Bel­gi­sche gemeen­te Hech­tel-Eksel opent groe­ne ver­ga­der­ruim­te

Het Bel­gi­sche Hech­­tel-Eksel start eind deze maand met de bouw van de Tree­hou­se. De Tree­hou­se wordt een fysiek en tast­baar plat­form waar ruim­den­ken­de bedrij­ven en orga­ni­sa­ties elkaar kun­nen ont­moe­ten en ver­nieu­wen­de idee­ën in bewe­ging kun­nen zet­ten. Vier part­ners; het gemeen­te­be­stuur, het Agent­schap voor Natuur en Bos, het bedrijf Sap­pi en com­mu­ni­ca­tie­bu­reau Proxi­mi­ty BBDO, slaan de […]

Toyo­ta plant 1000 bomen in Bel­gi­sche lucht­ha­ven­re­gio

Op 25 maart orga­ni­seer­den Toyo­ta Motor Euro­pe (TME) samen met de Vlaam­se Land­maat­schap­pij (VLM) en de gemeen­te Zaven­tem een plantac­tie. Werk­ne­mers en fami­lie­le­den plant­ten een 1000-tal bomen  in de lucht­ha­ven­re­gioSinds enke­le jaren werkt de Vlaam­se Land­maat­schap­pij met diver­se part­ners aan de ver­be­te­ring van het land­schap in de lucht­ha­ven­re­gio. Het behoud van open ruim­te, de ver­bin­ding […]

520 kin­de­ren krij­gen boom in geboor­te­bos in Bel­gi­sche Lier

Ruim 1200 men­sen heb­ben afge­lo­pen zater­dag gehol­pen bij het plan­ten van het eer­ste geboor­te­bos in het Bel­gi­sche Lier. Er zijn 520 bomen geplant door ouders met kin­de­ren, de ande­re zijn bij­ge­plant door Natuur­punt. Bur­ge­mees­ter Mar­leen Van­der­poor­ten en sche­pen van Duur­zaam Beleid Els Van Weert, plant­te elk een boom. Daar­na ont­hul­de ze een bord waar­op de […]

Sub­si­dies voor Bel­gi­sche land­bou­wers die bomen plan­ten

Bel­gi­sche land­bou­wers die onder bepaal­de voor­waar­den bomen plan­ten op hun akkers, kun­nen tot zeven­tig pro­cent van de aan­plant­kos­ten terug­krij­gen. Een bos­land­bouw­sys­teem, ook agro­f­o­re­stry genoemd, is het com­bi­ne­ren op een­zelf­de per­ceel van een land­bouw­teelt met een aan­plan­ting van bomen. Op voor­stel van Vlaams minis­­ter-pre­­si­­dent Kris Pee­ters (CD&V) werd net voor de zomer­va­kan­tie een sub­si­die­re­ge­ling voor de […]

Bel­gi­sche wijk wil meer groen om soci­a­le con­tac­ten te bevor­de­ren

In de Mei­boom­wijk van Roe­se­la­re loopt sinds kort het pro­ject Eco­t­uin­teams. Buren komen er samen onder bege­lei­ding van een des­kun­di­ge om te leren hoe ze hun tui­nen op een mili­eu­vrien­de­lij­ke manier kun­nen onder­hou­den. Op die manier hoopt het stads­be­stuur de bewo­ners dich­ter bij elkaar te bren­gen. De Mei­boom­wijk heeft nood aan meer groen en soci­a­le […]

Bel­gi­sche basis­school plant groe­ne Won­der­tuin aan

Basis­school De Won­der­fluit in het Bel­gi­sche Sint-Amands­­berg wil­len met de leer­lin­gen, hun leer­krach­ten en hun ouders de beton­nen speel­plaats omto­ve­ren tot een avon­tuur­lij­ke won­der­tuin. Het pro­ject ‘De Won­der­tuin’ is ont­spro­ten uit de filo­so­fie dat kin­de­ren nood heb­ben aan een natuur­lij­ke omge­ving om zich te kun­nen ont­plooi­en. Een enthou­si­as­te groep ouders en leer­krach­ten richt­ten een werk­groep […]

Ver­ti­ca­le tuin in Bel­gi­sche Has­selt is klaar

De ver­ti­ca­le tuin op de gevel van het pand van Toe­ris­me Has­selt is klaar. Het is een eer­ste rea­li­sa­ties op een open­baar gebouw in Vlaan­de­ren. Het idee rond de ver­ti­ca­le tuin is onder meer ont­staan naar aan­lei­ding van de Euro­pe­se groen­wed­strijd Enten­te Flo­ra­le waar­aan de stad Has­selt mee­doet. De han­gen­de tuin is meer dan uit­slui­tend […]

Bel­gi­sche gevan­ge­nis plant bomen tegen vlucht­ge­vaar

De gevan­ge­nis van de Bel­gi­sche stad Has­selt gaat bomen plan­ten op de bin­nen­plaats om te voor­ko­men dat er heli­kop­ters kun­nen lan­den. Direc­teur Myri­am Cou­c­ke zegt in Het Nieuws­blad dat het een goed­ko­pe oplos­sing is die dezelf­de vei­lig­heids­ga­ran­ties biedt als kabels, palen of een net. Daar­naast zor­gen ze vol­gens haar ook voor een natuur­lij­ke en huma­ne­re […]

Bel­gi­sche Rui­en legt groe­ne ont­moe­tings­zo­ne aan in cen­trum

In de Bel­gi­sche plaats Rui­en wordt op kor­te ter­mijn een begin gemaakt met de aan­leg van een groe­ne ont­moe­tings­zo­ne in het cen­trum.  Met als doel een plek te creëren voor alle bewo­ners, zodat zij hier kun­nen wan­de­len, jog­gen en tot rust kun­nen komen. In deze groe­ne ont­moe­tings­zo­ne komt een park met daar­in een avon­tuur­lij­ke, groe­ne […]