Voor­ma­li­ge bol­len­grond omge­vormd tot natuur­ge­bied

Op 26 juni is de Zand­pol­der bij Cal­lants­oog geo­pend. Deze voor­ma­li­ge bol­len­grond is de afge­lo­pen maan­den door Land­schap Noord-Hol­land omge­vormd tot een nieuw natuur- en recre­a­tie­ge­bied.

Het doet nu dienst als voed­sel- en broed­plek en rust­plaats voor wei­de- en trek­vo­gels. Voor wan­de­laars is een infor­ma­tie­pa­neel ont­huld over bij­zon­de­re vogels en plan­ten. De Zand­pol­der is één van de 25 pro­jec­ten van het Ruim­te­lijk Kwa­li­teits­pro­gram­ma van de pro­vin­cie en onder­deel van Kust op Kracht.

Gede­pu­teer­de Joke Geld­hof: “Van­daag is Noord-Hol­land een natuur- en recre­a­tie­ge­bied rij­ker. Wei­de- en trek­vo­gels, zoals de schol­ek­ster en steen­lo­per, kun­nen hier eten, rus­ten en broe­den. Ook wan­de­laars kun­nen hun hart opha­len. Er is rust en een vari­ë­teit aan bij­zon­de­re vogels en plan­ten te zien. De pro­vin­cie grijpt de kust­ver­ster­king van de Honds­bos­sche en Pet­te­mer Zee­we­ring aan om het kust­ge­bied nóg aan­trek­ke­lij­ker te maken voor recre­a­tie en toe­ris­me, én daar­in cre­ë­ren we nieu­we moge­lijk­he­den voor natuur.”

Zand­pol­der

Eind novem­ber is Land­schap Noord-Hol­land gestart met het afgra­ven van de voor­ma­li­ge bol­len­grond, zodat een nieuw natuur­ge­bied is ont­staan. Het gebied bestaat uit zand, rand­jes met slik, ondie­pe plas­sen en schel­pen­strand­jes. De Zand­pol­der biedt uit­komst voor wei­de- en trek­vo­gels, zoals de steen­lo­per en schol­ek­ster, die voor­heen bij hoog­wa­ter voed­sel von­den op de strand­hoof­den bij de Honds­bos­sche en Pet­te­mer Zee­we­ring. Inmid­dels zijn al ruim 250 steen­lo­pers gespot die hier eten, rus­ten en broe­den, voor­dat ze ver­der trek­ken naar de ande­re kant van de wereld. Wan­de­laars vin­den  in het gebied een vari­ë­teit van natuur, vogels en plan­ten. De pro­vin­cie heeft 230.000 euro in de Zand­pol­der geïn­ves­teerd.
 
Bron: Pro­vin­cie Noord-Hol­land
Foto: De Uijt­kijk