Het groot­ste oefen­bos van Neder­land voor de bos­bou­wers van mor­gen

Het groot­ste oefen­bos van Neder­land is een feit door een nau­we samen­wer­king tus­sen Staats­bos­be­heer, hoge­school Van Hall Laren­stein, Heli­con Oplei­din­gen en Wage­nin­gen Uni­ver­si­teit. Het bos­are­aal van Staats­bos­be­heer (95.000 hec­ta­re) biedt prach­ti­ge kan­sen voor onder­zoek en onder­wijs.
Op woens­dag 17 febru­a­ri 2016 heb­ben de orga­ni­sa­ties in het Speul­der- en Spriel­der­bos op de Velu­we een samen­wer­kings­over­een­komst gete­kend. Deze samen­wer­king is de offi­ci­ë­le start van het groot­ste oefen­bos van Neder­land. In het oefen­bos kun­nen de komen­de jaren stu­den­ten van MBO, HBO en WO aan het werk om te leren, te oefe­nen en te onder­zoe­ken zodat we ook in de toe­komst ver­ze­kerd zijn van bos, waar we als mens kun­nen genie­ten en ont­span­nen, waar die­ren en plan­ten een plek heb­ben en waar we hout uit kun­nen halen.
Kruis­punt
Vrij­wel alle bos­sen in Neder­land zijn aan­ge­legd. Met veel van onze bos­sen staan we momen­teel op een kruis­punt voor hun ver­de­re ont­wik­ke­ling. Denk aan de voor­ma­li­ge mijn­hout­bos­sen op de Velu­we en Bra­bant of de recre­a­tie­bos­sen in het wes­ten van het land met de popu­lie­ren die aan het ein­de van hun levens­cy­clus zijn. Ook in de vele ruil­ver­ka­ve­lings­bos­sen en de pol­der­bos­sen moe­ten we de komen­de tijd beslis­sin­gen nemen over hoe ver­der te gaan met het bos­be­heer. Al die ont­wik­ke­lin­gen ver­ei­sen vak­man­schap en keu­zes voor de toe­komst. Het bete­kent con­creet dat we voor veel bos­sen de komen­de jaren actief gaan wer­ken aan de ver­de­re ont­wik­ke­ling en de vol­gen­de gene­ra­tie bomen met hout voor de toe­komst.
Vak­man­schap
Stu­den­ten van de onder­wijs­in­stel­lin­gen gaan samen met beheer­ders van Staats­bos­be­heer in spe­ci­a­le leer­bos­wach­te­rij­en aan de slag om te leren, te oefe­nen en te onder­zoe­ken. Op deze manier wordt prak­tijk­ken­nis gekop­peld aan onder­wijs en onder­zoek op ver­schil­len­de niveaus, van weten­schap tot prak­tijk, en anders­om. Bos­bouw heeft van­we­ge het kruis­punt waar­op we met veel bos­sen staan een impuls in vak­man­schap nodig. Van­daar de oefen­bos­sen: voor de bos­bou­wers van mor­gen.
Vita­le bos­sen
Neder­lan­ders hou­den van bos. De vele bos­be­zoe­kers kun­nen door deze inves­te­ring in de bos­be­heer­ders van de toe­komst ook de komen­de decen­nia blij­ven genie­ten van mooie bos­sen, kwa­li­ta­tief goe­de hout­pro­duc­ten maar ook van vita­le bos­sen die bestand zijn tegen ziek­ten en kli­maat­ver­an­de­ring.