De stad Utrecht krijgt nieuw bos

In Utrecht wor­den op land­goed Haar­zui­lens de komen­de maand 70.000 bomen geplant. Het nieu­we Park­bos de Haar krijgt een groot­te van hon­derd­vijf­tig voet­bal­vel­den.
Natuur­mo­nu­men­ten wil met de aan­leg van het bos rond­om Kas­teel de Haar in West-Utrecht de stad groe­ner maken. De natuur­or­ga­ni­sa­tie wil ook ande­re stads­ran­den aan­pak­ken.
In het park­bos wor­den zo’n vijf­tig ver­schil­len­de soor­ten bomen en strui­ken geplant. Ook komen er wan­del­pa­den, wei­des, fiets­pa­den, vij­vers en speel­plek­ken.
In ver­ge­lij­king met Rot­ter­dam en Amster­dam heeft de gemeen­te Utrecht maar wei­nig groen. Hoe­wel de stad sinds 2009 er 25 pro­cent meer groen bij heeft gekre­gen, blijft Utrecht met 53 vier­kan­te meter groen per inwo­ner ach­ter op de hoofd­stad (64 vier­kan­te meter per inwo­ner) en Rot­ter­dam (77 vier­kan­te meter per inwo­ner), blijkt uit onder­zoek van ken­nis­in­sti­tuut Alter­ra.
Amster­dam
Behal­ve in Utrecht heeft Natuur­mo­nu­men­ten ook plan­nen in onder meer de gebie­den IJdoorn bij Amster­dam, de Onlan­den bij Gro­nin­gen en de Vlin­der­strik bij Rot­ter­dam.
Vol­gens Natuur­mo­nu­men­ten zijn men­sen steeds meer in een ste­de­lij­ke omge­ving gaan wonen. De orga­ni­sa­tie vindt het zor­ge­lijk dat Neder­land in hon­derd jaar tijd is uit­ge­groeid “tot een metro­pool met hier en daar een pluk­je groen”.
Om de natuur dich­ter bij de mens te bren­gen begint Natuur­mo­nu­men­ten met de bos­aan­leg in samen­wer­king met Neder­lan­ders, die mede-eige­naar kun­nen wor­den door een boom te kopen.
 
Bron: ANP