D66 Zoe­ter­meer gaat voor een groe­ne stad

In het con­cept­ver­kie­zings­pro­gram­ma  2010 – 2014 van D66 Zoe­ter­meer staat dat de par­tij er heel nadruk­ke­lijk voor kiest om Zoe­ter­meer een groe­ne, duur­za­me stad te laten blij­ven.

Zo staat er in het voor­lo­pi­ge pro­gram­ma het vol­gen­de geschre­ven:

  • De par­tij zorgt in de toe­komst voor vol­doen­de groen, zodat kin­de­ren vei­lig kun­nen spe­len
  • Het uit­gangs­punt van de par­tij is ‘wat groen is moet groen blij­ven’
  • De par­tij streeft ernaar om, over­al waar dat kan, door te gaan met het uit­brei­den van adop­tie­groen om zo inwo­ners te sti­mu­le­ren zich in te zet­ten voor het groen in de eigen leef­om­ge­ving
  • De par­tij zal de natuur- en recre­a­tie­ge­bie­den aan de ran­den van de stad abso­luut hand­ha­ven voor natuur en recre­a­tie dicht­bij huis.
     

Meer infor­ma­tie:

Bron:
D66 Zoe­ter­meer