenadoptieplan”, het licht te laten zien. Fractievoorzitter Klaas Boer heeft daartoe een brief geschreven aan de leden van de gemeenteraad en het college.

Het voorstel ziet er als volgt uit: “Stel burgers en bedrijven in Uitgeest in de gelegenheid stil te staan bij een bijzonder moment in hun leven door het planten van een boom; bijvoorbeeld bij de start van een nieuwe onderneming, de geboorte van een kind of het sluiten van een verbintenis. Op deze wijze deelt men met de gemeenschap en draagt men tevens bij aan een groener aanzien van het dorp.”

D66 Uitgeest zal zich in blijven zetten voor zowel een groener Uitgeest. 

Lees het volledige bericht »

Bron:
D66 Uitgeest

 

In het conceptverkiezingsprogramma  2010 – 2014 van D66 Zoetermeer staat dat de partij er heel nadrukkelijk voor kiest om Zoetermeer een groene, duurzame stad te laten blijven.

Zo staat er in het voorlopige programma het volgende geschreven:

 • De partij zorgt in de toekomst voor voldoende groen, zodat kinderen veilig kunnen spelen
 • Het uitgangspunt van de partij is ‘wat groen is moet groen blijven’
 • De partij streeft ernaar om, overal waar dat kan, door te gaan met het uitbreiden van adoptiegroen om zo inwoners te stimuleren zich in te zetten voor het groen in de eigen leefomgeving
 • De partij zal de natuur- en recreatiegebieden aan de randen van de stad absoluut handhaven voor natuur en recreatie dichtbij huis.
   

Meer informatie:

Bron:
D66 Zoetermeer