VVM Mili­eu dos­sier: Bedrij­ven & Bio­di­ver­si­teit

Het Mili­eu Dos­sier accep­teert arti­ke­len die de voort­gang in beleid, onder­zoek en maat­schap­pe­lij­ke res­pons docu­men­te­ren. Bij­dra­gen wor­den beoor­deeld door een redac­tie­team. Bio­di­ver­si­teit blijft een behoor­lij­k­ab­stract begrip, voor­al voor­het bedrijfs­le­ven. Toch heeft dere­cent afge­ron­de Com­mu­ni­ty­of Prac­ti­ce (CoP) ‘Bedrij­ven enBi­o­di­ver­si­teit’ veel opgeleverd,waaronder een inde­ling van­be­drij­ven op basis van hun­re­la­tie met het ecosysteem.Deze inde­ling biedt inzicht in dehan­de­lings­per­spec­tie­ven van­ver­schil­len­de bedrijf­s­ty­pe­nen maakt het daar­mee beter­mo­ge­lijk han­den en voe­ten­te geven aan pri­va­te sec­tor­bi­o­di­ver­si­teits­be­leid.
Dit arti­kel is ver­sche­nen in Tijd­schrift Mili­eu 8–2013 
Klik hier om het arti­kel te lezen.