14 juni Nati­o­na­le Vlin­der­dag

Vlin­ders horen erbij, in tuin, plant­soen en park zowel als in de ‘wil­de’ natuur. Toch zagen we in Neder­land de laat­ste jaren steeds min­der van die vro­lij­ke flad­de­raars. Geluk­kig zien we tegen­woor­dig steeds meer aan­dacht voor het ver­band tus­sen gezon­de plan­ten en gezon­de die­ren. De Vlin­der­stich­ting (www.vlinderstichting.nl) doet wat dat betreft goed werk. Het­zelf­de geldt voor tuin­cen­tra, die in hun aan­bod van sier­plan­ten spe­ci­aal aan­ge­ven wel­ke soor­ten voor­al aan­trek­ke­lijk zijn voor vlin­ders.
14 juni is door de Vlin­der­stich­ting en Tuin­bran­che Neder­land uit­ge­roe­pen tot Nati­o­na­le Vlin­der­dag. De Neder­land­se tuin­cen­tra zul­len onder het mot­to ‘Vlin­ders in je tuin’ spe­ci­a­le aan­dacht aan de vlin­der schen­ken. Zo zul­len er bij­voor­beeld vlin­der­hoe­ken wor­den inge­richt, waar tuin- en bal­kon­be­zit­ters tips kun­nen vin­den om zelf bij te dra­gen aan een gun­sti­ge leef­om­ge­ving voor vlin­ders. Dit kan onder meer met plan­ten waar vlin­ders nec­tar kun­nen drin­ken en plan­ten waar ze hun eie­ren op af kun­nen zet­ten.
Niet alleen beken­de vlin­der­trek­kers zoals de Buddle­ja davi­dii (Vlin­der­struik), IJzer­hard en Wil­de Mar­jo­lein, maar ook ande­re arti­ke­len die de vlin­der­lief­heb­ber van dienst kun­nen zijn ‑zoals vlin­der­kast­jes- zul­len op deze dag extra wor­den aan­ge­pre­zen.