Berichten

'Groene Snelweg' aangelegd door Tilburgse kinderen

Een groep kinderen van basisschool Armhoefse Akker en uit de wijk Jeruzalem mocht vrijdag plantenvakken inzaaien in een nieuwe strook plantenvakken aan de Meijerijbaan in Tilburg.

Op initiatief van het Brabants Landschap zijn op een strook van honderd meter zes vakken met teelaarde voor het project ‘de Groene Snelweg’ aangelegd. “Het doel is om meer groen in dit gebied te krijgen. Ook voor de dieren uit de omgeving is dit een veilige manier om van Moerenburg naar Tilburg te gaan”, aldus Paul Roborgh van Werkgroep Behoud Moerenburg.
Naar verwachting zal de oude snelweg, die al tientallen jaren niet meer wordt gebruikt, er in mei volgend jaar een stuk kleuriger uit zien. Bram van den Ende, een van de kinderen, vindt het een slim idee. “Ik vind het goed dat ze het asfalt niet weghalen, want dat kost allemaal extra geld. Maar het groen is ook erg goed voor de vlinders en bijen.”
 
Bron: Brabants Dagblad

Voormalige bollengrond omgevormd tot natuurgebied

Op 26 juni is de Zandpolder bij Callantsoog geopend. Deze voormalige bollengrond is de afgelopen maanden door Landschap Noord-Holland omgevormd tot een nieuw natuur- en recreatiegebied.

Het doet nu dienst als voedsel- en broedplek en rustplaats voor weide- en trekvogels. Voor wandelaars is een informatiepaneel onthuld over bijzondere vogels en planten. De Zandpolder is één van de 25 projecten van het Ruimtelijk Kwaliteitsprogramma van de provincie en onderdeel van Kust op Kracht.

Gedeputeerde Joke Geldhof: “Vandaag is Noord-Holland een natuur- en recreatiegebied rijker. Weide- en trekvogels, zoals de scholekster en steenloper, kunnen hier eten, rusten en broeden. Ook wandelaars kunnen hun hart ophalen. Er is rust en een variëteit aan bijzondere vogels en planten te zien. De provincie grijpt de kustversterking van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering aan om het kustgebied nóg aantrekkelijker te maken voor recreatie en toerisme, én daarin creëren we nieuwe mogelijkheden voor natuur.”

Zandpolder

Eind november is Landschap Noord-Holland gestart met het afgraven van de voormalige bollengrond, zodat een nieuw natuurgebied is ontstaan. Het gebied bestaat uit zand, randjes met slik, ondiepe plassen en schelpenstrandjes. De Zandpolder biedt uitkomst voor weide- en trekvogels, zoals de steenloper en scholekster, die voorheen bij hoogwater voedsel vonden op de strandhoofden bij de Hondsbossche en Pettemer Zeewering. Inmiddels zijn al ruim 250 steenlopers gespot die hier eten, rusten en broeden, voordat ze verder trekken naar de andere kant van de wereld. Wandelaars vinden  in het gebied een variëteit van natuur, vogels en planten. De provincie heeft 230.000 euro in de Zandpolder geïnvesteerd.
 
Bron: Provincie Noord-Holland
Foto: De Uijtkijk

14 juni Nationale Vlinderdag

Vlinders horen erbij, in tuin, plantsoen en park zowel als in de ‘wilde’ natuur. Toch zagen we in Nederland de laatste jaren steeds minder van die vrolijke fladderaars. Gelukkig zien we tegenwoordig steeds meer aandacht voor het verband tussen gezonde planten en gezonde dieren. De Vlinderstichting (www.vlinderstichting.nl) doet wat dat betreft goed werk. Hetzelfde geldt voor tuincentra, die in hun aanbod van sierplanten speciaal aangeven welke soorten vooral aantrekkelijk zijn voor vlinders.
14 juni is door de Vlinderstichting en Tuinbranche Nederland uitgeroepen tot Nationale Vlinderdag. De Nederlandse tuincentra zullen onder het motto ‘Vlinders in je tuin’ speciale aandacht aan de vlinder schenken. Zo zullen er bijvoorbeeld vlinderhoeken worden ingericht, waar tuin- en balkonbezitters tips kunnen vinden om zelf bij te dragen aan een gunstige leefomgeving voor vlinders. Dit kan onder meer met planten waar vlinders nectar kunnen drinken en planten waar ze hun eieren op af kunnen zetten.
Niet alleen bekende vlindertrekkers zoals de Buddleja davidii (Vlinderstruik), IJzerhard en Wilde Marjolein, maar ook andere artikelen die de vlinderliefhebber van dienst kunnen zijn -zoals vlinderkastjes- zullen op deze dag extra worden aangeprezen.

