Het groot­ste oefen­bos van Neder­land voor de bos­bou­wers van mor­gen

Het groot­ste oefen­bos van Neder­land is een feit door een nau­we samen­wer­king tus­sen Staats­bos­be­heer, hoge­school Van Hall Laren­stein, Heli­con Oplei­din­gen en Wage­nin­gen Uni­ver­si­teit. Het bos­are­aal van Staats­bos­be­heer (95.000 hec­ta­re) biedt prach­ti­ge kan­sen voor onder­zoek en onder­wijs. Op woens­dag 17 febru­a­ri 2016 heb­ben de orga­ni­sa­ties in het Speul­­der- en Spriel­der­bos op de Velu­we een samen­wer­kings­over­een­komst gete­kend. […]

Den­nen­bos­sen goed voor 40 mil­joen!

Gro­ve­den­nen­bos­sen halen in Vlaan­de­ren jaar­lijks zo’n 260 ton fijn stof uit de lucht, goed voor een gezond­heids­winst ter waar­de van een klei­ne 40 mil­joen euro. Dat bere­ken­de bio-inge­­ni­eur Tho­mas Schau­broeck. Fijn stof kost de gemid­del­de Vla­ming één gezond levens­jaar. Bij hoge­re fijn­stof­con­cen­tra­ties stijgt het aan­tal lucht­weg­klach­ten en zijn er meer spoed­op­na­mes. Lang­du­ri­ge bloot­stel­ling aan fijn […]

De stad Utrecht krijgt nieuw bos

In Utrecht wor­den op land­goed Haar­zui­lens de komen­de maand 70.000 bomen geplant. Het nieu­we Park­bos de Haar krijgt een groot­te van hon­derd­vijf­tig voet­bal­vel­den. Natuur­mo­nu­men­ten wil met de aan­leg van het bos rond­om Kas­teel de Haar in West-Utrecht de stad groe­ner maken. De natuur­or­ga­ni­sa­tie wil ook ande­re stads­ran­den aan­pak­ken. In het park­bos wor­den zo’n vijf­tig ver­schil­len­de […]

1 mil­joen euro voor het Amster­dam­se Bos

De Amstel­veen­se gemeen­te­raad heeft bij het vast­stel­len van de begro­ting 2012 inge­stemd met het voor­stel van het col­le­ge van B&W een bedrag van 1 mil­joen bij te dra­gen aan het Amster­dam­se Bos. In 2011 zijn Amster­dam en Amstel­veen met elkaar in gesprek gegaan over samen­wer­king bij het onder­houd van het Amster­dam­se Bos. Het bos wordt […]

Mil­aan heeft spec­ta­cu­lair plan voor het ‘hoogste bos ter wereld’

Mil­aan krijgt het hoog­ste bos ter wereld. In de wijk Iso­la, niet ver van het cen­trum, wordt het Bosco Ver­ti­ca­le gebouwd. Ergens in 2013 wordt ‘het ver­ti­ca­le bos’ vol­tooid. Het zal bestaan uit twee woon­to­rens, van 110 en 76 meter hoog, naar een ont­werp van het Mila­ne­se bureau van Ste­fa­no Boe­ri. Over de hele leng­te […]

Nati­o­naal Bos­sen­fonds plant bos in Ven­ne­per­hout

Het Nati­o­naal Bos­sen­fonds begint dins­dag 29 novem­ber in de Ven­ne­per­hout met de aan­plant van de eer­ste bomen van een com­pleet nieuw bos. Bedoe­ling is om in heel Neder­land jaar­lijks 10 hec­ta­re extra bos aan te leg­gen. “Het gaat om 2,3 hec­ta­re, 4.500 bomen per hec­ta­re, dus dat zijn ruim 10.000 bomen”, zegt Nati­o­naal Bos­­­sen­­fonds-voor­­zit­­ter Ad […]

Mil­aan legt een ver­ti­caal bos aan

Mil­aan heeft er bin­nen­kort een wel heel bij­zon­der land­mark bij. In de Ita­li­aan­se mode­stad ver­rij­zen bin­nen­kort twee ‘groe­ne’ torens, die door de archi­tect wer­den gedoopt tot een ver­ti­caal bos. Het Bosco Ver­ti­ca­le, een ont­werp van Ste­fa­no Boe­ri, heeft als doel om van de beton­nen jun­gle Mil­aan, dat momen­teel een van de meest ver­vuil­de ste­den ter […]

Nati­o­naal Bos­sen­fonds gaat zor­gen voor extra bos

Staats­bos­be­heer, Trees for Tra­vel en Stich­ting Nati­o­na­le Boom­feest­dag rich­ten een Nati­o­naal Bos­sen­fonds op voor nieuw bos in Neder­land. De drie orga­ni­sa­ties wor­den regel­ma­tig bena­derd door bedrij­ven die hun steen­tje wil­len bij­dra­gen. Bedrij­ven kun­nen nu geld done­ren, waar­mee extra bos wordt aan­ge­plant. De aan­plant van bos in Neder­land loopt terug, ter­wijl er wel aller­lei moge­lijk­he­den zijn […]

Aan­dacht voor Neder­lands bos in het Jaar van de Bos­sen

Staats­bos­be­heer trap­te woens­dag 23 maart het Inter­na­ti­o­naal Jaar van de Bos­sen af. In ruim 400 gemeen­ten werd op die dag de 55e Nati­o­na­le Boom­feest­dag gevierd. Meer dan 115.000 kin­de­ren plan­ten in heel het land die dag zo’n 260.000 bomen. Tege­lij­ker­tijd werd in Rot­ter­dam een kunst­werk van Chris­tien Meind­erts­ma gepre­sen­teerd tij­dens de cul­tu­re­le mani­fes­ta­tie ‘Make a […]

2011 is het jaar van het bos

De Ver­e­nig­de Naties heb­ben het jaar 2011 uit­ge­roe­pen tot het inter­na­ti­o­na­le jaar van het bos. Bos­sen zijn onmis­baar voor de eco­sys­te­men op onze aar­de. Zij zijn een belang­rij­ke bron voor de bio­di­ver­si­teit op aar­de en ver­vul­len een cru­ci­a­le rol in de kli­maat­ont­wik­ke­ling. In bos­sen en wou­den leven ver­der nog 300 mil­joen men­sen. Wereld­wijd zijn er […]