D66 Nij­me­gen: Groen is belang­rijk!

D66 Nij­me­gen wil dat het groen in de stad behou­den blijft en ver­sterkt wordt.  Want zo schrij­ven zij in hun pro­gram­ma: “Groen is belang­rijk! Niet in de laat­ste plaats voor het afvan­gen van fijn stof en de infil­tra­tie­mo­ge­lijk­he­den bij zwa­re regen­val. Daar­om moet het groen in de stad behou­den blij­ven en ver­sterkt wor­den. Ook par­ti­cu­lie­ren wor­den gesti­mu­leerd om groen aan te leg­gen bij­voor­beeld door de groe­ne daken aan te brengen.”

De speer­pun­ten op groen­be­leid zijn onder meer:

  • De gemeen­te heeft veel grond in eigen­dom die niet of voor­lo­pig niet bebouwd wordt. Een aan­tal van deze ter­rei­nen gebrui­ken we voor de kweek van bomen ten behoe­ve van de ver­van­ging van oude bomen in de stad;
  • Nij­me­gen-West (o.a. Lin­den­holt) heeft in ver­ge­lij­king met ande­re delen van de stad te wei­nig groen. In samen­wer­king met de wij­ken ont­wik­ke­len we plan­nen om meer groen in dit stads­deel te ont­wik­ke­len;
  • Bewo­ners wor­den meer betrok­ken bij het groen in hun wijk. Zo komt er een bud­get voor het eigen beheer van stuk­ken groen;
  • We sti­mu­le­ren aan­leg van dak‑, gevel- en bal­k­on­tui­nen;
     

Naar het ver­kie­zings­pro­gram­ma 2010–2014 »

Bron:
D66 Nij­me­gen