Gemeenten werken samen aan ‘Bloemrijke bermen’

Een achttal gemeenten uit de Leidse regio en Stichting Land van Wijk en Wouden werken samen aan een netwerk van bloemrijke bermen in stad en dorp. Om bloemrijke bermen te realiseren, hanteren de gemeenten onder andere een ander maai- en zaaibeleid. Het mag allemaal wat wilder en ‘minder aangeharkt’. Er worden verschillende bloem- en plantensoorten ingezaaid en in plaats van maaimachines worden schapen ingezet om de bermen op natuurvriendelijke wijze te beheren.
Biodiverse bermen
De berm is een uitstekende plek voor planten en dieren om voedsel te vinden en zich te nestelen. En als al die plekken met elkaar worden verbonden, kan de levende natuur zich verder verspreiden. Deze ‘groene snelwegen’ zijn bijvoorbeeld essentieel voor een gezonde bijenstand en uiteindelijk dus voor onze voedselvoorziening. Bovendien biedt een bloemrijke berm een mooi decor voor recreatie in de regio.
Doelstelling van de Stichting Land van Wijk en Wouden, is om een zoveel mogelijk aaneengesloten netwerk te realiseren (40 kilometer) van ecologisch beheerde elementen in de Leidse Ommelanden. Het accent zal liggen op bermen langs recreatieve routes.
Adopteer een berm
Voor wie het leuk vindt, bestaat de mogelijkheid om samen met mensen uit de buurt een berm te adopteren. De gemeenten werken hiervoor samen met vrijwilligersgroepen die de bloemrijke bermen monitoren. Zij houden bijvoorbeeld bij hoeveel plantensoorten erbij komen. Kijk op www.landvanwijkenwouden.nl voor contactadressen van de vrijwilligersgroepen.
 
 
Bron: Stichting Land van Wijk en Wouden

Natuurvisie kabinet: natuur beschermen mét de samenleving

Op 11 april verscheen de Rijksnatuurvisie 2014 ‘Natuurlijk verder’. In de natuurvisie beschrijft de Rijksoverheid in grote lijnen het natuurbeleid voor de komende 15 tot 20 jaar. Staatssecretaris Dijksma, verantwoordelijk voor het natuurbeleid, verankert met dit stuk haar visie dat natuur ‘midden in de samenleving thuis hoort’. Een omslag in het denken dus: van natuur beschermen tegen, naar natuur versterken mét de samenleving.
Groen komt gezondheid en welbevinden ten goede
In haar natuurvisie legt de staatssecretaris de nadruk op de vele positieve effecten van groen in de leefomgeving: groen zet aan tot bewegen (met een positief effect op de gezondheid en de sociale cohesie), groen levert koelte, groen absorbeert fijn stof, een groene omgeving is fijner om in te wonen én te werken. Dijksma geeft daarnaast aan vol te willen inzetten op het bevorderen en stimuleren van deze welzijnsbevorderende effecten van groen.
Biodiversiteit in de stad
Daarnaast geeft de staatssecretaris aan belang te hechten aan een hoge biodiversiteit, dat wil zeggen een grote rijkdom aan verschillende levensvormen. De relatie tussen natuur, stad en omgeving staat hierbij centraal. Er komen steeds meer natuurlijke verbindingen tussen stad en platteland, waardoor planten en dieren gemakkelijker toegang tot de stad krijgen.
Economische waarde van groen
Tenslotte wil het Rijk zo veel mogelijk stimuleren dat gemeenten en provincies, bedrijven en maatschappelijke partners samen werk maken van groen in woon- en werkomgeving. Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor TEEB-Stad, de app waarmee de economische waarde van groen uitgerekend kan worden en die daardoor uitermate geschikt is als basis voor gemeentelijke besluitvorming over groen.
 
Meer informatie? Lees hier de volledige Rijksnatuurvisie 2014 ‘Natuurlijk verder’

