Nati­o­naal Bos­sen­fonds gaat zor­gen voor extra bos

Staats­bos­be­heer, Trees for Tra­vel en Stich­ting Nati­o­na­le Boom­feest­dag rich­ten een Nati­o­naal Bos­sen­fonds op voor nieuw bos in Neder­land. De drie orga­ni­sa­ties wor­den regel­ma­tig bena­derd door bedrij­ven die hun steen­tje wil­len bij­dra­gen. Bedrij­ven kun­nen nu geld done­ren, waar­mee extra bos wordt aan­ge­plant.

De aan­plant van bos in Neder­land loopt terug, ter­wijl er wel aller­lei moge­lijk­he­den zijn om bos aan te plan­ten. Voor natuur, recre­a­tie, lucht­ver­ver­sing en de opna­me van broei­kas­gas CO2. Zon­der samen­wer­king maken lan­ge pro­ce­du­res het vaak las­tig om een bos te rea­li­se­ren. Ook is het moei­lijk om vol­doen­de volu­me te krij­gen voor een echt bos. Door de aan­vra­gen en de exper­ti­se te bun­de­len in het Nati­o­naal Bos­sen­fonds, kan er jaar­lijks 10 hec­ta­re extra bos bij wor­den geplant. Een waar­de­vol­le bij­dra­ge aan het Inter­na­ti­o­na­le Jaar van het Bos.

Voor bedrij­ven is deel­na­me extra inte­res­sant, van­we­ge de moge­lijk­heid om hun eigen bos te bezoe­ken. Bedrij­ven die een dona­tie doen voor mini­maal één hec­ta­re mogen pro­mo­tie­ac­ti­vi­tei­ten in en rond het bos orga­ni­se­ren.

 

Trees for Tra­vel
Trees for Tra­vel werft al fond­sen voor bos­aan­plant en voor CO2-com­pen­sa­tie in ont­wik­ke­lings­lan­den. Deel­ne­mers vra­gen ook regel­ma­tig naar aan­plant van bomen in Neder­land. Het Nati­o­naal Bos­sen­fonds voor­ziet in deze behoef­te. Daar­naast plant Trees for Tra­vel voor iede­re hon­derd bomen die in bui­ten­land­se pro­jec­ten wor­den aan­ge­plant, ook één boom in Neder­land.

Jaar­lijks tien hec­ta­re
Trees for Tra­vel ver­zorgt de coördinatie van het Nati­o­naal Bos­sen­fonds. Staats­bos­be­heer levert jaar­lijks tien hec­ta­re, waar de bomen kun­nen wor­den aan­ge­plant. Ook ver­zorgt Staats­bos­be­heer de aan­plant, inrich­ting en het beheer van het nieu­we bos. Stich­ting Nati­o­na­le Boom­feest­dag werkt mee bij de orga­ni­sa­tie van eve­ne­men­ten waar kin­de­ren bij betrok­ken zijn en als fond­sen­wer­ver. De eer­ste bomen wor­den dit najaar geplant, samen met de eer­ste deel­ne­mers van het Nati­o­naal Bos­sen­fonds.

Bron:
Staats­bos­be­heer

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.