Den­nen­bos­sen goed voor 40 mil­joen!

Gro­ve­den­nen­bos­sen halen in Vlaan­de­ren jaar­lijks zo’n 260 ton fijn stof uit de lucht, goed voor een gezond­heids­winst ter waar­de van een klei­ne 40 mil­joen euro. Dat bere­ken­de bio-inge­ni­eur Tho­mas Schau­broeck.
Fijn stof kost de gemid­del­de Vla­ming één gezond levens­jaar. Bij hoge­re fijn­stof­con­cen­tra­ties stijgt het aan­tal lucht­weg­klach­ten en zijn er meer spoed­op­na­mes. Lang­du­ri­ge bloot­stel­ling aan fijn stof ver­min­dert de long­func­tie en ver­hoogt het risi­co op chro­ni­sche aan­doe­nin­gen van de lucht­we­gen. Fijn stof kan bloed­va­ten doen dicht­slib­ben en ver­hoogt het risi­co op een hart­aan­val. Boven­dien bevat­ten fijn­stof­deel­tjes vaak kan­ker­ver­wek­ken­de stoff­fen zoals poly­a­ro­ma­ti­sche kool­wa­ter­stof­fen (PAK’s).
Bomen en ande­re plan­ten fil­te­ren fijn stof uit de lucht. De vraag is: hoe­veel? Tho­mas Schau­broeck ont­wik­kel­de een ver­be­terd model om dat in te schat­ten en pas­te het toe op de gro­ve den. ‘Zijn fij­ne naal­den, die niet uit­val­len in de win­ter, maken van de gro­ve den een bij­zon­der geschik­te fil­ter’, zegt Schau­broeck. ‘Het kan daar­om inte­res­sant zijn om gro­ve den­nen te heb­ben nabij bron­nen van fijn stof zoals snel­we­gen.’
Bekijk hier een You­tu­be fim­pje waar­in Tho­mas — in het bos- alles uit­legt!
 
Bron: Eos weten­schap