Tuin helpt biodiversiteit te bevorderen

Een tuin gaat pas echt leven als er beestjes in rondscharrelen. Stadsmensen anno 2014 zijn soms geneigd elk levend wezen te zien als ongedierte dat moet worden bestreden, met soms desastreuze gevolgen. Maar gelukkig zien we steeds meer in dat enig dierlijk leven er toch echt bij hoort. Sterker nog: biodiversiteit – de verscheidenheid aan verschillende vormen van leven –  is tegenwoordig een hip thema. Voor alle duidelijkheid: niet elk dier is welkom in onze tuin. Maar hoe zorgen we ervoor dat welkome dierlijke gasten zoals egels (die trouwens onze gastvrijheid belonen door slakken te bestrijden), bijen, vlinders, vogels en allerlei andere dieren of insecten het in onze tuin naar hun zin hebben? Hoe gevarieerder de tuin, hoe beter het is voor insecten, vlinders en vogels. De basis voor een diervriendelijke tuin is dan ook goede beplanting. Met vaste planten in uw tuin is het echt mogelijk een tuin gastvrij in te richten voor insecten, vlinders, vogels en zoogdieren.
Bijen
Dat bloemen en bijen bij elkaar horen weet ieder kind. Maar het belang van de bijen vereist bijvoorbeeld dat ze in een tuin op verschillende momenten bloeiende planten kunnen vinden. Zo kunnen bijen doorlopend verschillende soorten stuifmeel verzamelen. Je kunt bijen een plek geven door veel verschillende soorten (vooral inheemse) bloemen te planten. Verder kunnen we onze tuin voor bijen aantrekkelijk maken door ze plekken te bieden om te nestelen. Verschillende soorten bijen nestelen op verschillende plekken nestelen. De een maakt een nest op de grond, de ander vindt dood hout, plantenstengels, slakkenhuizen of muizenholletjes. Ook bundels rietstengels, bamboe en houtblokken met gaten (bijenhotels) geven bijen een kans om te nestelen. Voor de bijen is het prettig als we voor de winter niet al te grondig de tuin opruimen, rommelhoekjes in stand laten en bijvoorbeeld plantenstengels laten staan. Hagen, struiken, planten en gazons geven de wilde bijen een grotere kans op overleving.
Vlinders
Vlinders zijn niet kieskeurig als het gaat om bloemen en planten. Als er maar genoeg staan, komen ze wel langs. Als verblijfplaats zoeken vlinders graag een beschut plekje op: schuren en zolders maar ook een hoop bladeren. Speciale vlinderkasten zijn vanzelfsprekend heel geschikt als gastenverblijf. Waar vlinders in elk geval op af komen is nectar. Die halen ze uit de bloemen van bijvoorbeeld de buddleja (de vlinderstruik), lavendel, hemelsleutel, herfstaster, koninginnekruid en enkelbloemige afrikaantjes. Intussen worstelen vlinders natuurlijk wel met hun vernielzuchtige  puberteit: maar weinig tuiniers zijn blij met rupsen. Maar zo lang we niet hoeven te spreken van een plaag, horen de rupsen er toch echt bij!
Vogels
Vogels zijn op zichzelf niet veeleisend. Veiligheid, beschutting tegen roofvogels en katten is van belang, naast uiteraard voedsel. Dat voedsel bestaat naast allerlei zaden, veelal uit diertjes, insecten bijvoorbeeld, die we naar onze tuin toe willen lokken. Zo werken we aan onze eigen biodiversiteit! Om meer en verschillende vogels in uw tuin te krijgen, is het belangrijk te kiezen voor levende materialen. Plaats dus een heg in plaats van een schutting. Ook mag de tuin niet te netjes zijn, zo behouden de vogels plekken om voedsel te vinden en te schuilen.
 
De Top 5 van biodiversiteit bevorderende planten, lokkers voor bijen en vlinders:
1. Veronica longifolia – Lange ereprijs
2. Aruncus dioicus – Geitenbaard
3. Thymus serpyllum – Wilde tijm
4. Stachys byzantina – Ezelsoor
5. Verbena bonariensis – IJzerhard    

Eerste stap naar Kennis- en Educatie Deal Biodiversiteit

De Kennis- en Educatie Deal (KED) Biodiversiteit is 13 maart van start gegaan met ruim 40 deelnemers, afkomstig uit onderwijs, ondernemingen, onderzoek, overheid en (burger-)organisaties, de vijf O’s. Het doel van de Ronde Tafel is om gezamenlijk te verkennen hoe we rond het thema biodiversiteit in de stad met elkaar kunnen leren, agenderen en programmeren.
Lees hier meer over dit initiatief.

Biodiversiteit in tuin en plantsoen

in Nederland verdwijnen er elk jaar diverse plant- en diersoorten. Dit heeft onder andere te maken met de oprukkende verstedelijking, industrialisering en schaalvergroting in de landbouw. Toch biedt vooral de verstedelijking ook mogelijkheden. Een rijk en gevarieerd groen in de stad wordt niet alleen door burgers erg gewaardeerd, maar het kan ook een uitstekende bijdrage leveren aan de biodiversiteit. Het biedt veel soorten insecten, vogels en andere dieren nieuwe levenskansen. En bovendien wordt zo de natuur dicht bij huis gehaald. Het aanleggen van groen in de stad in combinatie met goed beheer en de juiste soortenkeuze van bomen, struiken en vaste planten is daarvoor essentieel. Deze brochure geeft voorbeelden om groenvoorzieners en beleidsmakers daartoe te informeren en inspireren. De brochure bevat achtergrondinformatie over biodiversiteit in de stad en er staan handige soorttabellen in van planten die bijvoorbeeld bijen, vlinders of vogels aantrekken. Ook worden tips gegeven over bepaalde beplantingsvormen en voorbeelden genoemd van creatieve initiatieven van gemeentes om biodiversiteit te bevorderen.
Klik hier om de brochure te bekijken.

VVM Milieu dossier: Bedrijven & Biodiversiteit

Het Milieu Dossier accepteert artikelen die de voortgang in beleid, onderzoek en maatschappelijke respons documenteren. Bijdragen worden beoordeeld door een redactieteam. Biodiversiteit blijft een behoorlijkabstract begrip, vooral voorhet bedrijfsleven. Toch heeft derecent afgeronde Communityof Practice (CoP) ‘Bedrijven enBiodiversiteit’ veel opgeleverd,waaronder een indeling vanbedrijven op basis van hunrelatie met het ecosysteem.Deze indeling biedt inzicht in dehandelingsperspectieven vanverschillende bedrijfstypenen maakt het daarmee betermogelijk handen en voetente geven aan private sectorbiodiversiteitsbeleid.
Dit artikel is verschenen in Tijdschrift Milieu 8-2013 
Klik hier om het artikel te lezen.