SP en D66: her­plan­ten bomen bij zand­win­ning Weert

De SP en D66 in de gemeen­te Weert wil­len dat de gemeen­te alleen een kap­ver­gun­ning ver­leent voor een bos bij de zand­win­ning aan de Lozer­weg als er strak­ke afspra­ken over her­plan­ting wor­den gemaakt.

Bei­de par­tij­en stel­len ook vra­gen over een onder­zoek naar recre­a­tie­mo­ge­lijk­he­den in het gebied. Bij de afspra­ken over afgra­ving in het gebied is des­tijds bepaald dat alleen wan­de­len, fiet­sen en vis­sen zou wor­den toe­ge­staan.

Er is in het zand­win­nings­ge­bied een kap­ver­gun­ning aan­ge­vraagd voor 2200 bomen. Het per­ceel valt ech­ter onder de bos­wet, waar­door een her­plant ver­plicht is.

In schrif­te­lij­ke vra­gen aan bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders van Weert blijkt dat SP en D66 wil­len dat alleen een kap­ver­gun­ning mag wor­den afge­ge­ven als een her­plant­ver­plich­ting voor het­zelf­de aan­tal bomen wordt opge­no­men in de kap­ver­gun­ning. 

 

Omvang bomen moet gelijk zijn
‘Boven­dien moe­ten de nieu­we bomen over­een­ko­men met de gemid­del­de omvang van de te kap­pen bomen’, aldus D66-raads­lid Vin­cent van Brus­sel. SP en D66 vra­gen ver­der hoe in het ver­le­den bomen­kap gecom­pen­seerd is.

Exten­sie­ve recre­a­tie
De SP met name is ver­baasd over een gemeen­te­lij­ke stu­die naar de moge­lijk­he­den om van de afgra­ving en de bij­be­ho­ren­de plas een recre­a­tie­ge­bied te maken. SP-woord­voer­der Her­man Beu­vens: ‘De afspra­ken die des­tijds met de groe­ne ver­e­ni­gin­gen zijn gemaakt moe­ten vol­gens de SP wor­den geres­pec­teerd. Name­lijk dat er in het in te rich­ten natuur­ge­bied alleen exten­sie­ve recre­a­tie zou wor­den toe­ge­staan: wan­de­len, fiet­sen en vis­sen.’

Bron:
SP Weert